Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Tomáš Valášek predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Hlavným dôvodom predloženia daného návrhu je podpora rôznych stratégií rodičov s malými deťmi pri plánovaní rodičovstva, pri zabezpečovaní starostlivosti o dieťa a pri zlaďovaní rodinného a pracovného života. Súčasná právna úprava ustanovuje vyplácanie sumy rodičovského príspevku, ktorá je na rok 2022 určená na 280 eur alebo 383,80 eura, ak predtým oprávnená osoba mala nárok na materské. Obdobie nároku na príspevok platí do dovŕšenia tretieho roku veku dieťaťa, prípadne do dovŕšenia šiesteho roku veku dieťaťa, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom alebo o dieťa, ktoré je oprávnenej osobe zverené do náhradnej starostlivosti.
Cieľom novely zákona je zavedenie flexibilného poberania rodičovského príspevku. Výška mesačne vyplácaného rodičovského príspevku by závisela od dĺžky obdobia, v rámci ktorého sa ho rodič rozhodne čerpať, a to tak, že celková suma rodičovského príspevku vyplatená počas celého obdobia poberania zostane nezmenená. Pri výbere kratšieho obdobia poberania by tak rodič dostával vyšší príspevok. Navrhujeme umožniť rodičom poberať príspevok do dvoch troch rokov veku dieťaťa, podľa vlastného výberu. Výška rodičovského príspevku sa tak bude pohybovať v intervale od 383,80 eura (resp. 280 eur) v prípade, že bude vyplácaný do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa; do 479,75 eura (resp. 420 eur) v prípade, že bude vyplácaný do dvoch rokov veku dieťaťa. Možnosť flexibilného poberania rodičovského príspevku by rovnako platila pre rodičov, ktorí predtým poberali materské, ako aj pre rodičov, ktorí na materské nemali nárok alebo sa ho rozhodli nečerpať. Celková suma (údaje zodpovedajúce aktuálnej výške rodičovského príspevku platnej pre rok 2022) rodičovského príspevku, ktorá je pri rodičoch, ktorí mali nárok na materské/otcovské 11 514 eur (alikvotná k dobe 30 mesiacov) a pri rodičoch, ktorí nemali nárok na materské/otcovské 10 080 eur (alikvotná k dobe 36 mesiacov), nebude prekročená. Podobný systém sa osvedčil a funguje v Českej republike, kde rodičia túto možnosť radi a často využívajú.
Výhodou tejto úpravy je najmä finančná podpora mladých rodín a riešenie ich ťaživej finančnej situácie. Keďže súčasná výška rodičovského príspevku nestačí na dôstojné prežitie, rodičia v rôznych životných situáciách by si mohli vďaka zvýšeniu sumy rodičovského príspevku zaistiť mesačne lepší životný štandard. Rodičom, ktorí sa plánujú vrátiť do práce pred tým, ako ich dieťa dovŕši tretí rok veku dieťaťa táto úprava umožní rovnomernejšie rozložiť svoj príjem a spotrebu v čase a zmierniť pokles príjmu počas rodičovskej dovolenky. Prvé roky života veľmi dôležité pre vývin dieťaťa a tlmenie poklesu rodinného príjmu počas rodičovskej dovolenky je teda aj v najlepšom záujme dieťaťa. Ustanovenie bude zvlášť nápomocné osamelým rodičom pri bežných výdavkoch na život, než sa opätovne zamestnajú.
Navrhovaná úprava by tiež finančne pomohla rodičom, ktorí si plánujú menší časový odstup medzi deťmi, ako tri roky, a mohla by prispieť k vyššej pôrodnosti. Rodičovský príspevok sa totiž vypláca v rovnakej výške bez ohľadu na počet detí, ktoré spĺňajú vekové podmienky. Rodičia by si tak napríklad mohli nastaviť poberanie príspevku do dvoch rokov prvého dieťaťa vo vyššej sume, ak dovtedy plánujú ďalšie dieťa. Pri podaní žiadosti o vyplácanie príspevku na druhé dieťa si budú môcť dĺžku poberania a zodpovedajúcu výšku príspevku zvoliť nanovo. Rodičia by tak nemuseli byť nútení čakať tri roky medzi tehotenstvami (ako nútení pri aktuálnom nastavení), aby mohli čerpať rodičovský príspevok v maximálnej celkovej sume. Keďže menšie “prestávky” medzi deťmi majú tendenciu viesť k vyššiemu konečnému počtu detí v rodine, existuje predpoklad, že táto úprava by mohla pomôcť zvýšiť pôrodnosť. Takýto záver naznačuje aj porovnanie Slovenska s Českou Republikou1.
Nárok detí s nepriaznivým zdravotným stavom, ktorých rodičia môžu poberať rodičovský
príspevok do 6 rokov ich veku, sa zachováva v plnej miere. Ak rodič čerpá rodičovský príspevok
v skrátenom čase a u dieťaťa dôjde k zhoršeniu zdravotného stavu, po uplynutí zvoleného skráteného
obdobia môže rodič ďalej poberať rodičovský príspevok do dovŕšenia šiesteho roku veku dieťaťa v
štandardnej výške.
