Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
124. schôdza výboru
Číslo: CRD – 1903/2022 - VHZ
355
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
zo 17. októbra 2022
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny ANDREJUVOVEJ a Milana VETRÁKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 1178)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
A.s ú h l a s í
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny ANDREJUVOVEJ a Milana VETRÁKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 1178);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny ANDREJUVOVEJ a Milana VETRÁKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 1178) schváliťs pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v prílohe;
C.u k l a d á
predsedovi výboru predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Peter K r e m s k ý, v.r.
Peter L i b a predseda výboru
Maroš K o n d r ó t
overovatelia výboru
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
124. schôdza výboru
Príloha k uzneseniu č. 355
Z m e n y a d o p l n k y
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny ANDREJUVOVEJ a Milana VETRÁKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 1178)
1.K čl. I § 17e ods. 1 úvodnej vete
V čl. I § 17e ods. 1 úvodnej vete sa slovo „poskytuje“ nahrádza slovom „poskytne“.
Ide o formulačnú úpravu, ktorá zodpovedá formulácii v § 17e ods. 1 písm. b).
2.K čl. I § 17e ods. 4
V čl. I § 17e ods. 4 sa za slovo „identifikátora“ vkladá slovo „pokladničného“.
Ide o doplnenie chýbajúceho slova.
3.K čl. I § 17e ods. 7
V čl. I § 17e ods. 7 sa slovo „spracovávať“ nahrádza slovom „spracúvať“.
Ide o jazykovú úpravu.
4.K čl. I § 17e ods. 8
V čl. I § 17e ods. 8 sa slová „nariadením vlády“ nahrádzajú slovami „nariadením vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“)“.
Ide o uvedenie úplného názvu predmetného orgánu a následné zavedenie legislatívnej skratky.