KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
k CRD - 1426/20/2021  
ZÁPISNICA Z PRÍPRAVNÝCH TRHOVÝCH KONZULTÁCIÍ  
ZA ÚČELOM PRÍPRAVY A INFORMOVANIA HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV  
O PLÁNOVANOM POSTUPE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA  
so zreteľom na § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých  
zákonov v znení neskorších predpisov  
(ďalej v texte len „zákon o verejnom obstarávaní“)  
Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Názov:  
Sídlo:  
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky  
Námestie Alexandra Dubčeka 1  
812 80 Bratislava  
Slovenská republika  
00151491  
IČO:  
DIČ:  
2020845046  
Zastúpený:  
Zatriedenie verejného  
obstarávateľa:  
Ing. Daniel Guspan, vedúci Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky.  
podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.  
Zainteresované osoby za verejného obstarávateľa:  
JUDr. Petra Cupaníková  
Mgr. Martin Ďurech  
-
-
Odbor právnych služieb a verejného obstarávania;  
Odbor právnych služieb a verejného obstarávania, Oddelenie  
verejného obstarávania;  
Mgr. Jozef Kovaľ  
Ing. Karol Guniš  
Mgr. Martin Roman  
-
-
-
Odbor právnych služieb a verejného obstarávania;  
Odbor informačných a komunikačných technológií;  
Odbor informačných a komunikačných technológií, Oddelenie  
informačných systémov, poskytovaných elektronických služieb  
a bezpečnosti informačno-komunikačných technológií;  
Odbor obrany, bezpečnosti a ochrany;  
Odbor obrany, bezpečnosti a ochrany, Oddelenie písomností;  
Odbor Parlamentný inštitút;  
Odbor Parlamentný inštitút, Oddelenie Parlamentný archív;  
Odbor Parlamentný inštitút, Oddelenie Parlamentný archív.  
Mgr. Milan Marko  
-
-
-
-
-
Mgr. Ľubica Eleková  
Mgr. Natália Švecová  
Mgr. Pavol Urbánek  
Mgr. Peter Sedláček, PhD.  
Predmet budúcej zákazky:  
Agendový informačný systém REGISTRATÚRA.  
Stručný opis predmetu budúcej zákazky:  
Verejný obstarávateľ požaduje dodať SW na správu registratúry IS eREG, ktorý je certifikovaný  
Ministerstvom vnútra SR na úroveň zhody „vysoká“. Informačný systém bude zabezpečovať kompletnú  
správu listinných aj elektronických dokumentov. Registratúra musí byť integrovaná na systém  
elektronických schránok ÚPVS tak, aby všetka komunikácia v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej  
podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-  
Governmente) bola riadne zaevidovaná a následne spravovaná v zmysle 395/2002 a vykonávacích  
predpisov (628/2002 a najmä 410/2015) vo vzťahu k registratúre NR a archívu NR do registratúry.  
