Národná rada Slovenskej republiky
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-1815/2022
1111a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Kataríny HATRÁKOVEJ a Miloša SVRČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1111) v druhom čítaní
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Kataríny HATRÁKOVEJ a Miloša SVRČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1111) (ďalej len „gestorský výbor“) podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „rokovací poriadok“) spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1603 z 21. septembra 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 rokovacieho poriadku).
2
III.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 611 zo 14. októbra 2022
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 345 z 18. októbra 2022
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva nasledujúce pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V čl. I v bode 1 v § 17f ods. 4 písm. b) sa slová „možnosti sa prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny uchádzať o nároky“ nahrádzajú slovami „možnosti uplatniť si na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny nároky“.
Zosúladenie terminológie súvisiacej s uplatnením nárokov na pomoc v hmotnej núdzi ako ustanovené v § 19 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
2.V čl. I v bode 1 v § 17f ods. 4 písm. c) sa slová „možnosti sa prostredníctvom obce uchádzať o sociálnu službu a osobitne o sociálnu službu“ nahrádzajú slovami „možnosti požiadať obec o poskytnutie sociálnej služby a osobitne sociálnej služby“.
Zosúladenie terminológie súvisiacej so žiadosťou o poskytnutie sociálnej služby ako ustanovené v zákone č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
3.V čl. I sa za bod 2 vkladajú nové body 3 až 9, ktoré znejú:
3
„3. V § 49 ods. 6 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová „a ak pripojenie odberného plynového zariadenia do prepravnej siete nie je v rozpore s odsekom 12,
4. § 49 sa dopĺňa odsekmi 12 a 13, ktoré znejú:
„(12) Prevádzkovateľ prepravnej siete môže do prepravnej siete pripojiť odberné plynové zariadenie, plynárenské zariadenie, priamy plynovod, zariadenie na skvapalňovanie zemného plynu alebo distribučnú sieť prevádzkovateľa distribučnej siete, ktorý neplní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, len vtedy, ak ho na základe vyjadrenia prevádzkovateľa distribučnej siete nie je možné pripojiť do distribučnej siete z dôvodov podľa odseku 13.
(13) Na účel posúdenia žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia, plynárenského zariadenia, priameho plynovodu, zariadenia na skvapalňovanie zemného plynu alebo distribučnej siete prevádzkovateľa distribučnej siete, ktorý neplní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, do prepravnej siete prevádzkovateľ prepravnej siete požiada prevádzkovateľa distribučnej siete, ktorý plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, o vyjadrenie, či
a) v záujmovej oblasti je vybudovaná distribučná sieť,
b) súčasná distribučná sieť je využitá a je schopná v aktuálnom stave alebo po vykonaní dodatočných opatrení na jej úpravu pokryť predpokladané potreby žiadateľa o pripojenie do prepravnej siete,
c) sa v záujmovej oblasti plánuje vybudovať distribučná sieť a či táto pokryje predpokladané potreby žiadateľa o pripojenie do prepravnej siete v primeranom čase.
5. V § 60 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ustanovenie § 49 ods. 12 týmto nie je dotknuté.“.
6. V § 64 ods. 7 písm. o) sa slová „§ 49 ods. 9“ nahrádzajú slovami „§ 49 ods. 13“.
7. V § 70 ods. 1 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová „a ak pripojenie odberného plynového zariadenia do prepravnej siete nie je v rozpore s § 49 ods. 12,“.
8. V § 90 písm. a) sa za slová „§ 49 ods. 8,“ vkladajú slová „§ 49 ods. 12 a 13,“.
9. V § 91 ods. 2 písm. a) a b) sa za slová „§ 49 ods. 8,“ vkladajú slová „§ 49 ods. 12 a 13,“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú
Odôvodnenie:
V súvislosti s doplnením § 49 o nový odsek 12 sa navrhuje, aby bola povinnosť prevádzkovateľa prepravnej siete uzatvoriť zmluvu o pripojení do prepravnej siete s každým, kto o to požiada, ak splnené technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia do
4
prepravnej siete, doplnená aj o požiadavku vyplývajúcu z navrhovaného odseku 12.
Odôvodnenie:
Zákon o energetike v § 49 do 30. 9. 2022 upravoval podmienky, za akých bolo možné pripojenie odberného plynového zariadenia, plynárenského zariadenia, priameho plynovodu, zariadenia na skvapalňovanie zemného plynu alebo distribučnej siete prevádzkovateľa distribučnej siete, ktorý neplní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, do prepravnej siete. Toto bolo možné na základe vyjadrenia prevádzkovateľa distribučnej siete k zákonom stanoveným skutočnostiam, splnenie alebo nesplnenie ktorých znamenalo možnosť alebo nemožnosť takéhoto priameho pripojenia do prepravnej siete.
