NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 123/1996 Z. z., 224/1996 Z. z., 70/1997 Z. z., 1/1998 Z. z., 232/1999 Z. z., 3/2000 Z. z., 142/2000 Z. z., 211/2000 Z. z., 468/2000 Z. z., 553/2001 Z. z., 96/2002 Z. z., 118/2002 Z. z., 215/2002 Z. z., 237/2002 Z. z., 418/2002 Z. z., 457/2002 Z. z., 465/2002 Z. z., 477/2002 Z. z., 480/2002 Z. z., 190/2003 Z. z., 217/2003 Z. z., 245/2003 Z. z., 450/2003 Z. z., 469/2003 Z. z., 583/2003 Z. z., 5/2004 Z. z., 199/2004 Z. z., 204/2004 Z. z., 347/2004 Z. z., 382/2004 Z. z., 434/2004 Z. z., 533/2004 Z. z., 541/2004 Z. z., 572/2004 Z. z., 578/2004 Z. z., 581/2004 Z. z., 633/2004 Z. z., 656/2004 Z. z., 725/2004 Z. z., 5/2005 Z. z., 8/2005 Z. z., 15/2005 Z. z., 93/2005 Z. z., 171/2005 Z. z., 308/2005 Z. z., 331/2005 Z. z., 341/2005 Z. z., 342/2005 Z. z., 468/2005 Z. z., 473/2005 Z. z., 491/2005 Z. z., 538/2005 Z. z., 558/2005 Z. z., 572/2005 Z. z., 573/2005 Z. z., 610/2005 Z. z., 14/2006 Z. z., 15/2006 Z. z., 24/2006 Z. z., 117/2006 Z. z., 124/2006 Z. z., 126/2006 Z. z., 224/2006 Z. z., 342/2006 Z. z., 672/2006 Z. z., 693/2006 Z. z., 21/2007 Z. z., 43/2007 Z. z., 95/2007 Z. z., 193/2007 Z. z., 220/2007 Z. z., 279/2007 Z. z., 295/2007 Z. z., 309/2007 Z. z., 342/2007 Z. z., 343/2007 Z. z., 344/2007 Z. z., 355/2007 Z. z., 358/2007 Z. z., 359/2007 Z. z., 460/2007 Z. z., 517/2007 Z. z., 537/2007 Z. z., 548/2007 Z. z., 571/2007 Z. z., 577/2007 Z. z., 647/2007 Z. z., 661/2007 Z. z., 92/2008 Z. z., 112/2008 Z. z., 167/2008 Z. z., 214/2008 Z. z., 264/2008 Z. z., 405/2008 Z. z., 408/2008 Z. z., 451/2008 Z. z., 465/2008 Z. z., 495/2008 Z. z., 514/2008 Z. z., 8/2009 Z. z., 45/2009 Z. z., 188/2009 Z. z., 191/2009 Z. z., 274/2009 Z. z., 292/2009 Z. z., 304/2009 Z. z., 305/2009
Z. z., 307/2009 Z. z., 465/2009 Z. z., 478/2009 Z. z., 513/2009 Z. z., 568/2009 Z. z., 570/2009 Z. z., 594/2009 Z. z., 67/2010 Z. z., 92/2010 Z. z., 136/2010 Z. z., 144/2010 Z. z., 514/2010 Z. z., 556/2010 Z. z., 39/2011 Z. z., 119/2011 Z. z., 200/2011 Z. z., 223/2011 Z. z., 254/2011 Z. z., 256/2011 Z. z., 258/2011 Z. z., 324/2011 Z. z., 363/2011 Z. z., 381/2011 Z. z., 392/2011 Z. z., 404/2011 Z. z., 405/2011 Z. z., 409/2011 Z. z., 519/2011 Z. z., 547/2011 Z. z., 49/2012 Z. z., 96/2012 Z. z., 251/2012 Z. z., 286/2012 Z. z., 336/2012 Z. z., 339/2012 Z. z., 351/2012 Z. z., 439/2012 Z. z., 447/2012 Z. z., 459/2012 Z. z., 8/2013 Z. z., 39/2013 Z. z., 40/2013 Z. z., 72/2013 Z. z., 75/2013 Z. z., 94/2013 Z. z., 96/2013 Z. z., 122/2013 Z. z., 144/2013 Z. z., 154/2013 Z. z., 213/2013 Z. z., 311/2013 Z. z., 319/2013 Z. z., 347/2013 Z. z., 387/2013 Z. z., 388/2013 Z. z., 474/2013 Z. z., 506/2013 Z. z., 35/2014 Z. z., 58/2014 Z. z., 84/2014 Z. z., 152/2014 Z. z., 162/2014 Z. z., 182/2014 Z. z., 204/2014 Z. z., 262/2014 Z. z., 293/2014 Z. z., 335/2014 Z. z., 399/2014 Z. z., 40/2015 Z. z., 79/2015 Z. z., 120/2015 Z. z., 128/2015 Z. z., 129/2015 Z. z., 247/2015 Z. z., 253/2015 Z. z., 259/2015 Z. z., 262/2015 Z. z., 273/2015 Z. z., 387/2015 Z. z., 403/2015 Z. z., 125/2016 Z. z., 272/2016 Z. z., 342/2016 Z. z., 386/2016 Z. z., 51/2017 Z. z., 238/2017 Z. z., 242/2017 Z. z., 276/2017 Z. z., 292/2017 Z. z., 293/2017 Z. z., 336/2017 Z. z., 17/2018 Z. z., 18/2018 Z. z., 49/2018 Z. z., 52/2018 Z. z., 56/2018 Z. z., 87/2018 Z. z., 106/2018 Z. z., 108/2018 Z. z., 110/2018 Z. z., 157/2018 Z. z., 212/2018 Z. z., 215/2018 Z. z., 284/2018 Z. z., 312/2018 Z. z., 346/2018 Z. z., 9/2019 Z. z., 30/2019 Z. z., 150/2019 Z. z., 156/2019 Z. z., 158/2019 Z. z., 211/2019 Z. z., 213/2019 Z. z., 216/2019 Z. z., 221/2019 Z. z., 234/2019 Z. z., 356/2019 Z. z., 364/2019 Z. z., 383/2019 Z. z., 386/2019 Z. z., 390/2019 Z. z., 395/2019 Z. z., 460/2019 Z. z., 165/2020 Z. z., 198/2020 Z. z., 310/2020 Z. z., 149/2021 Z. z., 259/2021 Z. z., 287/2021 Z. z., 310/2021 Z. z., 372/2021 Z. z., 378/2021 Z. z., 395/2021 Z. z., 402/2021 Z. z., 404/2021 Z. z., 455/2021 Z. z., 490/2021 Z. z., 500/2021 Z. z., 532/2021 Z. z., 540/2021 Z. z., 111/2022 Z. z., 122/2022 Z. z., 246/2022 Z. z., 249/2022 Z. z., 253/2022 Z. z., 264/2022 Z. z., 265/2022 Z. z., 266/2022 Z. z., 325/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 4 ods. 1 sa dopĺňa písm. e), ktoré znie:
„e) poberatelia starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku.“.
