Národná rada Slovenskej republiky
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-1913/2022
1188a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1188)
Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1188) (ďalej len „gestorský výbor“) podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „rokovací poriadok“) spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 21. septembra 2022 č. 1613 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
III.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť:
2
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením zo 14. októbra 2022 č. 598
Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením z 19. októbra 2022 č. 99.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto správy vyplývajú nasledovné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.K čl. I bodu 2 (§ 6 ods. 2)
V čl. I bode 2 6 ods. 2) sa slová „od podania“ nahrádzajú slovami „odo dňa podania“ a slová „od poskytnutia“ sa nahrádzajú slovami „odo dňa poskytnutia“.
Ide o zmenu formulácie v súlade so zaužívanou terminológiou.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča neschváliť.
2.K čl. I bodu 2 (§ 6 ods. 2 a 3)
V čl. I bode 2 (§ 6 ods. 2 a 3) sa slová „je možné“ nahrádzajú slovami „možno“.
Ide o zmenu formulácie v súlade so zaužívanou terminológiou.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Zahraničný výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch, ktoré uvedené v spoločnej správe hlasovať takto :
Hlasovať samostatne o bode 1, s odporúčaním gestorského výboru neschváliť a samostatne o bode 2, s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
3
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1188) a v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu
s c h v á l i ť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením z 19. októbra 2022 č. 101.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločnú spravodajkyňu Romanu Tabák predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Bratislava 19. október 2022
Marián Kéry, v.r.
predseda Zahraničného výboru NR SR