DÔVODOVÁ SPRÁVA
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Sloboda a Solidarita Jarmila Halgašová.
Návrh zákona zavádza niekoľko menších zmien, ktorých spoločným menovateľom je zjednodušenie a zlepšenie podnikateľského prostredia v oblasti výroby a predaja potravín.
Konkrétne ide o tieto zmeny:
1.Spresňuje sa právna úprava bezodplatného prevodu tak, aby bolo nepochybné, že povinnosť sa týka len prevádzkarní prevádzkovateľa s predajnou plochou väčšou ako 400 m2 a potravín, ktoré sú umiestnené na trhu v tejto prevádzkarni.
2.Vypúšťa sa povinnosť pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov monitorovať inú formu na vyjadrenie alebo prezentáciu označenia výživovej hodnoty potravín a správu o tom zaslať ministerstvu; táto povinnosť nevyplýva prevádzkovateľom z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011.
3.Vypúšťajú sa niektoré povinnosti vo vzťahu k skladovaniu a k preprave potravín; tieto vnútroštátne povinnosti dnes nastavené odlišne alebo duplicitne ako priamo aplikovateľné právo Európskej únie v oblasti hygieny potravín.
4.Navrhuje sa ohlasovacie povinnosti podľa § 24 ods. 1 ods. 3 stanoviť len pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov, ktorí vykonávajú prvovýrobu (nebude sa to teda vzťahovať na spracovateľov surovín alebo maloobchodných predajcov).
5.Zavádza sa nová skutková podstata správneho deliktu nesplnenia oznamovacej povinnosti podľa § 9 ods. 2 zákona č. 152/1995 Z. z.
6.Zavádza sa nový inštitút upustenia od uloženia pokuty. Stanovujú sa dve podmienky pre možnosť využitia tohto inštitútu.
7.Znižujú sa horné hranice pokút za priestupky na úseku úradných kontrol potravín z 2 000 eur a 4 000 eur pri opakovanom porušení povinnosti na 1 000 eur a 2 000 eur pri opakovanom porušení povinnosti.
Predložený návrh zákona neutrálny vplyv na rozpočet verejnej správy. Návrh zákona pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Návrh zákona nemá negatívne sociálne vplyvy, nemá negatívny vplyv na životné prostredie a ani na informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona rovnako nemá vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu a ani na služby verejnej správy pre občana.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
B.Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
V súvislosti s vypustením bodov 10 a 11 navrhuje sa legislatívno-technická úprava textu.
K bodu 2
Spresňuje sa právna úprava bezodplatného prevodu v zákone č. 152/1995 Z. z. tak, aby bolo nepochybné, že povinnosť sa týka len prevádzkarní prevádzkovateľa s predajnou plochou väčšou ako 400 m2 a potravín, ktoré sú umiestnené na trhu v tejto prevádzkarni.
K bodu 3
Z ustanovenia § 9 zákona č. 152/1995 Z. z. sa vypúšťa povinnosť pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov monitorovať inú formu na vyjadrenie alebo prezentáciu označenia výživovej hodnoty potravín a správu o tom zaslať ministerstvu. Táto povinnosť nevyplýva prevádzkovateľom z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (ďalej len „nariadenie č. 1169/2011“). Práve naopak, povinnosť monitorovať toto označovanie vyplýva členským štátom z článku 35 ods. 3 tohto nariadenia. Navrhovaná právna úprava je plne v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2021 2024, podľa ktorého vláda Slovenskej republiky zjednoduší a zosúladí potravinové právo Slovenskej republiky s právom Európskej únie vrátane odstránenia gold-platingu, čím odstráni zbytočnú byrokraciu a zjednoduší podnikateľské prostredie podliehajúce týmto reguláciám.