Zákonom č. 256/2022 Z. z. došlo s účinnosťou od 1. októbra 2022 k vypusteniu tejto právnej úpravy, čím sa umožnilo neregulované priame pripájanie do prepravnej siete. Takejto legislatívnej zmene nepredchádzala žiadna odborná diskusia, pričom ide o zmenu so zásadnými dopadmi na prepravnú ale aj distribučnú sieť.
Navrhuje sa preto opätovné doplnenie zákona o energetike o právnu úpravu regulácie priameho pripojenia do prepravnej siete.
Odôvodnenie:
V súvislosti s doplnením § 49 o nový odsek 12 sa navrhuje, aby bolo toto ustanovenie a jeho požiadavky zachované aj v prípade pripojenia nového zásobníka, zariadenia na skvapalňovanie plynu a odberného plynového zariadenia odberateľa plynu mimo domácnosti podľa § 60 ods. 2.
Odôvodnenie:
Legislatívno-technická úprava, ktorá súvisí s doplnením § 49 o nové odseky 12 a 13.
Odôvodnenie:
Úprava práv a povinností koncového odberateľa plynu v § 70 sa v súvislosti s doplnením § 49 upravuje tak, že právo na pripojenie odberného plynového zariadenia do prepravnej siete alebo do distribučnej siete, ak splnené technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia do prepravnej siete alebo do distribučnej siete sa podmieňuje tým, že to nie je v rozpore s podmienkami v navrhovanom § 49 ods. 12.
Odôvodnenie:
Legislatívno-technická úprava, ktorá súvisí s doplnením § 49 o nové odseky 12 a 13.
Odôvodnenie:
5
Legislatívno-technická úprava, ktorá súvisí s doplnením § 49 o nové odseky 12 a 13.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
4.Čl. I sa dopĺňa bodom 3, ktorý znie:
„3. Za § 96i sa vkladá § 96j, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 96j Prechodné ustanovenie účinné dňom vyhlásenia
Zmluvy o združenej dodávke elektriny a zmluvy o združenej dodávke plynu za ceny nepodliehajúce cenovej regulácii uzatvorené na dobu nepresahujúcu 31. december 2022 so zraniteľnými odberateľmi podľa
§ 3 písm. a) bodov 10.3. 10.7.
zostávajú nedotknuté. Ak zraniteľný odberateľ podľa
§ 3 písm. a) bodov 10.3. 10.7.
uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu na dobu presahujúcu 31. december 2022, môže si do 30. novembra 2022 uplatniť právo na dodávku elektriny alebo na dodávku plynu za cenu regulovanú úradom podľa osobitného predpisu2) na kalendárny rok 2023. Tým nie sú dotknuté ustanovenia
§ 17 ods. 9 až 11.
“.“.
Toto ustanovenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti.
Doterajšia úprava ustanovenia §96g odseku 2 zavádzala režim kedy si neregulovaní odberatelia so zmluvou o združenej dodávke elektriny alebo plynu uzatvorenou na dobu presahujúcu 31. december 2022 nemohli uplatniť právo na dodávku elektriny alebo plynu za regulovanú cenu na rok 2023, nakoľko ich zmluvy zostali v zmysle tohto ustanovenia nedotknuté. Do režimu za regulované ceny elektriny a plynu na rok 2023 mohli vstúpiť len neregulovaní zraniteľní odberatelia so zmluvami uzatvorenými na dobu do 31. decembra 2022. Následkom takejto úpravy bolo množstvo neregulovaných zraniteľných odberateľov (najmä bytové domy s vlastnou kotolňou), ktorí boli bezdôvodne diskriminovaní pre dĺžku zmluvy s ich dodávateľom.
Navrhovaná zmena umožní takýmto neregulovaným zraniteľným odberateľom si uplatniť právo na dodávku elektriny alebo plynu za regulované ceny na rok 2023, pričom musia najneskôr do 30. novembra 2022 toto právo uplatniť.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
6
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 4 spoločne s odporúčaním s c h v á l i ť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona
odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Kataríny HATRÁKOVEJ a Miloša SVRČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1111)
s c h v á l i ť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 346 z 18. októbra 2022.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Vojtecha Tótha predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Bratislava 18. októbra 2022
Peter K r e m s k ý, v.r.
predseda Výboru NR SR
pre hospodárske záležitosti