Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
62. schôdza výboru
Číslo: CRD – 1877/2022
191
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
z 18. októbra 2022
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výboroch v druhom čítaní (tlač 1105a)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
A.prerokoval
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výboroch v druhom čítaní (tlač 1105a)
B.schvaľuje
spoločnú správu výborov uvedenú v bode A. tohto uznesenia;
C.určuje
1. poslankyňu Máriu Šofranko
za spoločnú spravodajkyňu výborov a poveruje ju
vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z.
o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1105)
a informovať o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru;
2.poslanca Radovana Marcinčina, člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za náhradníka k predmetnému vládnemu návrhu zákona v prípade neúčasti spravodajcu;
D.ukladá predsedovi výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku rokovania výboru.
Karol Kučerav. r. Richard Vašečka v. r. overovateľ výboru predseda výboru