1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A.Všeobecná časť
Cieľom predkladaného návrhu zákona je doplnenie výnimky umožňujúcej rozdeliť/odčleniť obec v prípade, ak splnené ostatné podmienky rozdelenia obce alebo odčlenenia časti obce tak, aby mohla vzniknúť nová obec aj s menším počtom obyvateľov než 3.000. Touto výnimkou je prípad, ak ide o katastrálne územie novej obce predstavujúce osobitne významnú alebo hodnotnú kultúrnu alebo prírodnú časť územia Slovenskej republiky.
Tieto územné celky majú osobitný význam a rozvoj ich územia vyžaduje špecifické potreby. Špecifický rozvoj a osobitná starostlivosť o takéto územné celky je daná osobitným záujmom štátu na ich rozvoji. v doterajšej legislatíve prejavy takéhoto osobitného prístupu napr. v podobe existencie osobitných zákonov č. 176/2002 Z. z. o ochrane a rozvoji územia Bardejov, č. 100/2002 Z. z. o ochrane a rozvoji územia Banskej Štiavnice a okolia. Účelom je utvoriť vhodné podmienky na plnenie Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva, najmä zachovanie existujúcich architektonických a umelecko-historických pamiatok v ich pôvodnom a nerušenom prostredí.
2
B. Osobitná časť
K Čl. I
Uvedeným návrhom sa dopĺňa výnimka umožňujúca rozdeliť/odčleniť obec v prípade, ak splnené ostatné podmienky rozdelenia obce alebo odčlenenia časti obce tak, aby mohla vzniknúť nová obec aj s menším počtom obyvateľov než 3.000. Touto výnimkou je prípad, ak ide o katastrálne územie novej obce predstavujúce osobitne významnú alebo hodnotnú kultúrnu alebo prírodnú časť územia Slovenskej republiky.
K Čl. II
S ohľadom na priebeh legislatívneho procesu sa navrhuje, aby návrh zákona nadobudol účinnosť pätnástym dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.