NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
Zákon
z.........2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 513/2010 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 388/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 364/2013 Z. z., zákona č. 417/2013 Z. z., zákona č. 184/2014 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 86/2017 Z. z., zákona č. 312/2019 Z. z., zákona č. 338/2022 a zákona č. 350/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 sa dopĺňa nové písmeno d), ktoré znie:
„d) blízka osoba, ktorá žije s rodičom dieťaťa v domácnosti a ktorá sa zároveň osobne stará o dieťa spolu s rodičom.”
2.V § 3 ods. 2 sa pripája nové písmeno d), ktoré znie:
„d) do veku určeného podľa § 3 ods. 13.”
3.V § 3 sa dopĺňa nový odsek 13, ktorý znie:
„(13) Oprávnená osoba, ktorá zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa do troch rokov veku a ktorej vznikol nárok na rodičovský príspevok, môže vlastným prehlásením v žiadosti v súlade s § 8 určiť kratšie obdobie čerpania nároku na rodičovský príspevok ako do troch rokov veku dieťaťa, nie však kratšie ako do 24 mesiacov veku dieťaťa; nárok v prípade podľa odseku 2 písm. b) a c) tým nie je dotknutý. V prípade postupu podľa tohto ustanovenia zákona sa neuplatňuje nárok podľa odseku 2 písm. a).“.
4.V § 4 sa dopĺňa nový odsek 7, ktorý znie:
„(7) Suma rodičovského príspevku pre oprávnenú osobu uvedenú v § 3 ods. 13 sa stanoví ako násobok sumy v odseku 1 a koeficientu určeného ako podiel počtu mesiacov zostávajúcich do troch rokov veku dieťaťa a počtu mesiacov, ktorý si oprávnená osoba určila prehlásením ako obdobie čerpania rodičovského príspevku.“
5.V § 8 ods. 2 sa za prvú vetu dopĺňa nová veta v nasledovnom znení:
„Žiadosť o rodičovský príspevok obsahuje aj prehlásenie oprávnenej osoby o určení kratšieho obdobia čerpania nároku na rodičovský príspevok v súlade s § 3 ods. 13.”
6.Za § 12e sa dopĺňa nový § 12f, ktorý aj s nadpisom znie:
„§ 12f Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2023
Postup podľa § 3 ods. 13 sa uplatňuje na nárok na rodičovský príspevok uplatnený na základe žiadosti o rodičovský príspevok, ktorú oprávnená osoba podala po 28. februári 2023.”
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2023.