NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ........2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone :
Čl. I
Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 3, ods. 2, písm. a) sa na konci vkladá text, ktorý znie:
„alebo môžu kopírovať označené vlastnícke hranice, alebo iné zreteľne vyznačenie hranice v teréne alebo kopírovať katastrálnu hranicu,“.
2.V § 3, ods. 5, sa vypúšťa druhá veta.
3.V § 10, ods. 1 sa na konci odseku vkladá veta, ktorá znie:
„Na uznanie novej hranice je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov poľovných pozemkov počítaných podľa výmery poľovných pozemkov, ktorých sa týka zmena na vytvorenie nového poľovného revíru“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom zverejnenia v zbierke zákonov.