Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
105. schôdza
1903/2022
Záznam
K návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny Andrejuvovej a Milana Vetráka na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 1178) bola zvolaná 105. schôdza Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet na 13. októbra 2022.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet o návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný. Z 12 členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet bolo v čase rokovania o uvedenom návrhu prítomných 6 členov výboru.
Marián Viskupič
predseda výboru
Erik Ňarjaš
Ladislav Kamenický
overovateľ výboru