Predkladacia správa
Ústav pamäti národa (ďalej len „ústav“) na základe § 12 ods. 5 zákona č. 553 /2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení neskorších predpisov predkladá výročnú správu a po prerokovaní vo vláde návrh rozpočtu a ročnú účtovnú závierku na prerokovanie Národnej rade Slovenskej republiky.
Predložený návrh rozpočtu Ústavu pamäti národa na rok 2023 vypracovala Správna rada Ústavu pamäti národa na svojom zasadnutí dňa 11. novembra 2022 a následne ho dňa 11. novembra 2022 prerokovala v Dozornej rade Ústavu pamäti národa.
Návrh rozpočtu vychádza z nasledovných skutočností:
Podľa § 16 ods. 4 Zákona o pamäti národa sa na plnenie úloh podľa tohto zákona poskytujú ústavu dotácie a účelové dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Podľa § 8 ods. 1 Zákona o pamäti národa úlohy zverené ústavu štátom sú:
a)vykonávať úplné a nestranné hodnotenie doby neslobody, hlavne analyzovať príčiny a spôsob straty slobody, prejavy fašistického a komunistického režimu a ich ideológií, účasť domácich a zahraničných osôb na nich,
b)sprístupňovať prenasledovaným osobám dokumenty o ich prenasledovaní,
c)zverejňovať údaje o vykonávateľoch tohto prenasledovania a ich činnosti,
d)dávať podnety na trestné stíhanie zločinov a trestných činov podľa § 1; spolupracuje pritom s Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky,
e)poskytovať potrebné informácie orgánom verejnej moci,
f)systematicky zhromažďovať, odborne, vedecky a dokumentačne spracovávať všetky druhy informácií, dokladov a dokumentov vzťahujúcich sa na dobu neslobody,
g)spolupracovať s obdobnými inštitúciami v Slovenskej republike aj mimo nej, hlavne s archívmi, múzeami, knižnicami, pamätníkmi odboja, pamätníkmi koncentračných a pracovných táborov, poskytovať im informácie, bádateľské možnosti a metodickú pomoc a propagovať ich činnosť,
h)propagovať myšlienky slobody a obrany demokracie pred režimami podobnými nacizmu a komunizmu,
i)rozhodovať o priznaní postavenia účastníka protikomunistického odboja,
j)rozhodovať o priznaní postavenia veterána protikomunistického odboja, veterána protikomunistického odboja in memoriam a vydávať preukaz veterána protikomunistického odboja a preukaz veterána protikomunistického odboja in memoriam,
k)v súvislosti s plnením úloh ústavu podľa písmen a) j) poskytovať verejnosti výsledky svojej činnosti, hlavne zverejňovať a sprístupňovať informácie a iné doklady o dobe neslobody 1939 1989 a o činoch a osudoch jednotlivcov, vydávať a šíriť publikácie a audiovizuálne diela vrátane vlastnej tvorby dokumentárnych filmov, poriadať vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia, prednášky, výstavy, semináre, odborné konferencie alebo diskusné fóra.
Ústav pamäti národa predkladá vláde informáciu o návrhu rozpočtu Ústavu pamäti národa na rok 2023 predloženú na schválenie Národnej rade Slovenskej republiky.