Zároveň v novele zákona rozširujeme okruh osôb oprávnených poberať rodičovský príspevok o blízku osobu rodiča, ktorá sa spoločne s rodičom podieľa na starostlivosti o dieťa a žije s rodičom dieťaťa v spoločnej domácnosti. Úprava vychádza zo skutočnosti, že z výsledkov sčítania obyvateľov z roku 2021 (Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021) vyplýva, že podiel slobodných a rozvedených obyvateľov sa ďalej zvyšuje a s tým súvisí aj zvýšený výskyt detí vychovávaných v tzv. patchworkových rodinách. Návrh vychádza z predpokladu vybudovanej vzťahovej väzby medzi dieťaťom žijúcim v spoločnej domácnosti s inou blízkou osobou. Predkladateľ za to, že vzťahová väzba sa vytvára v interakcii s dospelým, ktorý sa o dieťa stará a postupne sa v ňom zvnútorňuje.
Zákon bude mať pozitívne sociálne dopady, pretože rodičom v ťaživej sociálnej alebo rodinnej situácii ponúka účinnejší a flexibilnejší nástroj, ako finančne zabezpečiť starostlivosť o dieťa do jeho nástupu do jaslí alebo do materskej školy. Zároveň im ponúka priestor nastaviť si tempo finančnej podpory tak, ako to vyhovuje im v ich konkrétnej životnej situácii. Dopad na štátny rozpočet bude negatívny, odhadom maximálne 34 miliónov eur ročne, z dôvodu menšieho prekryvu pri reťazenom poberaní príspevku na viac detí narodených s krátkym časovým odstupom. Vo výnimočných prípadoch môže dôjsť k výplate vyššej sumy finančných prostriedkov ako je vyššie uvedená celková suma rodičovského príspevku (11 514 eur, resp. 10 080 eur). Môže sa tak udiať v špeciálnych prípadoch, keď rodič začne čerpať rodičovský príspevok na kratšie obdobie vo vyššej sume a vzápätí dôjde k zhoršeniu zdravotného stavu dieťaťa. Takéto náklady však považuje navrhovateľ za zanedbateľné.
1 Šťastná A. J. Kocourková a B. Šprocha (2019), Parental Leave Policies and Second Births, A Comparison of Czechia and Slovakia, Population Research and Policy Review, 39: 415-437
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a inými zákonmi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1 [§ 2 písm. d)]
Navrhuje sa rozšírenie okruhu oprávnených osôb o blízku osobu, ktorá žije s rodičom dieťaťa v domácnosti a ktorá sa zároveň osobne stará o dieťa spolu s rodičom. Úprava vychádza zo skutočnosti, že z výsledkov sčítania obyvateľov 2021 (Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021) vyplýva, že podiel slobodných a rozvedených obyvateľov sa ďalej zvyšuje a s tým súvisí aj zvýšený výskyt detí vychovávaných v tzv. patchworkových rodinách. Návrh vychádza z predpokladu vybudovanej vzťahovej väzby medzi dieťaťom žijúcim v spoločnej domácnosti s inou blízkou osobou. Predkladateľ za to, že vzťahová väzba sa vytvára v interakcii s dospelým, ktorý sa o dieťa stará a postupne sa v ňom zvnútorňuje.
K bodu 2 [§ 3 ods. 2 písm. d)]
Legislatívno-technická úprava v dôsledku zavedenia možnosti flexibilného čerpania rodičovského príspevku.
K bodu 3 [§ 3 ods. 13]
Navrhuje sa možnosť flexibilného poberania rodičovského príspevku tak, že namiesto súčasnej doby poberania (3 roky veku dieťaťa) sa bude môcť poberať minimálne do dvoch rokov veku dieťaťa podľa rozhodnutia rodiča, avšak vo vyššej sume. Úhrnný príjem z vyplácania rodičovského príspevku pritom zostáva rovnaký ako v súčasnosti dochádza len k tomu, že pri využití tejto možnosti budú prostriedky vyplatené skôr. Zároveň sa ustanovuje, že pokiaľ by v prípade využitia tejto možnosti došlo k dlhodobo nepriaznivému zdravotnému stavu dieťaťa, nárok na poberanie rodičovského príspevku do šiestich rokov veku by zostal zachovaný v rovnakej podobe ako v súčasnosti.
K bodu 4 [§ 4 ods. 7]
V nadväznosti na bod 3 sa navrhuje spôsob výpočtu zvýšenej sumy rodičovského príspevku, pokiaľ oprávnená osoba využije možnosť flexibilného poberania. Výška rodičovského príspevku sa tak bude pohybovať v intervale od 383,80 eura (resp. 280 eur) v prípade, že bude vyplácaný do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa; do 479,75 eura (resp. 420 eur) v prípade, že bude vyplácaný do dvoch rokov veku dieťaťa. Údaje platné na rok 2022. V prípade, že sa v roku 2023 suma rodičovského príspevku zvýši, suma sa adekvátne upraví.
K bodu 5 [§ 8 ods. 2]
V nadväznosti na zavedenie možnosti flexibilného čerpania rodičovského príspevku sa navrhuje rozšíriť obsahové náležitosti žiadosti o rodičovský príspevok o možnosť indikovať záujem o vyplácanie rodičovského príspevku počas kratšej doby čerpania.
K bodu 6 [§ 12f]
Upravujú sa prechodné ustanovenia, podľa ktorých sa možnosť flexibilného čerpania rodičovského príspevku týka žiadostí o rodičovských príspevok podaných odo dňa účinnosti navrhovanej zmeny.
K Čl. II
Stanovuje sa účinnosť navrhovaných zmien s ohľadom na predpokladaný priebeh legislatívneho procesu a primeranú legisvakačnú dobu.