NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-1812/2022
1724
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 19. októbra 2022
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jarmily Halgašovej, Jany Bittó Cigánikovej, Tomáša Lehotského, Petra Osuského a Vladimíry Marcinkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1097) prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného návrhu zákona v prvom čítaní
r o z h o d l a, ž e
podľa § 73 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
nebude pokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona.
Boris K o l l á r v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Peter D o b e š v. r.
Jana V a ľ o v á v. r.