ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
144. schôdza
Číslo: CRD-2115/2022
661
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 24. novembra 2022
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA, Kataríny HATRÁKOVEJ, Petra LIBU a Ľudovíta GOGU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (tlač 1231)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA, Kataríny HATRÁKOVEJ, Petra LIBU a Ľudovíta GOGU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (tlač 1231);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA, Kataríny HATRÁKOVEJ, Petra LIBU a Ľudovíta GOGU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (tlač 1231) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Lukáš Kyselica
Matúš Šutaj Eštok
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 661
z 24. novembra 2022
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA, Kataríny HATRÁKOVEJ, Petra LIBU a Ľudovíta GOGU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (tlač 1231)
___________________________________________________________________________
1.K čl. I, 1. bodu
V čl. I, 1. bode (§ 7 ods. 4) sa slová „a objekt“ nahrádzajú slovami „alebo objekt“.
Pozmeňujúci návrh precizuje navrhované znenie tak, aby bolo zrejmé, že podmienka pre uplatnenie osobitného režimu zdanenia pozemkov je splnená, aj pokiaľ sa na príslušnom pozemku nachádza len jeden z ustanovených typov zariadení (transformačná stanica, predajný stánok alebo ostatný objekt na podnikanie).
2.K čl. I, 4. bodu
V čl. I, 4. bode 10 ods. 5) sa slová „v zhode s podaným priznaním k dani z nehnuteľností alebo čiastkovým priznaním k dani z nehnuteľností“ nahrádzajú slovami „uvedený v podanom priznaní k dani z nehnuteľností alebo čiastkovom priznaní k dani z nehnuteľností“.
Pozmeňujúci návrh konkretizuje citované ustanovenie v zmysle spresnenia povinnosti daňovníka v prípade daňovej kontroly preukázať ten účel využitia stavby, ktorý uviedol v daňovom priznaní.