1
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2022
2023
2024
2025
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom:
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
0
1 315 546
1 458 571
5 598 586
v tom: MPSVR SR (07C0101)
0
1 109 777
1 442 802
1 603 216
z toho:
- vplyv na ŠR
0
1 109 777
1 442 802
1 603 216
Rozpočtové prostriedky
0
1 109 777
1 442 802
1 603 216
EÚ zdroje
0
0
0
0
Spolufinancovanie
0
0
0
0
v tom: MPSVR SR (07C0102)
0
15 769
15 769
15 769
z toho:
- vplyv na ŠR
0
15 769
15 769
15 769
Rozpočtové prostriedky
0
15 769
15 769
15 769
EÚ zdroje
0
0
0
0
Spolufinancovanie
0
0
0
0
v tom: MPSVR SR (0EK0H)
0
190 000
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
190 000
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
190 000
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
Spolufinancovanie
0
0
0
0
v tom: MPSVR SR (06G)
0
0
0
3 979 600
z toho:
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
3 979 600
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
3 979 600
EÚ zdroje
0
0
0
0
Spolufinancovanie
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
1 315 546
1 458 571
5 598 586
v tom: MPSVR SR (07C0102)
0
15 769
15 769
15 769
MPSVR SR (07C0101)
1 109 777
1 442 802
5 582 816
MPSVR SR (0EK0H)
190 000
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv
0
0
0
0
2
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Vplyv návrhu zákona v dôsledku úpravy podmienok poskytovania jednotlivých príspevkov bude pre rok 2023 predstavovať negatívny vplyv 1,3 mil. eura. V sume negatívneho vplyvu je zahrnutý aj vplyv potrebnej úpravy Informačného systému riadenie sociálnych dávok (IS RSD) v objeme 190 tis. eur v roku 2023, ako aj vplyv zvýšenia dotácie na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu. Vplyv na úpravu IS RSD a zvýšenia dotácie na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu je zabezpečený v rozpočtovej kapitole MPSVR SR. Pri vyčíslení vplyvu úprav v systéme pomoci v hmotnej núdzi na rozpočet kapitoly MPSVR SR bola zohľadnená prognóza vývoja príjemcov pomoci v hmotnej núdzi, ako aj predpokladaná valorizácia v nadväznosti na valorizáciu súm životného minima podľa makroekonomických prognóz Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií Slovenskej republiky zo septembra 2023, a to 9,5% v roku 2023 (rast čistých peňažných príjmov na osobu) a 3,5% v roku 2024 (rast životných nákladov nízkopríjmových domácností). Predmetný rast sa prejaví v rámci systému pomoci v hmotnej núdzi v rokoch 2024 a 2025. Vplyv na rozpočet MPSVR SR bude riešený v rámci existujúcich výdavkov rozpočtovej kapitoly MPSVR SR v roku 2023 2025.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Akú problematiku návrh rieši? Kto bude návrh implementovať? Kde sa budú služby poskytovať?
Návrh zákona upravuje podmienky poskytovania pomoci v hmotnej núdzi tak, aby bola pomoc v hmotnej núdzi adresnejšia, efektívnejšia a aby mala motivačný efekt voči jej príjemcom vymaniť sa z hmotnej núdze. Zároveň sa návrhom zákona zmierňuje administratívna záťaž, ktorá vyplýva z aplikácie aktuálneho zákona. Zmeny obsiahnuté v návrhu zákona výsledkom skúseností v oblasti aplikačnej praxe zákona a zahŕňajú tiež niektoré odporúčania odbornej verejnosti vyplývajúce napr. z revízie výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením.
Najzásadnejšie zmeny sa týkajú vyčlenenia osobitného príspevku zo systému pomoci v hmotnej núdzi. Navrhované zmeny sa tiež dotknú úpravy podmienok poskytovania jednotlivých príspevkov. Návrh zákona rieši aj niektoré z aplikačných problémov, ktoré sa vyskytli počas aplikačnej praxe, zvyšuje mieru ochrany poskytovanej niektorým osobám a taktiež sa zameriava na zjednodušenie postupov a uľahčenie prístupu k pomoci v hmotnej núdzi pre niektoré osoby.
....................................................................................................................................................
2.2.2. Charakteristika návrhu:
X zmena sadzby
X zmena v nároku
3
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
X kombinovaný návrh
iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2
Objem aktivít
2023
2024
2025
Ochranný príspevok – priemerný mesačný počet
zjednotenie ochranného príspevku
4 165
4 215
4 248
predĺženie nároku na ochranný príspevok u osamelého rodiča starajúci sa o dieťa do 1 roku veku
31
32
32
rodič starajúci sa o dieťa do jedného veku dieťaťa a tehotná žena od začiatku štvrtého mesiaca tehotenstva – vypustenie
333
337
340
Aktivačný príspevok – priemerný mesačný počet
zamestnaný s príjmom na úrovni minimálnej mzdy - vypustenie
335
338
študent na strednej alebo vysokej škole, ktorému sa vypláca rodičovský príspevok - vypustenie
8
8
9
Osobitný príspevok – priemerný mesačný počet – vypustenie
2 992
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.
