NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-2076/2022
1686
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 4. októbra 2022
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodkua o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 171/2022 Z. z. (tlač 1205) prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
A.r o z h o d l a, ž e
prerokuje uvedený vládny návrh zákona v druhom čítaní;
B.p r i d e ľ u j e
tento vládny návrh zákona na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci;
C.u r č u j e
ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne vecia lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní vo výboroch a v gestorskom výbore s termínom ihneď.
Boris K o l l á r v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Peter D o b e š v. r.
Jana V a ľ o v á v. r.