NÁVRH
UZNESENIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
č. ….
z …..
k materiálu „Návrh rozpočtu Ústavu pamäti národa na rok 2023“
Číslo materiálu: 1323
Predkladateľ: Správna rada Ústavu pamäti národa
Národná rada Slovenskej republiky
A. Schvaľuje
A.1. Návrh rozpočtu Ústavu pamäti národa na rok 2023