1
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie:
a) je upravený v primárnom práve Európskej únie
b) je upravený v sekundárnom práve Európskej únie
c) je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)bezpredmetné,
b)v danej oblasti nebol proti Slovenskej republike začatý postup Európskej komisie a ani konanie Súdneho dvora Európskej únie,
c)bezpredmetné.
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie:
- bezpredmetné,
2
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
6. Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
x
A.3. Poznámky
Bez.
A.4. Alternatívne riešenia
Na dosiahnutie cieľa sledovaného touto právnou úpravou nie je možné použiť iné riešenie, než je predložené. Doterajšie spôsoby riešenia, resp. neriešenia tohto problému sa ukázali ako neefektívne.
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR