1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
___________________________________________________________________________
K číslu: 1884/2022
1122a
I n f o r m á c i a
o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 1122) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní
_______________________________________________________________________________
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1584 z 20. septembra 2022 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 1122) na prerokovanie týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky :
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet,
-Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
III.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky toto stanovisko:
1.Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet (uzn. č. 371 zo dňa
13. októbra 2022)
-Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky (uzn. č. 579 zo dňa 13. októbra 2022)
2
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III. tejto informácie vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.K čl. I, doterajší bod 11
V doterajšom bode 11 v § 48 ods. 14 písmeno b) znie:
„b) obsahuje tovar určený výlučne na osobnú spotrebu príjemcu alebo členov jeho domácnosti24a) a povaha a množstvo tovaru nevzbudzuje podozrenie, že príjemca tovaru alebo členovia jeho domácnosti použijú tento tovar na obchodné účely, a“.
Predmetný návrh sleduje zosúladenie pojmov používaných v zákone o DPH.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
2.K čl. I, 12. bodu
V čl. I, 12. bode 53 ods. 5) sa slová „cenou nižšou ako 1700 eur“ nahrádzajú slovami „cenou 1 700 eur a menej“.
Pozmeňujúci návrh precizuje navrhované znenie zosúladením výšky obstarávacej ceny tovaru s cenou ustanovenou za rovnaký tovar podľa § 22 ods. 5 platného znenia zákona.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
3.K čl. I, doterajší bod 13
V doterajšom bode 13 v § 53b ods. 1 písm. b) sa slová doklad o oprave základu dane“ nahrádzajú slovami „opravný doklad“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a to v rozsahu, v akom za dodanie tovaru alebo služby nezaplatil“.
Z dôvodu právnej istoty sa navrhuje sprecizovať navrhované ustanovenie tak, aby bolo jednoznačné, že platiteľ, ktorý si odpočítal daň z tovaru alebo služby napriek tomu, že za toto dodanie nezaplatil a súčasne nie je povinný postupovať podľa navrhovaného § 53b ods. 1 písm. a), je povinný opraviť odpočítanú daň v rozsahu, v akom za predmetné dodanie nezaplatil. Zároveň sa navrhuje zosúladiť pojmy používané v zákone o DPH.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
4.K čl. I, 13. bodu
V čl. I, 13. bode, § 53b ods. 4 písm. a) sa slová „za tovar alebo službu“ nahrádzajú slovami „za dodanie tovaru alebo služby“.
Pozmeňujúci návrh terminologicky zjednocuje navrhované ustanovenia s platným znením zákona, ako aj navrhovaným znením § 53b ods. 1 písm. a), ods. 5 i samotným názvom § 53b.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
3
5.K čl. I, doterajší bod 13
V doterajšom bode 13 v § 53b ods. 4 písm. a) sa slová doklad o oprave základu dane“ nahrádzajú slovami „opravný doklad“.
Predmetný návrh sleduje zosúladenie pojmov používaných v zákone o DPH.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
6.K čl. I, doterajší bod 13
V doterajšom bode 13 v § 53b ods. 4 písm. b) sa slová doklad o oprave základu dane“ nahrádzajú slovami „opravný doklad“ a na konci sa pripájajú tieto slová: a to vo výške zodpovedajúcej sume protihodnoty, ktorá bola zaplatená za dodanie tovaru alebo služby“.
Z dôvodu právnej istoty sa navrhuje spresniť ustanovenie tak, aby bolo jednoznačné, že ak po oprave odpočítanej dane podľa § 53b ods. 1 alebo ods. 2 je dodávateľovi zaplatená suma protihodnoty za predmetné dodanie tovaru alebo služby, platiteľ, ktorý opravil odpočítanú daň podľa niektorého z uvedených ustanovení, právo opraviť opravenú odpočítanú daň len v rozsahu, v akom bolo za predmetné dodanie zaplatené. Zároveň sa navrhuje zosúladiť pojmy používané v zákone o DPH.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
7.K čl. I, doterajší bod 13
V doterajšom bode 13 sa § 53b dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Ak platiteľ nedostal opravný doklad podľa § 25a ods. 7 písm. a) do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom mu bol odoslaný, sa za to, že tento doklad dostal v posledný deň tohto nasledujúceho kalendárneho mesiaca.“.
