1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov sa predkladá ako návrh skupiny poslancov NRSR.
Predkladaný návrh zákona reaguje na nevyhnutnosť systémovo „vyzbrojiť“ štát a Sociálnu poisťovňu nástrojom, ktorý umožní automaticky reagovať na mimoriadne zvyšovanie spotrebiteľských cien vo vzťahu k poberateľom dôchodkových dávok. Inflácia (rast spotrebiteľských cien) za 11 rokov v období 2010 2020 dosiahla priemerne 1,58% ročne. Zatiaľ čo za rok 2021 vykázal Štatistický úrad SR infláciu na úrovni 3,2%, v júni 2022 ročná inflácia dosiahla 13,2%.
Zákon síce na základe ustanovení § 82 používa pre každoročnú valorizáciu tzv. dôchodcovskú infláciu, čiže medziročný rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, avšak vzhľadom na metodiku výpočtu „všeobecnej“ a „dôchodcovskej“ inflácie, ako aj vzhľadom na vnútornú štruktúru rastu spotrebiteľských cien v roku 2022 je zrejmé, že obdobne by vyzeral prehľad vývoja rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov. Napokon, ŠÚ SR oznámil, že dôchodcovská medziročná inflácia za prvý polrok 2022 dosiahla 11,8%, na čom sa podpísal najmä rast cien potravín a nákladov na bývanie, ktoré boli na medziročnej báze vyššie takmer o 20 %, pričom tieto výdavky majú v spotrebiteľskom koši dôchodcovských domácností vyššiu váhu, než v spotrebiteľskom koši bežných domácností. Reakcia vlády SR, ktorú možno jednoznačne nazvať zlyhaním ukázala, že nie je možné sa spoliehať na jednorazové nesystémové a nepredvídateľné opatrenia pri zachraňovaní kúpyschopnosti poberateľov dôchodkov, pretože tie môžu prísť neskoro a nemusia dostatočne kompenzovať masívny pokles reálnych príjmov spôsobených skokovo rastúcou infláciou.
Predkladaný návrh preto zavádza dve zmeny do určovania výšky dôchodkových dávok. Prvou je predĺženie obdobia, za ktoré sa posudzuje vývoj spotrebiteľských cien v roku predchádzajúcom zvýšeniu dôchodkových dávok. Umožní tak presnejšie zohľadniť infláciu pre riadnu každoročnú valorizáciu dôchodkov.
Druhá zmena zavádza mechanizmus mimoriadnej valorizácie pre prípad, že sa inflácia vymkne spod kontroly v priebehu príslušného roka a zvýši sa vysoko nad dlhodobé inflačné ciele ECB a NBS, čím spôsobí prudký pokles reálnych príjmov dôchodcovských domácností.
Navrhované zmeny v zákone poskytnú potrebnú mieru istoty poberateľom dôchodkových dávok pokiaľ ide o stabilizáciu ich kúpyschopnosti a zároveň poskytne dostatočnú predvídateľnosť hospodárenia Sociálnej poisťovne v priebehu príslušného roka. Vláde umožní vyhnúť sa nesystémovým opatreniam bez rizika, že domácnosti dôchodcov sa vplyvom razantného rastu cien dostanú do sociálnych či až existenčných problémov.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie.
2
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Predĺženie obdobia zohľadneného pre valorizáciu dôchodkových dávok.
K bodu 2
Zavedenie mechanizmu mimoriadnej valorizácie dôchodkov. V prípade, ak sa mechanizmus mimoriadnej valorizácie - pretože tzv. dôchodcovská inflácia za prvý polrok príslušného roka dosiahne aspoň 5 percent - uplatní, na základe navrhovaného ustanovenia ods. 3 riadna valorizácia k 1. januáru nasledujúceho roka zohľadní priznanú mimoriadnu valorizáciu a to tak, že sa ročná valorizácia dôchodkových dávok upravených k 1. júlu vypočíta o percento tzv. dôchodcovskej inflácie za 3. štvrťrok roka, v ktorom sa mimoriadna valorizácia uskutočnila. Záujmom zákonodarcu je zabezpečiť spravodlivú valorizáciu vo vzťahu k úprave ods. 1 a zabrániť nespravodlivej „opakovanej“ valorizácii podľa inflácie, ktorá raz (pri mimoriadnej valorizácii) zohľadnená bola.
K bodu 3
Legislatívno-technická úprava, aby bolo zrejmé, že zákonodarca si želá úpravu výšky pozostalostných dôchodkových dávok vyplácaných od 1. júla príslušného roka podobne, ako sa upraví výška k nim príslušnej starobnej dôchodkovej dávky. Zabezpečí sa tým aj mimoriadna valorizácia pozostalostných dôchodkov.
K bodu 4
Legislatívno-technická úprava.
K bodu 5
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s vykonateľnosťou zmeny v bode 1.
K bodu 6
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s vykonateľnosťou bodu 2.
K čl. II
Navrhuje sa účinnosť od 1. marca 2023 s výnimkou bodu 1, ktorého účinnosť sa navrhuje od 1. januára 2024.
3
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
4
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
bezpredmetné
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR.