DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: Vláda Slovenskej republiky
2.Názov zákona: Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
3.Predmet zákona je upravený v práve Európskej únie:
a)v primárnom práve Európskej únie
nie je upravený
b)v sekundárnom práve Európskej únie
nie je upravený
c)v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
nie je upravený.
Vzhľadom na vnútroštátny charakter návrhu zákona je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4 a 5 doložky zlučiteľnosti.