Z dôvodu právnej istoty, ako aj z dôvodu potlačenia špekulatívnych konaní, sa navrhuje pre prípady, kedy je oprava odpočítanej dane viazaná na doručenie opravného dokladu, ustanoviť právnu domnienku predpokladajúcu právnu skutočnosť najneskoršieho doručenia dokladu o oprave základu dane podľa § 25a ods. 3. Ak sa však preukáže (napríklad orgánom finančnej správy), že platiteľ dostal opravný doklad do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom mu bol odoslaný, navrhovaná právna domnienka sa neuplatní.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
8.K čl. I, nový bod
Za doterajší bod 17 sa vkladá nový bod 18, ktorý znie:
„18. V § 63 ods. 4 posledná veta znie: „K žiadosti o vrátenie dane sa musia doložiť doklady o kúpe tovarov a služieb a doklady o dodaní tovarov a služieb ozbrojeným silám iného štátu; ak je osobou povinnou platiť daň podľa § 69 z kúpených tovarov a služieb Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, k žiadosti sa musia doložiť aj doklady preukazujúce uvedenie základu dane a dane z týchto tovarov a služieb v daňovom priznaní.“.“.
Doterajšie body 18 a nasl. sa primerane prečíslujú.
Nový bod 18 nadobúda účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne do ustanovenia o nadobudnutí účinnosti návrhu zákona pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona.
4
Z dôvodu právnej istoty sa navrhuje spresniť, že ak pri kúpe tovarov a služieb bolo osobou povinnou platiť daň Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, pričom tieto tovary a služby ním následne dodané ozbrojeným silám iného štátu, ministerstvo obrany nárok na vrátenie ním zaplatenej dane. Súčasne sa navrhuje, aby v týchto prípadoch ministerstvo obrany pri podaní žiadosti o vrátenie dane preukázalo relevantnými dokladmi, že predmetné tovary a služby zahrnulo do daňového priznania v zdaňovacom období, v ktorom mu ako osobe povinnej platiť daň z dôvodu ich kúpy v tuzemsku alebo nadobudnutia v tuzemsku z iného členského štátu, vznikla daňová povinnosť.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
9.K čl. I, 20. bodu
V čl. I, 20. bode, § 70a ods. 5 písm. b) sa vypúšťajú slová „podľa osobitného predpisu28p)“ a slovo „týkajú“ sa nahrádza slovami „týkajú podľa osobitného predpisu28p)“.
Pozmeňujúci návrh precizuje umiestnenie odkazu na použitie osobitného právneho predpisu, ktorým je nariadenie (EÚ) č. 904/2010 a jeho vykonávacie nariadenie (EÚ) 2022/1504 tak, aby sa vzťahovalo na celé ustanovenie § 70a ods. 5 písm. b).
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
10.K čl. I, 20. bodu
V čl. I, 20. bode, § 70a ods. 8 písm. f) sa slovo „uvedená“ nahrádza slovom „uvedenú“.
Pozmeňujúci návrh gramatickej povahy.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
11.K čl. I, doterajší bod 20
V doterajšom bode 20 v § 70a ods. 9 písmeno d) znie:
„d) akákoľvek informácia, ktorá identifikuje platbu,“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
12.K čl. I, 20. bodu
V čl. I, 20. bode, poznámka pod čiarou k odkazu 28p znie:
28p) Čl. 24b a 24e nariadenia Rady (EÚ) č. 904/2010 zo 7. októbra 2010 o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 268, 12. 10. 2010) v platnom znení.
Čl. 4 a Príloha vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2022/1504 zo 6. apríla 2022, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EÚ) č. 904/2010, pokiaľ ide o vytvorenie centrálneho elektronického systému informácií o platbách (CESOP) na boj proti podvodom v oblasti DPH (Ú. v. EÚ L 235, 12. 9. 2022).“.
5
Pozmeňujúci návrh precizuje citáciu poznámky pod čiarou doplnením názvu konkrétneho vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ), ktorý v návrhu zákona absentoval zároveň doplnením relevantného splnomocňujúceho nariadenia.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
13.K čl. I, doterajší bod 23
V doterajšom bode 23 v § 78 ods. 9 prvá veta znie: „Osoba, ktorá nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň alebo podala žiadosť o registráciu pre daň oneskorene, a ak ide o zdaniteľnú osobu, ktorá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, je toto oneskorenie viac ako 21 dní, je povinná podať jedno daňové priznanie za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom, do 60 dní odo dňa zistenia daňovým úradom, že osoba nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň, alebo do 60 dní od podania oneskorenej žiadosti o registráciu pre daň.“.
Zdaniteľné osoby, ktoré nemajú v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle nezdržiavajú (zahraničné osoby), povinné podať žiadosť o registráciu pre daň podľa § 5 pred začatím vykonávania činnosti, ktorá je predmetom dane okrem dovozu tovaru. Nakoľko z doterajšieho navrhovaného znenia § 78 ods. 9 vyplýva, že sa navrhovaná doba oneskorenia viac ako 21 dní s podaním žiadosti o registráciu pre daň, ktorá kopíruje zákonnú lehotu na vydanie rozhodnutia o registrácii tuzemskej zdaniteľnej osoby za platiteľa dane, vzťahovať aj na zahraničné osoby, navrhuje sa obmedziť navrhované znenie tak, aby sa doba oneskorenia viac ako 21 dní uplatňovala len vo vzťahu k tuzemským zdaniteľným osobám.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
14.K čl. I, nový bod
Za doterajší bod 23 sa vkladá nový bod 24, ktorý znie:
„24. V § 78a ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo údaje o dodaní tovaru podľa
§ 45
“.“.
