DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu:
Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Martin Beluský.
2.Názov návrhu právneho predpisu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
3.Predmet návrhu zákona:
a) nie je upravený v primárnom práve Európskej únie.
b) nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie.
c) nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vyjadrenie k bodom 4. a 5. je irelevantné, keďže predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie.
Doložka vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3, Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
- sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
6. Vplyvy na rodičovstvo, manželstvo a rodinu
x
A.3. Poznámky
A.4. Alternatívne riešenia
Na dosiahnutie cieľa uvedeného v dôvodovej správe nie je možné použiť iné riešenie, než je predložené.
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na posúdenie Ministerstvu financií SR. Stanovisko ministerstva tvorí prílohu predkladaného návrhu zákona.