1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
___________________________________________________________________________
K číslu: 1903/2022
1178a
I n f o r m á c i a
o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny Andrejuvovej a Milana Vetráka na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 1178) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní
_______________________________________________________________________________
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1710 zo 6. októbra 2022 pridelila návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny Andrejuvovej a Milana Vetráka na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 1178) týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky :
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet,
-Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
III.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:
1.Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet o návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
2
2.Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi
- Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky (uzn. č. 590 zo dňa 14. októbra 2022)
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti (uzn. č. 355 zo dňa 17. októbra 2022)
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III. tejto informácie vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.K čl. I § 17e ods. 1 úvodnej vete
V čl. I § 17e ods. 1 úvodnej vete sa slovo „poskytuje“ nahrádza slovom „poskytne“.
Ide o formulačnú úpravu, ktorá zodpovedá formulácii v § 17e ods. 1 písm. b).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
2.K čl. I § 17e ods. 4
V čl. I § 17e ods. 4 sa za slovo „identifikátora“ vkladá slovo „pokladničného“.
Ide o doplnenie chýbajúceho slova.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
3.K čl. I § 17e ods. 7
V čl. I § 17e ods. 7 sa slovo „spracovávať“ nahrádza slovom „spracúvať“.
Ide o jazykovú úpravu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
4.K čl. I § 17e ods. 8
V čl. I § 17e ods. 8 sa slová „nariadením vlády“ nahrádzajú slovami „nariadením vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“)“.
Ide o uvedenie úplného názvu predmetného orgánu a následné zavedenie legislatívnej skratky.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
3
V.
Návrh spoločnej správy, vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet na 106. schôdzi dňa 18. októbra 2022.
Stanovisko gestorského výboru, ani návrh spoločnej správy Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, neboli schválené, keďže návrh stanoviska gestorského výboru (odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť
s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi) nezískal súhlas potrebnej väčšiny členov Výboru
Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet zároveň určil za spravodajkyňu výboru poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky Annu Miernu, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informovala o výsledku rokovania výboru.
Bratislava 18. októbra 2022
Marián Viskupič, v.r.
predseda
Výboru NR SR pre financie a rozpočet