Doterajšie body 24 a nasl. sa primerane prečíslujú.
Nový bod 24 nadobúda účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne do ustanovenia o nadobudnutí účinnosti návrhu zákona pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona.
Nakoľko platiteľ nie je povinný v daňovom priznaní uvádzať údaje o dodaní tovaru podľa § 45, navrhuje sa v § 78a ods. 1 písm. b), ktorý ustanovuje prípady, kedy platiteľ, ktorý je povinný podať daňové priznanie, nie je povinný podať kontrolný výkaz, vypustiť uvedené slová z dôvodu obsolentnosti.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
6
15.K čl. I, nový bod
Za doterajší bod 27 sa vkladá nový bod 28, ktorý znie:
„28. V § 81 ods. 9 poslednej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak osoba podľa prvej vety neprijala opravný doklad do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom jej bol odoslaný, sa za to, že tento doklad prijala v posledný deň tohto nasledujúceho kalendárneho mesiaca.“.“.
Doterajšie body 28 a nasl. sa primerane prečíslujú.
Nový bod 28 nadobúda účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne do ustanovenia o nadobudnutí účinnosti návrhu zákona pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona.
Z identických dôvodov, pre ktoré sa navrhuje doplnenie § 53b o nový odsek 8, je potrebné § 81 ods. 9 doplniť o domnienku ustanovujúcu predpoklad najneskoršieho doručenia opravného dokladu o oprave základu dane podľa § 25a ods. 3 osobe, ktorej bola zrušená registrácia pre daň, ak suma vyplývajúca z tejto opravy nebola zahrnutá v daňovej povinnosti podľa § 81 ods. 5.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
16.K čl. I, doterajší bod 28
V doterajšom bode 28 v § 85km sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6) Ak platiteľ nie je povinný opraviť odpočítanú daň podľa § 53b ods. 1 písm. a) v znení účinnom od 1. januára 2023 a dodávateľ opravil základ dane podľa § 25a ods. 3, pretože sa jeho pohľadávka stala nevymožiteľnou podľa § 25a ods. 2 písm. a) v znení účinnom od 1. januára 2023, je platiteľ povinný opraviť odpočítanú daň v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane opravný doklad podľa § 25a ods. 7 písm. a). Na opravu odpočítanej dane sa uplatní § 53b v znení účinnom do 31. decembra 2022, § 53b ods. 8 v znení účinnom od 1. januára 2023 a na povinnosť vykázať opravu odpočítanej dane v kontrolnom výkaze sa uplatní § 78a v znení účinnom do 31. decembra 2022.“.
Doterajšie odseky 6 až 8 sa primerane prečíslujú.
Navrhuje sa doplniť prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2023 o povinnosť odberateľa, ktorému nevznikne povinnosť opraviť odpočítanú daň z dôvodu uplynutia 100 dňovej doby od splatnosti záväzku a jeho dodávateľ opraví základ dane podľa § 25a ods. 3, pretože sa jeho pohľadávka stane nevymožiteľnou podľa § 25a ods. 2 písm. a) v znení účinnom od 1. januára 2023, opraviť odpočítanú daň v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad o oprave základu dane podľa § 25a ods. 3. Navrhuje sa ustanoviť, aby sa na opravu odpočítanej dane a na jej uvedenie v kontrolnom výkaze vzťahovala príslušná právna úprava účinná do 31. decembra 2022. Súčasne je však z dôvodov, pre ktoré sa s účinnosťou od 1. januára 2023 navrhuje do vládneho návrhu zákona doplniť nové ustanovenie § 53b ods. 8, potrebné, aby sa na opravu odpočítanej dane v tomto prípade vzťahovalo aj navrhované ustanovenie § 53b ods. 8 v znení účinnom od 1. januára 2023.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
7
V.
Návrh spoločnej správy, vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet na 106. schôdzi dňa 18. októbra 2022.
Stanovisko gestorského výboru, ani návrh spoločnej správy Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, neboli schválené, keďže návrh stanoviska gestorského výboru (odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť
s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi) nezískal súhlas potrebnej väčšiny členov Výboru
Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet zároveň určil za spravodajkyňu výboru poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky Annu Miernu, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informovala o výsledku rokovania výboru.
Bratislava 18. októbra 2022
Marián Viskupič, v.r.
predseda
Výboru NR SR pre financie a rozpočet