DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť :
Zákon v dnešnej podobe nemyslí pri vytváraní a uznávaní hraníc poľovného revíru na možnosť, aby tieto hranice boli tvorené vlastníckou hranicou, to znamená hranicou, resp. hranicami parciel KNC resp. KNE podľa katastra nehnuteľností, alebo hranicou katastrálneho územia. Týmto návrhom zákona dôjde k posilneniu postavenia a rešpektovaniu vlastníckeho práva. Prax ukázala, že pri zaokrúhľovaní hranice poľovných revírov okresné úrady nemali možnosť prihliadať aj na vlastnícku hranicu pozemkov, resp. na hranicu katastrálnych území, a táto možnosť bola v zákone striktne zakázaná. Dnes nie je problém takéto hranice určiť a zamerať a následne aj zreteľne označiť v teréne.
B. Osobitná časť :
K bodom 1 a 2 :
Zákon v súčasnom znení obsahuje ustanovenia, ktoré neumožňovali, aby hranica poľovného revíru mohla byť určená aj vlastníckou alebo katastrálnou hranicou. Okresný úrad tak pri zaokrúhľovaní, resp. určení hraníc revíru, bude môcť využiť aj vlastnícku resp. katastrálnu hranicu.
K bodu 3 :
Pri vytváraní nového poľovného revíru, je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov poľovných pozemkov, z ktorých má vzniknúť nový poľovný revír.