D ô v o d o v á s p r á v a
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Sloboda a Solidarita Vladimíra Marcinková, Tomáš Lehotský, Mária Kolíková, Marián Viskupič a Vladimír Ledecký.
Cieľom predkladanej právnej úpravy je rozšírenie okruhu zákonom uznateľných daňových výdavkov o výdavky vynaložené na prevádzku vlastných materských škôl a zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.
V súčasnosti, keď podnikom chýbajú pracovné sily, je ťažké začleniť matky malých detí do pracovného procesu, pretože tieto matky majú problém umiestniť svoje deti do materských škôl a zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa. Štát nemá k dispozícií veľa rýchlo realizovateľných možností riešenia tohto stavu. Jedným zo spôsobov ako by však zamestnávatelia mohli byť štátom motivovaní sami z vlastných súkromných zdrojov takéto typy zariadení (podnikové materské školy a jasle) vytvárať, daňové nástroje. Ak vezmeme do úvahy, že dnes takéto typy zariadení (podnikové materské školy a jasle) nemáme, resp. je ich iba zanedbateľné minimum, vplyvy na verejné financie síce budú, ale budú minimálne.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Návrh zákona bude mať mierne negatívny vplyv na verejné financie, keďže sa zavádzajú daňové výnimky. Návrh zákona nemá vplyv na podnikateľské prostredie, na životné prostredie, na služby verejnej správy pre občana a ani vplyv na informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona bude mať pozitívne sociálne vplyvy, ako aj pozitívny vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
B. Osobitná časť
K čl. I
Okruh daňových výdavkov sa rozširuje o výdavky vynaložené na pracovné a sociálne podmienky a starostlivosť o zdravie vynaložené na prevádzku vlastných materských škôl a zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa. Dôvodom je snaha motivovať súkromný sektor, aby vytváral podnikové materské školy a jasle z vlastných zdrojov.
K čl. II
Nadobudnutie účinnosti predkladanej novely zákona sa navrhuje na 15. marca 2023.