V prípade výpočtu vplyvu na rozpočet kapitoly MPSVR SR boli použité nasledovné dostupné informácie
predpokladaný odhad cieľovej skupiny, ktorých sa dotknú nižšie navrhované zmeny
pre podrobnejšie štruktúrovanie zmien a identifikáciu cieľovej skupiny bola použitá štruktúra domácnosti v systéme pomoci v hmotnej núdzi za september 2022 (RSD MIS) vo vzťahu k celkovému vývoju príjemcov pomoci v hmotnej núdzi,
s účinnosťou od 1. apríla 2023 ide predovšetkým o
ozjednotenie ochranného príspevku, v dôsledku čoho sa zvýši suma ochranného príspevku v prípade člena domácnosti, ktorý nepriaznivý zdravotný stav a člena domácnosti, ktorým je tehotná žena od začiatku ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu,
ovypustenie aktivačného príspevku zo systému pomoci v hmotnej núdzi v prípade, že ide o člena domácnosti, ktorý príjem zo závislej činnosti, a to s ohľadom na skutočnosť, že podpora zamestnaných členov domácnosti je riešená v rámci iných systémov zameraných na podporu a motiváciu pracovať a udržať si zamestnanie, t. j. služby zamestnanosti, daňové úľavy. Zároveň sa navrhuje ustanoviť prechodné obdobie poskytovania aktivačného príspevku z uvedeného titulu v pôvodnej výške a za pôvodných podmienok s ohľadom na potrebu vytvorenia časového priestoru pre nastavenie ďalších opatrení zameraných na podporu zamestnaných členov domácností v rámci systému aktívnej politiky trhu práce, t. j. od 1. apríla 2023 do 31. marca 2024
ovypustenie osobitného príspevku zo systému pomoci v hmotnej núdzi, nakoľko pôjde o aktívne opatrenie trhu práce zamerané na zvyšovanie zamestnanosti znevýhodnených
4
uchádzačov o zamestnanie, t. j. od 1. októbra 2023 s tým, že bude nastavené prechodné obdobie pre tých príjemcov osobitného príspevku, ktorým naň vznikol nárok do 30. septembra 2023,
onastavenie zaokrúhľovania výslednej sumy pomoci v hmotnej núdzi na celé euro.
priemerný mesačný počet príjemcov osobitného príspevku (január september 2022) s odhadovaným ročným čerpaním do konca roka 2022 v objeme 3 979 600 eur, vplyv premietnutý v roku 2025 z dôvodu posunutia účinnosti a nastavenia prechodného obdobia pre poskytovanie osobitného príspevku s ohľadom na potrebu vytvorenia časového priestoru pre nastavenie ďalších opatrení zameraných na podporu zamestnaných členov domácností v rámci systému aktívnej politiky trhu práce, finančné prostriedky budú použité v rámci rozpočtovej kapitoly MPSVR SR (program 06G).
na roky 2024 2025 bola zohľadnená aj prognóza Inštitútu finančnej politiky MF SR z júna 2022, na základe ktorej sa predpokladá, že sumy určitých príspevkov v rámci systému pomoci v hmotnej núdzi by sa k 1. januáru 2024 sa upravia alebo upravili na základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu (1,095) a k 1. januáru 2025 na základe koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností (1,035).
navrhuje sa zvýšenie dotácie na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu a to zo sumy 1,66 eura na 3 eurá, ak ide vo väčšej miere o vecnú formu plnenia zabezpečeného zo strany osobitného príjemcu, a zo sumy 0,83 eura na 1 euro, ak ide vo väčšej miere o peňažnú formu plnenia zabezpečovaného zo strany osobitného príjemcu. Ročný vplyv je cca 15 769 eur.
Zároveň bude potrebné zabezpečiť v súvislosti s úpravou systému pomoci v hmotnej núdzi úpravu IS RSD, kde je odhad požadovaných úprav v objeme 190 tis. eur v roku 2023 a vytvorenie nových webových služieb so Sociálnou poisťovňou pre zúčtovanie pomoci v hmotnej núdzi s dávkami Sociálnej poisťovne (cca 4 web servisy), ktoré budú riešené v roku 2023.
Z uvedeného dôvodu, bude celkový vplyv na rozpočet kapitoly MPSVR SR predstavovať 1,3 mil. eura v roku 2023, 1,5 mil. eura v roku 2024 a 1,6 eura v roku 2025.
2023
2024
2025
Úprava podmienok nároku príspevkov PHN
1 109 777 €
1 075 899 €
1 084 444 €
Valorizácia v prípade upravených nárokov na príspevky PHN
0 €
366 903 €
518 772 €
Osobitný príspevok - vypustenie
0 €
0 €
-3 979 600 €
Celkovo (07C0101)
1 109 777 €
1 442 802 €
-2 376 384 €
Dotácia na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu (07C0102)
15 769 €
15 769 €
15 769 €
Informačný systém (0EK0H)
190 000 €
0 €
0 €
Osobitný príspevok zahrnutie do AOTP (06G)
3 979 600 €
Celkový vplyv
1 315 546 €
1 458 571 €
1 618 985 €
5
Tabuľka č. 3
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2022
2023
2024
2025
poznámka
Daňové príjmy (100)1
0
0
0
0
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
6
Tabuľka č. 4
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách) – MPSVR SR
2022
2023
2024
2025
poznámka
Bežné výdavky (600)
1 315 546
1 458 571
1 618 985
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Tovary a služby (630)2
190 000
0
0
Bežné transfery (640)2
0
1 125 546
1 458 571
1 618 985
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
0
1 315 546
1 458 571
1 618 985
7
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2022
2023
2024
2025
poznámka
Počet zamestnancov celkom
z toho vplyv na ŠR
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
z toho vplyv na ŠR
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
0
0
0
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
z toho vplyv na ŠR
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
z toho vplyv na ŠR
Poznámky:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.
8