1
Analýza vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Vplyvy na rodinné prostredie, vzájomnú súdržnosť členov rodiny, výchovu detí, práva rodičov voči deťom, základné zásady zákona o rodine, uzavieranie manželstva a na disponibilný príjem domácností viacdetných rodín
8.1 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na rodinné prostredie a špecifikujte pozitívne/negatívne vplyvy na rodinné prostredie.
8.1.1 Spôsobí predložený návrh zmenu rodinného prostredia? Ak áno, v akom rozsahu? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu, prípadne dôvod chýbajúcej kvantifikácie.
8.1.2 Môže dôjsť predloženým návrhom k narušeniu zdravého rodinného prostredia?
8.1.3 Má predložený návrh vplyv na demografický rast? Ak áno, aký je vplyv vzhľadom k úrovni záchovnej hodnoty populácie?
8.1.4 Má predložený návrh vplyv na odstraňovanie prekážok, ktoré bránia pracujúcim rodičom dosiahnuť želaný počet detí?
8.1.5 Má predložený návrh vplyv na množstvo času alebo príležitostí pre rodičov alebo pre deti na realizáciu rodinného života?
8.1.6 Má predložený návrh vplyv na prenikanie látkových alebo nelátkových závislostí do rodín?
2
8.2 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na vzájomnú súdržnosť členov rodiny.
8.2.1 Má preložený návrh vplyv na vzájomnú súdržnosť členov rodiny? Ak áno, aký? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu, prípadne dôvod chýbajúcej kvantifikácie.
8.2.2 Má predložený návrh vplyv na posilňovanie väzieb medzi členmi rodiny?
8.2.3 Má predložený návrh vplyv na obnovovanie alebo záchranu rodín?
8.2.4 Má predložený návrh vplyv na vznik či pretrvávanie konfliktov medzi členmi rodiny?
8.2.5 Má predložený návrh vplyv na rozpad rodín?
8.2.6 Má predložený návrh vplyv na poskytovanie pomoci pri odkázanosti niektorého z členov rodiny na pomoc?
Áno, má pozitívny vplyv.
Zjednotením výšky ochranného príspevku sa príjem zvýši u člena rodiny, ktorý nepriaznivý zdravotný stav a člena rodiny, ktorým je tehotná žena od začiatku ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, a to o 34,1 eur, t. j. zo sumy 41,60 eur na 75,70 eur.
Predĺžením obdobia poskytovanej ochrany u osamelého rodiča s malým dieťaťom do jedného roku veku dieťaťa, sa zvýši miera ochrany a naďalej bude trvať nárok na ochranný príspevok v sume 75,70 eur.
8.3 Identifikujte a popíšte vplyvy na výchovu detí.
8.3.1 Má predložený návrh vplyv na výchovu detí? Ak áno, aký?
8.3.2 Má predložený návrh vplyv na výchovu detí v rodinách?
3
8.3.3 Má predložený návrh vplyv na výchovu detí k manželstvu a rodičovstvu?
8.4 Identifikujte a popíšte vplyvy na práva rodičov voči deťom.
8.4.1 Má predložený návrh vplyv na práva alebo zodpovednosť rodičov voči deťom? Ak áno, aký?
8.5 Identifikujte a popíšte vplyvy na základné zásady zákona o rodine.
8.5.1 Má predložený návrh vplyv na chránené záujmy obsiahnuté v základných zásadách zákona o rodine? Ak áno, aký?
8.6 Identifikujte a popíšte vplyvy na uzavieranie manželstva.
8.6.1 Má predložený návrh vplyv na uzavieranie manželstva? Ak áno, aký?
8.6.2 Má predložený návrh vplyv na preferovaný čas vstupu do manželstva?
8.6.3 Má predložený návrh vplyv na informovanosť ohľadom povahy manželstva a záväzkov medzi manželmi a založenia rodiny?
8.6.4 Má predložený návrh vplyv na predchádzanie rozpadom manželstiev?
4
8.7 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na disponibilný príjem domácností viacdetných rodín.
8.7.1 Má predložený návrh vplyv na disponibilný príjem domácností viacdetných rodín? Ak áno, špecifikujte tento vplyv s prihliadnutím na počet detí v rodine, ich špeciálne potreby vzhľadom k veku, zdravotnému stavu a prípadne iným okolnostiam. Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu, prípadne dôvod chýbajúcej kvantifikácie.
Áno, má aj pozitívny vplyv.
zjednotenia výšky ochranného príspevku,
zvýšenia miery poskytovanej ochrany u osamelého rodiča s malým dieťaťom, a to do jedného roku veku dieťaťa.
Zjednotením výšky ochranného príspevku sa príjem zvýši u člena rodiny, ktorý nepriaznivý zdravotný stav a člena rodiny, ktorým je tehotná žena od začiatku ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, a to o 37 eur, t. j. zo sumy 38,70 eur na 75,70 eur.
V dôsledku zvýšenia miery poskytovanej ochrany u osamelého rodiča s malým dieťaťom do jedného veku roku dieťaťa, bude naďalej trvať nárok na ochranný príspevok v sume 75,70 eur.
V prípade zjednotenia sumy ochranného príspevku sa táto zmena dotkne 4 165 členov rodín v domácnostiach ak majú nepriaznivý zdravotný stav alebo ak ide o tehotnú ženu od začiatku ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu. Za účelom zvýšenia miery ochrany u osamelého rodiča s malým dieťaťom, a to až do jedného roku veku dieťaťa sa táto zmena dotkne cca 30 rodín.