1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
___________________________________________________________________________
K číslu: 1883/2022
1121a
I n f o r m á c i a
o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1121) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní
_______________________________________________________________________________
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1583 z 20. septembra 2022 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1121) týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky :
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet,
-Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
III.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:
1.Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
2
2.Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi
- Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky (uzn. č. 578 zo dňa 13. októbra 2022)
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti (uzn. č. 348 zo dňa 17. októbra 2022)
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III. tejto informácie vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy :
1.K čl. I, nový bod 4
Za doterajší bod 3 sa vkladá nový bod 4, ktorý znie:
„4. V § 16 ods. 1 písm. e) treťom bode sa za slová „z ich vyplatenia (vrátenia)," vkladajú slová „z výnosov z dlhopisov okrem výnosov zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok,“ a na konci sa vypúšťajú slová „okrem výnosov z dlhopisov a pokladničných poukážok“.“.
Doterajšie body 4 a nasledujúce sa primerane prečíslujú.
Nový bod 4 nadobúda účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti zákona pri spracúvaní čistopisu schváleného znenia.
Úprava sa navrhuje z dôvodu zamedzenia obchádzania zdanenia výnosov z komerčných, predovšetkým podnikových dlhopisov, ktoré domáci emitenti emitovali na zahraničných trhoch. Výnosy z komerčných dlhopisov, ktoré plynú daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou budú mať zdroj príjmov na území SR a budú podliehať zdaneniu v SR. Výnimkou, kedy aj napriek zaradeniu tohto druhu príjmu medzi príjmy zo zdroja na území SR nepríde k zdaneniu, bude situácia výplaty úrokového výnosu z dlhopisov plynúceho daňovníkom členských štátov medzi prepojenými osobami (vlastníctvo aspoň 25 % podielu na základnom imaní po dobu aspoň 24 mesiacov) a tiež výplaty úrokového výnosu rezidentom štátov, s ktorými SR uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia s nulovým zdanením podľa tejto zmluvy.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
2.K čl. I, doterajší bod 12
V doterajšom bode 12 v § 17k ods. 4 písmeno f) znie:
„f) sumy vypočítané na základe výnosu z finančných prostriedkov určené v súlade s princípom nezávislého vzťahu podľa § 18 ods. 1,“.
Ide o legislatívno-technické spresnenie textu.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
3
3.K čl. I, doterajší bod 30
Doterajší bod 30 znie:
„30. § 33 vrátane nadpisu znie:
㤠33
Daňový bonus
(1)Daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2, si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom,57) pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti57) nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu. Ak § 52zzp ods. 3 5 neustanovuje inak, suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je
a)50 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov veku, alebo
b)100 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 15 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku; to neplatí, ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného predpisu.126a)
(2)Za vyživované dieťa daňovníka, a to vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z manželov, sa považuje nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.
125)
Za vyživované dieťa daňovníka sa považuje aj plnoleté nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.
125a)
(3)Daňovník, ktorý je rodič dieťaťa alebo u ktorého ide vo vzťahu k dieťaťu o starostlivosť nahrádzajúcu starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, ak dieťa s ním žije v domácnosti,
57)
môže si uplatniť daňový bonus po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ak manžel (manželka) tohto dieťaťa nemá za toto zdaňovacie obdobie zdaniteľné príjmy presahujúce sumu podľa
§ 11 ods. 2 písm. a)
.
(4)Ak dieťa (deti) uvedené v odseku 2 vyživujú v domácnosti
57)
viacerí daňovníci, môže si daňový bonus uplatniť len jeden z nich. Pri použití ustanovenia odseku 5 môže uplatniť pomernú časť daňového bonusu po časť zdaňovacieho obdobia jeden z daňovníkov na všetky vyživované deti a po zostávajúcu časť druhý z daňovníkov. Ak podmienky na uplatnenie daňového bonusu spĺňa viac daňovníkov a ak sa nedohodnú inak, daňový bonus na všetky vyživované deti sa uplatňuje alebo sa prizná v poradí matka, otec, iná oprávnená osoba.
(5)Daňovníkovi, ktorý vyživuje dieťa len jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, možno znížiť daň alebo preddavky na daň z príjmov podľa
§ 5
len o sumu daňového bonusu podľa odsekov 1 a 6 za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na jeho uplatnenie. Daňový bonus možno uplatniť v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa dieťa narodilo alebo v ktorom sa začína sústavná príprava dieťaťa na budúce povolanie, alebo v ktorom bolo osvojené alebo prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.
