DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Predkladateľ právneho predpisu: poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Tomáš Valášek
2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Problematika návrhu zákona:
a)je upravená v práve Európskej únie:
1. primárnom: - články 48, 151 a 153 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
2.1 sekundárnom (prijatom po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva - po 30. novembri 2009) - nie je upravená,
2.2 sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva – do 30. novembra 2009)
-Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/ zv. 5; Ú. v. EÚ L 166, 30. 4. 2004) v platnom znení,
-Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa ustanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 284, 30. 10. 2009) v platnom znení,
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
A.2. Vplyvy navrhovaného materiálu:
Vplyv
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3. Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva
X
– sociálnu exklúziu
X
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
6. Vplyvy na služby pre občana z toho
- vplyvy služieb verejnej správy na občana
X
- vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
X
7. Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
X
A.3. Poznámky
Predkladaný návrh bude mať pozitívny vplyv na rodiny a rodičovstvo, ako aj na rodovú rovnosť a hospodárenie obyvateľstva. Výhodou navrhovanej úpravy je najmä finančná podpora mladých rodín a riešenie ich ťaživej finančnej situácie. Keďže súčasná výška rodičovského príspevku nestačí na dôstojné prežitie, rodičia v rôznych životných situáciách by si mohli vďaka zvýšeniu sumy rodičovského príspevku zaistiť mesačne lepší životný štandard. Rodičom, ktorí sa plánujú vrátiť do práce pred tým, ako ich dieťa dovŕši tretí rok veku dieťaťa, táto úprava umožní rovnomernejšie rozložiť svoj príjem a spotrebu v čase a zmierniť pokles príjmu počas rodičovskej dovolenky. Prvé roky života veľmi dôležité pre vývin dieťaťa a tlmenie poklesu rodinného príjmu počas rodičovskej dovolenky je teda aj v najlepšom záujme dieťaťa. Ustanovenie bude zvlášť nápomocné osamelým rodičom pri bežných výdavkoch na život, než sa opätovne zamestnajú.
Novela by zvýšila výdavky na rodičovský príspevok odhadom maximálne o 34 miliónov eur ročne. Dodatočné výdavky vyplývajú z očakávania, že rodičia si dĺžku poberania rodičovského príspevku nastavia tak, aby minimalizovali prekryv pri reťazení poberania príspevku. Keďže nárok rodič na jeden príspevok bez ohľadu na to, koľko detí spĺňa podmienky podľa § 3 ods. 2, celková suma vyplatená rodičovi počas života všetkých detí je nižšia ak viac detí, ktoré spĺňajú tieto podmienky (t.j. narodili sa blízko po sebe). Navrhovaná flexibilita umožňuje rodičom prispôsobiť dĺžku poberania svojim zámerom v plánovaní rodičovstva tak, aby takýto prekryv obmedzili. Výpočet predpokladá, že tento prekryv je úplne odstránený, čiže ide o konzervatívny odhad a skutočné výdavky by boli nižšie.
A.4. Alternatívne riešenia
Bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Bezpredmetné