z 20. októbra 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č.
474/2005 Z. z.
o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z. a zákona č. 207/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 6 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.
2.V § 6 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2) Dotáciu možno poskytnúť aj na kúpu, výstavbu, prístavbu a rekonštrukciu nehnuteľnosti žiadateľovi, ktorý vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo nadobudne vlastnícke právo k nehnuteľnosti z takto poskytnutej dotácie. Nehnuteľnosť, na ktorej kúpu, výstavbu, prístavbu a rekonštrukciu bude poskytnutá dotácia podľa prvej vety, musí byť využívaná v súlade s oblasťou poskytnutia dotácie podľa § 5 ods. 1 najmenej 50 rokov odo dňa poskytnutia dotácie.
(3) Dotáciu podľa odseku 2 možno poskytnúť vo výške najviac 5 000 000 eur. Podmienka podľa odseku 2 sa vzťahuje na dotácie, ktorých celková výška presiahne sumu 50 000 eur, a to aj v prípade, ak sa opakovane žiada o dotáciu na tú istú aktivitu.“.
2
Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 9.
3.V § 6 sa odsek 4 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) doklad alebo doklady preukazujúce právny vzťah žiadateľa k nehnuteľnosti podľa odseku 2, ak žiadateľ žiada o dotáciu podľa odseku 2.“.
4. V § 6 ods. 7 úvodnej vete sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.
5. V § 6 ods. 7 písm. a) sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.
6. V § 6 sa odsek 7 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
„f) podmienky vrátenia dotácie alebo jej časti,
g) spôsob zabezpečenia podmienky poskytnutia dotácie podľa odseku 2 druhej vety v prípade smrti, zániku alebo zrušenia príjemcu dotácie.“.
7. V § 6 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.“.
8. Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 13a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2022
(1) Ustanovenia § 6 účinné od 1. decembra 2022 sa vzťahujú aj na konania o poskytnutí dotácie začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona. Písomné zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorené do 1. decembra 2022 sa s prihliadnutím na ich obsah posudzujú podľa ustanovení účinných od 1. decembra 2022.
(2)Úrad je povinný uviesť zmluvy, ktoré boli uzavreté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona a majú charakter dotačných zmlúv podľa § 6 ods. 2, ak na ich základe bola poskytnutá dotácia, do súladu s týmto zákonom do 28. februára 2023. Ak sa tak nestane z dôvodu na strane príjemcu takejto dotácie, príjemcovi sa neposkytne ďalšia dotácia podľa § 6 do uvedenia zmluvy podľa § 6 ods. 6 do súladu s týmto zákonom.“.
3
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2022.
prezidentka Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky