NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-2076/2022
1722
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 18. októbra 2022
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodkua o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 171/2022 Z. z. (tlač 1205)
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného vládneho návrhu zákona v druhom a treťom čítaní
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodkua o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 171/2022 Z. z., v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu.
Boris K o l l á r v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Peter D o b e š v. r.
Jana V a ľ o v á v. r.