(6)Nárok na daňový bonus podľa odseku 1 možno uplatniť najviac do výšky ustanoveného percenta základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa
§ 5
alebo do výšky ustanoveného percenta základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa
§ 6 ods. 1
a
2
, alebo ich úhrnu, takto:
Počet vyživovaných detí
Percentuálny limit základu dane (čiastkového základu dane)
1
20 %
2
27 %
3
34 %
4
41 %
5
48 %
6 a viac
55 %
4
(7)Daňový bonus možno uplatniť najviac do výšky dane vypočítanej za príslušné zdaňovacie obdobie podľa tohto zákona. Ak suma dane vypočítaná za príslušné zdaňovacie obdobie je nižšia ako suma uplatňovaného daňového bonusu, daňovník, ktorý podáva daňové priznanie, požiada miestne príslušného správcu dane o vyplatenie sumy vo výške rozdielu medzi sumou daňového bonusu a sumou dane vypočítanou za príslušné zdaňovacie obdobie, pričom pri vrátení tejto sumy správca dane postupuje ako pri vrátení daňového preplatku;
126)
ak ide o daňovníka, ktorý zdaniteľné príjmy podľa
§ 5
alebo ktorému sa vykonalo ročné zúčtovanie, uplatní sa postup podľa
§ 35 ods. 5
a
7
alebo
§ 36 ods. 5
, alebo
§ 38
.
(8)Ak podmienky na uplatnenie daňového bonusu spĺňa viac daňovníkov a daňovník uplatňujúci si nárok na daňový bonus nemá základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 5 alebo základ dane (čiastkový základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 alebo ich úhrn na uplatnenie celého nároku daňového bonusu na vyživované dieťa (deti) podľa odseku 1, môže si pri podaní daňového priznania navýšiť základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 5 alebo základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 alebo ich úhrn na účely výpočtu výšky nároku na daňový bonus podľa odsekov 1 a 6 o základ dane z príjmov (čiastkový základ dane) podľa § 5 alebo základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 alebo ich úhrn druhej oprávnenej osoby vyživujúcej dieťa (deti) v domácnosti a z takto navýšeného základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5 alebo základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 alebo ich úhrnu si uplatniť nárok na daňový bonus vo výške podľa odsekov 1 a 6. Ak druhá oprávnená osoba splnila podmienky na uplatnenie daňového bonusu len časť roka, základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 5 alebo základ dane (čiastkový základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 alebo ich úhrn daňovníka uplatňujúceho si nárok na daňový bonus sa na účely výpočtu výšky nároku na daňový bonus podľa odsekov 1a 6 navýši len o pomernú časť základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5 alebo pomernú časť základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 alebo pomernú časť ich úhrnu druhej oprávnenej osoby vyživujúcej dieťa (deti) v domácnosti podľa počtu mesiacov, na začiatku ktorých druhá oprávnená osoba splnila podmienky na uplatnenie daňového bonusu.
(9)Daňový bonus podľa odsekov 1 8, 10 a 11 si môže uplatniť aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky (
§ 16
) v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí. Ak daňovník podľa prvej vety uplatňuje postup podľa odseku 8, musí aj druhá oprávnená osoba, ktorá je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou a s daňovníkom vyživuje dieťa (deti) v domácnosti dosahovať v príslušnom zdaňovacom období úhrn zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky 16) vo výške najmenej 90 % zo všetkých jej príjmov, ktoré jej plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí.
(10)Ak dôjde v priebehu zdaňovacieho obdobia k zmene počtu vyživovaných detí, na ktoré sa uplatňuje daňový bonus, výška nároku na daňový bonus sa uplatní ako úhrn nárokov na daňový bonus vypočítaných podľa odseku 6 v pomernej výške zodpovedajúcej počtu mesiacov, v ktorých daňovník vyživoval príslušný počet detí, na ktoré si uplatňuje daňový bonus.
(11) Ak bol daňovníkovi v priebehu zdaňovacieho obdobia zamestnávateľom priznaný vyšší nárok na daňový bonus podľa tohto zákona ako mu vznikne pri prepočítaní po skončení zdaňovacieho obdobia, nestráca nárok na už priznaný daňový bonus.“.“.
Z dôvodu právnej istoty daňovníkov v nadväznosti na viaceré úpravy podmienok pre uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa (deti) od 1. januára 2023 sa navrhuje uviesť celé znenie § 33.