Registratúra musí byť integrovaná na Active directory VO vrátane single sign-on a zároveň musí pri  
Strana 1 z 17  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
implementácii podporovať integráciu na budúce úložisko dát v dokument manažment systéme (DMS)  
prostredníctvom MIDDLEWARE softvéru (ESB) a umožniť integráciu služieb registratúry tak, aby bola v  
súlade s platnými štandardami pre informačné systémy verejnej správy. V prípade, že v čase realizácie  
projektu už ESB a DMS budú nasadené do parlamentného informačného systému, ponúknuté riešenie ich  
musí využívať na integráciu, resp. ukladanie všetkých dát. Dodaný IS eREG bude podporovať integráciu na  
ESB a DMS. V prípade, že do nasadenia IS eREG verejný obstarávateľ nebude mať systémy pre ESB a pre  
DMS ešte nasadené, dodávateľ ich integráciu nasadí dodatočne, v dohodnutom termíne po ich nasadení do  
ostrej prevádzky vrátane migrácie dovtedy uložených súborov v IS eREG. Integračné práce na ESB nie sú  
predmetom dodávky, bude ich realizovať systémový integrátor, ktorý bude spravovať ESB. Dodávateľ musí  
zabezpečiť licenciu pre softvér IS eREG pre minimálne 250 konkurenčných (súbežne pracujúcich)  
používateľov, ktorá pokryje všetky požadované parametre pre produkčné prostredie. Licencia musí  
zohľadňovať výkonnostné požiadavky a škálovateľnosť výkonu. Licencia musí pokrývať vysoko dostupné  
riešenie a musí byť rozšíriteľná až do 700 užívateľov. (Potreba takéhoto rozšírenia sa nevzťahuje na začiatok  
nábehu IS eREG do produkcie. Potreba takéhoto rozšírenia prichádza do úvahy v budúcnosti a môže byť  
predmetom ďalšieho rozvoja.) IS eREG je základnou službou v zmysle zákona č. 69/2018 o kybernetickej  
bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
Predbežné oznámenie:  
Predbežné oznámenie upravujúce predmetné prípravné trhové konzultácie bolo zverejnené:  
v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 16.07.2020 pod číslom (značkou) 2020/S 136-334820;  
vo Vestníku verejného obstarávania č. 150/2020 zo dňa 17.07.2020 pod číslom (značkou) 25823 -  
POS.  
Účel a cieľ prípravných trhových konzultácií:  
príprava a informovanie oprávnených, hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného  
obstarávania na identifikovaný predmet budúcej zákazky;  
overenie reálnosti, objektívnosti a primeranosti požiadaviek určených verejným obstarávateľom na  
plnenie predmetu zákazky u oprávnených hospodárskych subjektov;  
stanovenie objektívnych a nediskriminačných parametrov a požiadaviek na predmet budúcej  
zákazky a taktiež stanovenie ďalších relevantných skutočností plánovaného postupu verejného  
obstarávania tak, aby boli dodržané princípy verejného obstarávania a aby sa plánovaného postupu  
verejného obstarávania zúčastnil čo najväčší počet oprávnených hospodárskych subjektov  
pôsobiacich na relevantnom trhu;  
zistiť informácie/údaje vedúce k správnemu určeniu predpokladanej hodnoty budúcej zákazky.  
Komunikácia v priebehu prípravných trhových konzultácií:  
Písomná komunikácia v priebehu prípravných trhových konzultácií prebiehala elektronicky (e-mailom)  
prostredníctvom e-mailovej adresy zainteresovanej, kontaktnej osoby verejného obstarávateľa:  
martin.durech@nrsr.sk. Počas celého trvania prípravných trhových konzultácií bolo umožnené  
hospodárskym subjektom zasielať svoje otázky, návrhy alebo pripomienky. Verejný obstarávateľ na svojom  
profile, ktorý je zriadený na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie, zverejnil všetky potrebné  
informácie, ktoré boli počas celého trvania prípravných trhových konzultácií všetkým hospodárskym  
subjektom priamo, bez obmedzení prístupné.  
Strana 2 z 17  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
Všetky potrebné informácie boli taktiež zverejnené a priamo, bez obmedzení sprístupnené aj na webovom  
Verejný obstarávateľ v priebehu prípravných trhových konzultácií využil aj písomnú formu komunikácie  
prostredníctvom poštovej prepravy doporučene s doručenkou a to v prípade odoslania/doručenia  
dokumentu - Výzva na účasť v prípravných trhových konzultáciách zo dňa 17.07.2020.  
Rozsah zverejnených informácií (dokumentov) v priebehu prípravných trhových konzultácií:  
1) Oznámenie o začatí prípravných trhových konzultácií zo dňa 14.07.2020 vrátane Prílohy č. 1 - Opis  
predmetu zákazky a Prílohy č. 2 - Okruh otázok (ďalej v texte len „Oznámenie o začatí PTK“), ktoré  
bolo zverejnené v profile verejného obstarávateľa a na webovom sídle verejného obstarávateľa dňa  
14.07.2020.;  
2) Výzva na účasť v prípravných trhových konzultáciách zo dňa 17.07.2020 (ďalej v texte len „Výzva na  
účasť v PTK“), ktorá bola zverejnená v profile verejného obstarávateľa a na webovom sídle  
verejného obstarávateľa dňa 17.07.2020.  
