NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z .... 2023,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 470/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 450/2002 Z. z., zákona č. 472/2003 Z. z., zákona č. 546/2004 Z. z., zákona č. 195/2007 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 114/2010 Z. z., zákona č. 349/2011 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 36/2014 Z. z., zákona č. 101/2014 Z. z., zákona č. 30/2015 Z. z., zákona č. 376/2016 Z. z., zákona č. 91/2019 Z. z., zákona č. 303/2019 Z. z., zákona č. 478/2019 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 69/2021 Z. z., zákona č. 83/2021 Z. z., zákona č. 211/2022 Z. z. a zákona č. 257/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 6 ods. 9 úvodnej vete sa vypúšťajú slová: je povinná plniť požiadavky na skladovanie a prepravu potravín podľa § 10 a 11 a“.
2.V § 6 ods. 13 prvá veta znie: „Prevádzkovateľ, ktorý prevádzkuje prevádzkareň s predajnou plochou väčšou ako 400 m2, je povinný najneskôr dva dni pred predajom potravín, ktoré umiestnené na trhu v tejto prevádzkarni a ktorým uplynul dátum minimálnej trvanlivosti podľa odseku 12, ponúknuť tieto potraviny najmenej jednej charitatívnej organizácii podľa odseku 7; ponuka sa považuje za vykonanú, ak prevádzkovateľ charitatívnej organizácii bezodplatne prevádza potraviny na základe zmluvy, ktorá upravuje spôsob a čas ponuky.“.
3.V § 9 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.
4.§ 10 a § 11 sa vypúšťajú.
5. V § 24 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Povinnosti podľa odsekov 1 až 3 sa vzťahujú len na prvovýrobu.2a)“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
6.V § 28 ods. 2 písm. f) sa slová „
§ 9 ods. 5
“ nahrádzajú slovami „
§ 9 ods. 4
“.
7.V § 28 sa odsek 2 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:
„q) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 9 ods. 2.“.
8. § 28 sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:
„(17) Orgán úradnej kontroly potravín môže v rozhodnutí podľa odsekov 1 3 upustiť od uloženia pokuty, ak došlo k náprave protiprávneho stavu bezprostredne po zistení porušenia povinnosti a nešlo o potravinu škodlivú pre zdravie ľudí.“.
9.V § 29 ods. 2 sa slová „2 000 eur“ nahrádzajú slovami „1 000 eur“ a slová „4 000 eur“ sa nahrádzajú slovami „2 000 eur“.
10.Za § 31aj sa vkladá § 31ak, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 31ak
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. marca 2023
Konanie o uložení pokuty podľa § 29, ktoré sa začalo a právoplatne neskončilo do 14. marca 2023, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 14. marca 2023.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. marca 2023.