V súlade s prechodným ustanovením § 52zzp ods. 6 sa § 33 ods. 1 účinný od 1. januára 2023 prvýkrát použije pri uplatňovaní nároku na daňový bonus za kalendárny mesiac január 2025. Sumu daňového bonusu, ktorú si daňovník môže uplatniť od 1. januára 2023 do 31. decembra 2024 upravuje prechodné ustanovenie § 52zzp ods. 4. V nadväznosti na uvedené, ak v období od 1. januára
5
2023 do 31. decembra 2024 ustanovenia zákona o dani z príjmov (napríklad § 33 ods. 5, 6 a 10 a § 35 ods. 2) odkazujú na § 33 ods. 1, je potrebné namiesto § 33 ods. 1 uplatniť § 52zzp ods. 4.
Navrhovanou úpravou v odseku 8 sa umožní oprávnenej osobe douplatňovať celý nárok na daňový bonus na vyživované dieťa (deti) v prípade, ak jej nepostačuje základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 5 alebo základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 alebo ich úhrn na uplatnenie celej výšky daňového bonusu ustanovenej v odseku 1 písm. a) a b). Táto oprávnená osoba si pre účely uplatnenia daňového bonusu môže sčítavať svoj základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 5 alebo základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 alebo ich úhrn spolu so základom dane (čiastkovým základom dane) druhej oprávnenej osoby, ktorá žije v domácnosti s vyživovaným dieťaťom, pričom toto navýšenie vykoná sama výlučne cez daňové priznanie. Ak druhá oprávnená osoba, ktorej základ dane (čiastkový základ dane) sa pripočítať k základu dane (čiastkového základu dane) oprávnenej osoby, ktorá si uplatňuje daňový bonus, spĺňa podmienky pre uplatnenie daňového bonusu len časť zdaňovacieho obdobia, je možné pripočítať u oprávnenej osoby, ktorá si uplatňuje nárok na daňový bonus, len pomernú časť základu dane druhej oprávnenej osoby zodpovedajúcu pomernej časti pripadajúcej k počtu mesiacov, na začiatku ktorých táto druhá oprávnená osoby splnila podmienky na uplatnenie daňového bonusu.
Podľa odseku 9, ak si daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou uplatňuje nárok na daňový bonus a výška jeho základu dane uvedená v odseku 8 nepostačuje na uplatnenie celého nároku daňového bonusu, môže si rovnako pre účely daňového bonusu pripočítať aj základ dane druhej oprávnenej osoby, ktorá s ním vyživuje dieťa (deti) ale len v prípade, ak aj táto druhá oprávnená osoba splnila podmienku uvedenú v odseku 9 prvej vety, t.j. úhrn jej zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí.
V navrhovanej úprave odseku 10 sa uvádza postup výpočtu v prípadoch, ak v priebehu zdaňovacieho obdobia sa mení počet vyživovaných deti pre účely uplatnenia daňového bonusu.
V odseku 11 sa navrhuje spresnenie prípadov, keď daňovníkovi (zamestnancovi) zamestnávateľ v priebehu roka priznal vyšší nárok na daňový bonus ako mu vyšiel po skončení zdaňovacieho obdobia pri vykonanom ročnom zúčtovaní alebo podaní daňového priznania, podľa ktorého sa nárok na priznaný daňový bonus nestráca.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
4.K čl. I, doterajší bod 31
Doterajší bod 31 sa vypúšťa.
Doterajšie body 32 a nasledujúce sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu v nadväznosti na uvedenie
celého nového znenia § 33.
6
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
5.K čl. I, nový bod
Za doterajší bod 31 sa vkladá nový bod 32, ktorý znie:
„32. V § 39 ods. 9 písm. b) sa za slová „daňový bonus,“ vkladajú slová „meno, priezvisko a rodné číslo osoby, na ktorú zamestnanec uplatňuje daňový bonus,“.“.
Doterajšie body 32 a nasledujúce sa primerane prečíslujú.
Nový bod 32 nadobúda účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti zákona pri spracúvaní čistopisu schváleného znenia.
