Zahraničný výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
77. schôdza výboru
Číslo: CRD -2316/2022
101.
U z n e s e n i e
Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 19. októbra 2022
Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky
prerokoval spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1188a) a
A. s c h v a ľ u j e
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1188a);
B.p o v e r u j e
spoločnú spravodajkyňu
Romanu Tabák, poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky
1. vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní a predniesť spoločnú správu;
2. predložiť Národnej rade Slovenskej republiky návrhy podľa príslušných ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Richard Nemec Marián Kéry
Štefan Kuffa predseda výboru
overovateľ výboru