1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
1209
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z..................2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení zákona č. 283/1997 Z. z., zákona č. 516/2008 Z. z., zákona č. 374/2013 Z. z., zákona č. 129/2020 Z. z., zákona č. 300/2020 Z. z. a zákona č. 504/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 3 ods. 1 sa vypúšťajú slová „príspevky príjemcov autorských odmien a odmien výkonných (reprodukčných) umelcov,“.
2.Druhá časť sa vypúšťa.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3 a 4 sa vypúšťajú.
3.V § 15 a 16 sa slová „koncesionárskych poplatkov“ nahrádzajú slovami „úhrad za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania“.
4.V § 20 písm. e) sa slová „celkového výnosu rozhlasových a televíznych poplatkov“ nahrádzajú slovami „úhrad za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania ročne“.
5.Za § 25f sa vkladá § 25g, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠25g
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2023
Ustanoveniami tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2023 nie je dotknuté právo príjemcu autorských odmien alebo odmien výkonných (reprodukčných) umelcov odviesť
2
fondom príspevok podľa § 25e ods. 3 za rok 2022 a povinnosť dediča autorských práv uhradiť fondom príspevok podľa § 25e ods. 4 a 5 za rok 2022.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2023.