Z aplikačnej praxe vyplýva, že na účely kontroly správnosti pri uplatňovaní nároku na daňový bonus je pre správcu dane nepostačujúce uvádzať v hlásení (časť IV. a V.) len číselný údaj o počte detí a úhrnnom počte kalendárnych mesiacov, počas ktorých si tento nárok zamestnanec uplatňoval. Vzhľadom na rôznorodosť situácií, ktoré pri uplatňovaní daňového bonusu počas zdaňovacieho obdobia môžu nastať a s cieľom vylúčiť prípady „dvojitého“ vyplatenia daňového bonusu, do hlásenia (časť IV. a V.) sa dopĺňa povinnosť uvádzať aj údaj o mene, priezvisku a rodnom čísle osoby, na ktorú si zamestnanec uplatňuje nárok na daňový bonus.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
6.K čl. I, doterajší bod 32
Doterajší bod 32 znie:
„32. V § 43 ods. 2 sa slová „§ 49a ods. 5“ nahrádzajú slovami „tohto zákona“ a za slová „z poskytnutých úverov a pôžičiek“ sa vkladá čiarka a slová výnosy z dlhopisov, ak plynú daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou podľa § 2 písm. e) tretieho bodu okrem výnosov zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok,“. “.
V nadväznosti na zmenu v § 16 ods. 1 písm. e) tretieho bodu zákona ide o určenie spôsobu zdanenia výnosov z komerčných dlhopisov zrážkou u daňovníka právnickej osoby s obmedzenou daňovou povinnosťou. Ak ide o daňovníka fyzickú osobu s obmedzenou daňovou povinnosťou, zdanenie jeho výnosov z dlhopisov zrážkou je upravené v § 43 ods. 3 písm. n) zákona.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
7.K čl. I, nový bod 33
Za doterajší bod 32 sa vkladá nový bod 33, ktorý znie:
„33. V § 43 sa odsek 6 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) výnosov z dlhopisov podľa § 16 ods. 1 písm. e) tretieho bodu u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou podľa § 2 písm. e) tretieho bodu.“.“.
Doterajšie body 33 a nasledujúce sa primerane prečíslujú.
Nový bod 33 nadobúda účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti zákona pri spracúvaní čistopisu schváleného znenia.
7
Pre daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou právnickú osobu sa zavádza možnosť považovať daň vybranú zrážkou z výnosov z dlhopisov za preddavok, čím sa zabezpečí rovnaké zaobchádzanie v porovnaní s tuzemskými právnickými osobami.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
8.K čl. I, 35. bodu
V čl. I, 35. bode (§ 49a ods. 2) sa na konci pripája veta, ktorá znie:
„Poznámka pod čiarou k odkazu 136ah sa vypúšťa“.
Pozmeňujúci návrh legislatívno-technickej povahy vypúšťa znenie poznámky pod čiarou v súvislosti s vypustením odkazu na predmetnú poznámku v novelizovanom znení § 49a ods. 2.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
9.K čl. I, doterajší bod 40
V doterajšom bode 40 v § 52zzp odseky 1 a 2 znejú:
„(1) Úpravy základu dane podľa § 17 ods. 2 písm. d), ktoré vyplývajú z osobitného predpisu,157) poisťovňou, pobočkou poisťovne iného členského štátu a pobočkou zahraničnej poisťovne sa zahrnú do základu dane rovnomerne počnúc zdaňovacím obdobím, ktoré začína najskôr 1. januára 2023, najneskôr však do konca druhého zdaňovacieho obdobia, ktoré nasleduje po zdaňovacom období, ktoré začalo najskôr 1. januára 2023. Pri zrušení technických rezerv vytvorených k 31. decembru 2022 podľa § 20 ods. 8 v znení účinnom do 31. decembra 2022 poisťovňou, pobočkou poisťovne iného členského štátu a pobočkou zahraničnej poisťovne sa neuplatní § 17 ods. 15 prvá veta.
(2) Ustanovenie § 33 ods. 9 v znení účinnom od 1. januára 2023 sa prvýkrát použije pri vykonaní ročného zúčtovania alebo podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2023.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 157 znie:
157) Medzinárodný štandard finančného výkazníctva 9 a 17 Prílohy k nariadeniu Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy (Ú. v. L 320, 29. 11. 2008) v platnom znení.“.
V odseku 1 ide o legislatívno-technické upresnenie ustanovenia vyplývajúce zo stanoviska Odboru legislatívy a aproximácie práva Kancelárie Národnej rady SR.
