Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
112. schôdza
1907/2022
403
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 24. novembra 2022
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana VETRÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov (tlač 1182) a
A. súhlasí
s návrhom poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana VETRÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov (tlač 1182)
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana VETRÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov (tlač 1182) schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom tak, ako je uvedený v prílohe tohto uznesenia;
C.ukladá
predsedovi výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výbore.
Marián Viskupič
predseda výboru
Erik Ňarjaš
Ladislav Kamenický
overovateľ výboru
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
Príloha k uzn. č. 403
112. schôdza
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana VETRÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov (tlač 1182)
Do návrhu zákona sa vkladá nový čl. I, ktorý znie:
„Čl. I
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 651/2004 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 523/2005 Z. z., zákona č. 656/2006 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 593/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 83/2009 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 471/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 83/2010 Z. z., zákona č. 490/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 360/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 268/2015 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 297/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 334/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 323/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 369/2018 Z. z., zákona č. 317/2019 Z. z., zákona č. 318/2019 Z. z., zákona č. 368/2019 Z. z., zákona č. 344/2020 Z. z., zákona č. 186/2021 Z. z., zákona č. 346/2021 Z. z., zákona č. 408/2021 Z. z. a zákona č. 222/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
Príloha č. 7a „Zoznam služieb so zníženou sadzbou dane“ sa dopĺňa novou položkou, ktorá znie:
56
Služby spojené s podávaním jedál a nápojov “.
Novovložený čl. I nadobúda účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť.
Doterajšie články sa primerane preznačia. Vloženie nového článku sa premietne do názvu zákona.
Predložený návrh zákona od 1.1.2023 trvalo znižuje sadzbu dane z pridanej hodnoty na úroveň 10% pre tieto služby. Gastronomické odvetvie bolo jedným z odvetví najviac zasiahnutých pandémiou COVID19. Reštaurácie, jedálne a pohostinstvá museli byť dlhodobo zatvorené a i počas lepších období mohli fungovať len v obmedzenom režime. V prvej vlne pandémie, počas marca a apríla 2020, ukazoval vývoj tržieb stravovacích zariadení zaznamenaných v eKase prepad o vyše 80%. Obmedzenia pohybu obyvateľstva z októbra spôsobili ďalší prepad tržieb cez eKasu o 70%. Tretia vlna pandémie a obmedzenia zavedené v druhej polovici roka 2021, gastro prevádzky de facto zatvorili. Podnikatelia v gastronómií stále čelia kríze i hrozbe núteného ukončenia podnikania. Zároveň sa prevádzkam zvýšili náklady spojené s dodržiavaním hygienických nariadení. V podstate bezprostredne po zlepšení epidemiologickej situácie, čelia prevádzky novej sérii problémov, ktorých spoločným menovateľom je inflácia.
I toto odvetvie však štát nevyhnutne potrebuje. Podnikatelia pôsobiaci v ňom umožňujú stravovanie občanov, vrátane veľmi dôležitého, dostupného, stravovania pre dôchodcov a sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva, zabezpečujú stravovanie zamestnancov ostatných odvetví, ďalší sa zasa výrazným spôsobom podieľajú na servise, ktorý je poskytovaný turistom. Tento sektor tvorí významnú časť celkovej zamestnanosti obyvateľstva. Je v záujme štátu mať funkčné a prevádzkyschopné gastronomické podniky. Väčšina gastro prevádzok využila podporu štátu na udržanie zamestnanosti, ktorá však podľa názoru iniciatív v gastronómií nebola nedostatočná, a museli i napriek tomu pristúpiť k prepúšťaniu zamestnancov. Niektorí podnikatelia využili tiež odklad odvodov, preddavkov na daň a splátok úverov, čo však bolo len dočasné riešenie, ktoré oddialilo nevyhnutné ekonomické záťaže. Zníženie sadzby DPH predstavuje efektívny a adresný krok na pomoc týmto ťažko skúšaným podnikateľom. Zníženie cien dokáže prilákať väčší počet zákazníkov. Slovensko je jednou z mála krajín Európskej únie, ktoré stále uplatňujú základnú sadzbu DPH na stravovacie služby. So sadzbou 20% Slovensko štvrtú najvyššiu DPH na gastro služby v EÚ. Zníženú sadzbu DPH na reštauračné služby (5% 13%) aplikuje 19 štátov Európskej únie. Toto opatrenie je jedným z krokov odporúčaných Európskou komisiou pre členské štáty na elimináciu dopadov. Odhadovaný vplyv na rozpočet verejnej správy pre rok 2023 je 106,5 mil. eur.