DÔVODOVÁ SPRÁVA
Všeobecná časť
Podľa súčasnej právnej úpravy Národná rada môže na návrh aspoň troch poslaneckých klubov aj počas schôdze národnej rady hlasovaním bez rozpravy zaradiť nový bod programu schôdze alebo vypustiť schválený bod jej programu; nový bod programu môže národná rada hlasovaním bez rozpravy zaradiť aj na návrh predsedu národnej rady. V prípade prijatia predloženého návrhu by bolo možné zaradenie nového bodu programu alebo vypustenie schváleného bodu programu počas schôdze národnej rady aj v prípade návrhu aspoň dvoch poslaneckých klubov, v dôsledku čoho by rozhodovanie národnej rady bolo flexibilnejšie, čím by sa prispelo k plynulejšiemu a rýchlejšiemu priebehu zasadaní národnej rady.
Osobitná časť
K čl. I
Podľa súčasnej právnej úpravy Národná rada môže na návrh aspoň troch poslaneckých klubov aj počas schôdze národnej rady hlasovaním bez rozpravy zaradiť nový bod programu schôdze alebo vypustiť schválený bod jej programu; nový bod programu môže národná rada hlasovaním bez rozpravy zaradiť aj na návrh predsedu národnej rady. V prípade prijatia predloženého návrhu by bolo možné zaradenie nového bodu programu alebo vypustenie schváleného bodu programu počas schôdze národnej rady aj v prípade návrhu aspoň dvoch poslaneckých klubov.
K čl. II
Navrhuje sa účinnosť zákona dňom vyhlásenia.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Negatívne
Žiadne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu
regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
6. Vplyvy na služby verejnej správy pre občana
x
7. Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
x
A.3. Poznámky:
Predkladaný návrh zákona nemá žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, a ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti a služby verejnej správy pre občana. Predkladaný návrh zákona taktiež nemá vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
A.4. Alternatívne riešenia
Bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Bezpredmetné
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona:
Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Martin Čepček.
2. Názov návrhu zákona:
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a) v primárnom práve:
Nie je upravené.
b) v sekundárnom práve:
Nie je upravené.
c) v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie:
Nie je obsiahnuté.
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)uviesť lehotu na prebranie príslušného právneho aktu Európskej únie, príp. aj osobitnú lehotu účinnosti jeho ustanovení:
Návrhom zákona sa nepreberá nový právny akt Európskej únie.
b)uviesť informáciu o začatí postupu Európskej komisie alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení, spolu s uvedením konkrétnych vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie nápravy
Proti Slovenskej republike nezačalo žiaden postup Európskej komisie alebo konanie Súdneho dvora Európskej únie podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
c)uviesť informáciu o právnych predpisoch, v ktorých uvádzané právne akty Európskej únie prebrané, spolu s uvedením rozsahu ich prebrania príp. potreby prijatia ďalších úprav
Návrhom zákona sa nepreberá nový právny akt Európskej únie.
5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:
a)úplne