VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie Číslo: UV-40812/2022
Národnej rady
Slovenskej republiky
1302
Návrh na udelenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky pre ministra financií pred hlasovaním v Rade guvernérov Európskeho
mechanizmu pre stabilitu o vstupe Chorvátska do Európskeho mechanizmu
pre stabilitu a o aktualizácii kľúča na určenie príspevkov
Materiál obsahuje:
1.Návrh uznesenia NRSR
2.Predkladacia správa
3.Vlastný materiál
4.Príloha
Predkladá:
Eduard Heger
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava, november 2022