K bodu 4
Zo zákona č. 152/1995 Z. z. sa vypúšťajú ustanovenia, ktoré určujú prevádzkovateľom potravinárskych podnikov povinnosti vo vzťahu k skladovaniu a k preprave potravín. S ohľadom na snahu zjednodušovať podnikateľské prostredie v Slovenskej republike je vhodné ustanovenie § 10 a § 11 zo zákona č. 152/1995 Z. z. vypustiť, keďže stanovuje regulácie na vnútroštátnej úrovni odlišne alebo duplicitne ako priamo aplikovateľné právo Európskej únie v oblasti hygieny potravín nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu. Navrhovaná právna úprava je plne v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2021 2024, podľa ktorého vláda Slovenskej republiky zjednoduší a zosúladí potravinové právo Slovenskej republiky s právom Európskej únie vrátane odstránenia gold-platingu, čím odstráni zbytočnú byrokraciu a zjednoduší podnikateľské prostredie podliehajúce týmto reguláciám.
K bodu 5
Nové ustanovenie § 24 zákona č. 152/1995 Z. z. ohľadom potravinovej bezpečnosti štátu v praxi prinieslo aplikačné problémy. Navrhuje sa ohlasovacie povinnosti podľa § 24 ods. 1 ods. 3 stanoviť len prevádzkovateľom potravinárskych podnikov, ktorí vykonávajú
prvovýrobu. Nie je potrebné a ani žiadúce zaťažovať administratívnymi úkonmi prevádzkovateľov, ktorí spracovateľmi surovín alebo vykonávajú maloobchodný predaj potravín.
K bodu 6
Ide o legislatívno-technickú úpravu v súvislosti so zmenou v ustanovení § 9 zákona č. 152/1995 Z. z.
K bodu 7
Do ustanovenia § 28 ods. 2 zákona č. 152/1995 Z. z. sa vkladá nová skutková podstata správneho deliktu nesplnenia oznamovacej povinnosti podľa § 9 ods. 2, ktorá doteraz v zákone č. 152/1995 Z. z. absentovala.
K bodu 8
Do § 28 zákona č. 152/1995 Z. z. sa vkladá odsek 17, ktorý zavádza nový inštitút upustenia od uloženia pokuty. Tento inštitút je využívaný vo viacerých právnych predpisoch (napr. zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), ale aj v českom zákone o potravinách. Týmto inštitútom sa umožňuje za zákonom stanovených podmienok v rozhodnutí, ktorým sa právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ uznáva za vinnú zo správneho deliktu, upustiť od uloženia pokuty. Stanovujú sa dve podmienky, za splnenia ktorých bude možné tento inštitút použiť. Zakotvením tohto inštitútu do zákona č. 152/1995 Z. z. sa vytvorí transparentný mechanizmus, prostredníctvom ktorého bude môcť orgán úradnej kontroly potravín upustiť v prípade zistenia porušenia povinnosti na úseku úradných kontrol potravín od uloženia pokuty. Svoje rozhodnutie však orgán úradnej kontroly potravín bude musieť náležite odôvodniť, pričom toto rozhodnutie bude zverejnené. V prípade negatívneho rozhodnutia, bude toto rozhodnutie preskúmateľné v správnom súdnictve.
K bodu 9
Znižujú sa horné hranice pokút za priestupky na úseku úradných kontrol potravín z 2 000 eur a 4 000 eur pri opakovanom porušení povinnosti na 1 000 eur a 2 000 eur pri opakovanom porušení povinnosti. V súčasnosti nastavené sadzby pokút za priestupky na úseku úradných kontrol potravín drakonické, čo nie je žiadúce. Uložené pokuty by mali byť v súlade s čl. 139 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/625 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) účinné, primerané a odrádzajúce, nie však drakonické.
K bodu 10
Navrhuje sa prechodné ustanovenie s cieľom stanoviť pravidlá postupu pri konaniach o priestupkoch na úseku úradných kontrol potravín, ktoré sa začali a právoplatne neskončili do 14. marca 2023; navrhuje sa štandardné prechodné ustanovenie, podľa ktorého sa pri neskončených konaniach postupuje podľa doterajšej právnej úpravy.
K Čl. II
Navrhuje sa nadobudnutie účinnosti zákona na 15. marca 2023.