Čl. II
Zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona č. 89/1993 Z. z., 150/1993 Z. z., 85/1994 Z. z., 232/1995 Z. z., 12/1998 Z. z., 457/2000 Z. z., 162/2001 Z. z., 418/2002 Z. z., 531/2003 Z. z., 215/2004 Z. z., 382/2004 Z. z., 420/2004 Z. z., 432/2004 Z. z., 341/2005 Z. z., 621/2005 Z. z., 24/2007 Z. z., 273/2007 Z. z., 330/2007 Z. z., 511/2007 Z. z., 264/2008 Z. z., 465/2008 Z. z., 71/2009 Z. z., 503/2009 Z. z., 136/2010 Z. z., 381/2011 Z. z., 286/2012 Z. z., 297/2012 Z. z., 64/2013 Z. z., 125/2013 Z. z., 347/2013 Z. z., 357/2013 Z. z., 204/2014 Z. z., 87/2015 Z. z., 253/2015 Z. z., 267/2015 Z. z., 273/2015 Z. z., 390/2015 Z. z., 402/2015 Z. z., 438/2015 Z. z., 91/2016 Z. z., 125/2016 Z. z., 307/2016 Z. z., 342/2016 Z. z., 2/2017 Z. z., 54/2017 Z. z., 141/2017 Z. z., 152/2017 Z. z., 238/2017 Z. z., 52/2018 Z. z., 345/2018 Z. z., 211/2019 Z. z., 216/2019 Z. z., 384/2019 Z. z., 390/2019 Z. z., 68/2021 Z. z., 395/2021 Z. z., 403/2021 Z. z., 111/2022 Z. z., 325/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 4 ods. 2 sa dopĺňa písm. w, ktoré znie:
„w) poberatelia starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku.“.
Čl. III
Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 720/2004 Z. z., 347/2005 Z. z., 538/2005 Z. z., 660/2005 Z. z., 342/2006 Z. z., 522/2006 Z. z., 661/2007 Z. z., 81/2009 Z. z., 402/2009 Z. z., 34/2011 Z. z., 363/2011 Z. z., 41/2013 Z. z., 220/2013 Z. z., 365/2013 Z. z., 185/2014 Z. z., 53/2015 Z. z., 77/2015 Z. z., 428/2015 Z. z., 356/2016 Z. z., 257/2017 Z. z., 351/2017 Z. z., 87/2018 Z. z., 109/2018 Z. z., 374/2018 Z. z., 139/2019 Z. z., 125/2020 Z. z., 392/2020 Z. z., 393/2020 Z. z., 133/2021 Z. z., 532/2021 Z. z., 267/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 38 ods. 8 písm. a) sa dopĺňa bod 10., ktorý znie:
„10. poberatelia starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku.“.
2.V § 38 ods. 8 písm. b) sa dopĺňa bod 11., ktorý znie:
„11. poberatelia starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku.“.
3.V § 38 ods. 8 písm. c) sa dopĺňa bod 9., ktorý znie:
„9. poberatelia starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku.“.
Čl. IV
Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 317/2012 Z. z., 345/2012 Z. z., 133/2013 Z. z., 180/2013 Z. z., 388/2013 Z. z., 123/2015 Z. z., 259/2015 Z. z., 387/2015 Z. z., 91/2016 Z. z., 305/2016 Z. z., 176/2017 Z. z., 177/2018 Z. z., 9/2019 Z. z., 35/2019 Z. z., 55/2019 Z. z., 146/2019 Z. z., 390/2019 Z. z., 473/2019 Z. z., 90/2020 Z. z., 132/2021 Z. z., 214/2021 Z. z., 222/2021 Z. z., 397/2021 Z. z., 246/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 16 sa dopĺňa ods. 6, ktorý znie:
„Od povinnosti podľa ods. 4 a 5 oslobodení poberatelia starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku. “.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho vyhlásení v Zbierke zákonov.