V odseku 2 ide o legislatívno-technickú úpravu a to vypustenie § 32 ods. 5 a § 38 ods. 3 z prechodného ustanovenia, z dôvodu, že nie sú predmetom predloženého návrhu zákona.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
10. K čl. I, doterajší bod 40
V doterajšom bode 40 sa § 52zzp dopĺňa odsekmi 3 až 8, ktoré znejú:
„(3) Pri uplatnení daňového bonusu na vyživované dieťa postupuje daňovník od 1. januára 2023 do 31. decembra 2024 podľa odsekov 4 a 5 a § 33 ods. 2 až 12.
(4) Daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2, si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom,57) pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti57) nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu. Suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je
8
c)50 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 18 rokov veku, alebo
d)140 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 18 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 18rokov veku; to neplatí, ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného predpisu.126a)
(5) Nárok na daňový bonus podľa odseku 4 si daňovník môže uplatniť prvýkrát za kalendárny mesiac január 2023 a poslednýkrát za kalendárny mesiac december 2024.
(6) Nárok na daňový bonus podľa § 33 ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2023 si daňovník môže uplatniť prvýkrát za kalendárny mesiac január 2025.
(7) Ustanovenia § 52zd ods. 7 prvej vety a druhej vety a § 52zzo sa od 1. januára 2023 neuplatňujú.
(8) Ustanovenie § 39 ods. 9 písm. b) v znení účinnom od 1. januára 2023 sa prvýkrát použije pri podaní hlásenia po 31. decembri 2022.“.
Na prechodné obdobie dvoch rokov sa na vyživované deti do 18 rokov navrhuje zvýšenie daňového bonusu vo výške 140 eur mesačne na dieťa. Posledný krát si daňovník môže uplatniť daňový bonus vo výške 140 eur na dieťa za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 18 rokov veku. Zvýšenie daňového bonusu vo výške 140 eur je možné uplatniť pri splnení podmienok podľa odsekov 4 a 5 a § 33 ods. 2 12 za kalendárne mesiace január 2023 december 2024.
Uvádzanie nových údajov v hlásení podľa § 39 ods. 9 sa navrhuje prvýkrát použiť pri hlásení, ktoré bude podávané po 31. 12. 2022.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
11.K čl. II, nový bod 4
Za doterajší bod 3 sa vkladá nový bod 4, ktorý znie:
„4. V § 53d ods. 6 sa slovo „nespoľahlivý“ nahrádza slovami „menej spoľahlivý“.
Doterajšie body 4 a nasledujúce sa primerane prečíslujú.
Nový bod 4 nadobúda účinnosť od 1. januára 2023, čo sa premietne do článku o účinnosti zákona pri spracúvaní čistopisu schváleného znenia.
Navrhovanou úpravou sa podporí motivačná funkcia indexu namiesto defamačnej.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
12.K čl. II, doterajší bod 8
V doterajšom bode 8 v § 155 ods. 4 sa za slovom „neuloží“ vypúšťajú čiarka a slová „ale
upozorní daňový subjekt na splnenie tejto povinnosti a poučí ho o následkoch ďalšieho
porušenia tejto povinnosti.“.
Navrhuje sa vypustiť zasielanie upovedomenia a upozornenia, nakoľko takéto povinnosti vyplývajú správcovi dane z iných ustanovení daňového poriadku napríklad § 3 úzka súčinnosť, resp. § 15 povinnosť vyzvať na podanie daňového priznania.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
9
13.Za doterajší Čl. II sa vkladá nový Čl. III, ktorý znie:
„Čl. III
Zákon č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
1.V Čl. II sa vypúšťajú body 1 až 3.
2.V Čl. XI sa vypúšťajú slová „bodov 1 až 3 a“
Nový čl. III nadobúda účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne v článku o účinnosti zákona pri spracúvaní čistopisu schváleného znenia.
Doterajší čl. III sa primerane prečísluje.
V nadväznosti na vloženie nového čl. III sa vykoná legislatívno-technická úprava názvu zákona.
Ide o legislatívno-technickú úpravu v nadväznosti na navrhovanú úpravu § 33 v čl. I predloženého vládneho návrhu zákona.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
V.
Návrh spoločnej správy, vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet na 106. schôdzi dňa 18. októbra 2022.
Stanovisko gestorského výboru, ani návrh spoločnej správy Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, neboli schválené, keďže návrh stanoviska gestorského výboru (odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť
s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi) nezískal súhlas potrebnej väčšiny členov Výboru
Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet zároveň určil za spravodajcu výboru poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Györgya Gyimesiho, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výboru.
Bratislava 18. októbra 2022
Marián Viskupič, v.r.
predseda
Výboru NR SR pre financie a rozpočet