DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov predkladá do Národnej rady Slovenskej republiky poslanec za politickú stranu Kotlebovci Ľudová strana Naše Slovensko Martin Beluský.
Cieľom legislatívneho návrhu je pomôcť starobným dôchodcom s ich finančnom situáciou zrušením rôznych poplatkov, úhrad a cien.
Ekonomická a finančná situácia sa na Slovensku každým dňom zhoršuje. Zvýšené ceny potravín a energií postihujú všetky skupiny obyvateľov. Touto situáciou však najviac postihnuté ohrozené skupiny obyvateľstva, medzi ktoré patria najmä starobní dôchodcovia. Štát niekoľko možností ako danú situáciu riešiť. Napr. v októbri 2022 bola v Národnej rade Slovenskej republiky schválená novela zákona o štátnom rozpočte na rok 2022, v ktorej sa riešilo zabezpečenie zdrojového krytia zvýšených finančných nákladov súvisiacich s výrazným nárastom cien tovarov a služieb pre poberateľov dôchodkových dávok.
Tento spôsob pomoci bol však jednorazový. Ďalším spôsobom pomoci by bolo schválenie zákona, ktorý by zabezpečil rýchlejšie započítanie tzv. dôchodcovskej inflácie, teda pretavenie zvýšenia cien tovarov a služieb do zvýšenia dôchodkov.
Táto novela zákona ambíciu pomôcť starobným dôchodcom tým, že sa im znížia rôzne poplatky a náklady, ktoré v súvislosti so svojim životom majú. Novelou sa menia a dopĺňajú 4 rôzne zákony:
1.zákon o správnych poplatkoch,
2.zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov,
3.zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a
4.zákon o cestnej doprave.
V prvých 2 zákonoch budú poberatelia starobných dôchodkov oslobodení od všetkých správnych aj súdnych poplatkov. V treťom zákona budú starobní dôchodcovia oslobodení od úhrad stravovania a pobyt na lôžku počas poskytovania ústavnej starostlivosti, za spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti, za spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti v rámci zubno-lekárskej pohotovostnej služby, ambulantnej pohotovostnej služby a ústavnej pohotovostnej služby a za dopravu. V poslednom zákone sa navrhuje, aby boli starobní dôchodcovia oslobodení od povinnosti mať platný cestovný lístok pri nastupovaní do autobusu pravidelnej dopravy (mestská doprava, prímestská doprava a diaľková doprava).
Prijatie návrhu zákona bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, žiadny vplyv na podnikateľské prostredie, na informatizáciu spoločnosti, vplyvy na životné prostredie, na
služby verejnej správy pre občana. Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na sociálne vplyvy a na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, inými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
Čl. I
§ 4 ods. 1 zákona o správnych poplatkoch, v ktorom sa upravujú, ktoré právnické osoby a fyzické osoby od poplatkov oslobodené, sa dopĺňajú aj poberatelia starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku.
Čl. II
§ 4 ods. 2 o súdnych poplatkoch, v ktorom sa upravuje, kto je oslobodení od súdnych poplatkov, sa dopĺňajú aj poberatelia starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku.
Čl. III
K bodu 1
Podľa zákona rozsahu o zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti musia poistenci uhrádzať stravovanie a pobyt na lôžku počas poskytovania ústavnej starostlivosti. Medzi oslobodených od úhrady tejto služby sa pridávajú aj poberatelia starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku.
K bodu 2
Podľa zákona rozsahu o zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti musia poistenci uhrádzať spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti. Medzi oslobodených od úhrady tejto služby sa pridávajú aj poberatelia starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku.
K bodu 3
Podľa zákona rozsahu o zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti musia poistenci uhrádzať spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti v rámci zubno-lekárskej pohotovostnej služby, ambulantnej pohotovostnej služby a ústavnej pohotovostnej služby. Medzi oslobodených od úhrady tejto služby sa pridávajú aj poberatelia starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku.
Čl. IV
Navrhuje sa, aby boli starobní dôchodcovia oslobodení od povinnosti mať platný cestovný lístok pri nastupovaní do autobusu pravidelnej dopravy (mestská doprava, prímestská doprava a diaľková doprava).
Čl. V
Navrhuje sa účinnosť zákona pätnástym dňom po jeho vyhlásení v Zbierke zákonov.