Poznámka verejného obstarávateľa:  
Výzva na účasť v PTK bola odoslaná aj písomnou formou komunikácie prostredníctvom poštovej  
prepravy doporučene s doručenkou 15 hospodárskym subjektom pôsobiacim na relevantnom trhu  
IKT, ktorým nebol uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní ku dňu 17.07.2020, pričom  
v prípade jedného hospodárskeho subjektu nebola predmetná výzva prevzatá v odbernej lehote.;  
3) Vysvetlenie vznesených otázok a doplňujúce informácie zo dňa 06.11.2020 vrátane Prílohy č. 1 -  
Opis predmetu zákazky - Aktualizovaná v zmysle vysvetlenia a Prílohy č. 2 - Okruh otázok v zmysle  
vysvetlenia a PHZ (ďalej v texte len „Vysvetlenie č. 1 “). Vysvetlenie č. 1 bolo zverejnené v profile  
verejného obstarávateľa a na webovom sídle verejného obstarávateľa dňa 06.11.2020.  
Poznámka verejného obstarávateľa:  
Vysvetlenie č. 1 bolo odoslané/doručené prostredníctvom elektronickej formy komunikácie (e-  
mailom) 8 hospodárskym subjektom pôsobiacim na relevantnom trhu IKT, ktorí prejavili záujem  
o účasť v rámci prípravných trhových konzultácií.;  
4) Vysvetlenie vznesených otázok a doplňujúce informácie č. 2 zo dňa 07.01.2021 (ďalej v texte len  
Vysvetlenie č. 2“), ktoré bolo zverejnené v profile verejného obstarávateľa a na webovom sídle  
verejného obstarávateľa dňa 07.01.2021.  
Poznámka verejného obstarávateľa:  
Vysvetlenie č. 2 bolo odoslané/doručené prostredníctvom elektronickej formy komunikácie (e-  
mailom) 7 hospodárskym subjektom pôsobiacim na relevantnom trhu IKT, ktorí prejavili naďalej  
záujem o účasť v rámci prípravných trhových konzultácií.;  
Strana 3 z 17  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
Zoznam hospodárskych subjektov, ktorým bola odoslaná Výzva na účasť v PTK a súvisiace informácie:  
Dátum a spôsob  
odoslania  
Dátum a spôsob  
doručenia  
P. č.  
Identifikácia hospodárskeho subjektu  
Výzvy na účasť v PTK  
Výzvy na účasť v PTK  
A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis,  
s.r.o.  
Drobného 27  
Dňa 17.07.2020  
písomne  
prostredníctvom  
Dňa 20.07.2020  
písomne  
prostredníctvom  
1.  
841 01 Bratislava  
poštovej prepravy.  
poštovej prepravy.  
Slovenská republika  
CORA GEO, s. r. o.  
A. Kmeťa 5397/23  
036 01 Martin  
Slovenská republika  
DATALAN, a. s.  
Dňa 17.07.2020  
písomne  
prostredníctvom  
poštovej prepravy.  
Dňa 17.07.2020  
písomne  
a 21.07.2020  
písomne  
prostredníctvom  
poštovej prepravy.  
Dňa 20.07.2020  
písomne  
2.  
3.  
Krasovského 14  
851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka  
Slovenská republika  
DIMANO, a. s.  
Prievozská 14  
821 09 Bratislava  
Slovenská republika  
Dokumenta, a.s.  
Strojnícka 103  
821 05 Bratislava  
prostredníctvom  
poštovej prepravy.  
Dňa 17.07.2020  
písomne  
prostredníctvom  
poštovej prepravy.  
Dňa 17.07.2020  
písomne  
prostredníctvom  
poštovej prepravy.  
Dňa 17.07.2020  
písomne  
prostredníctvom  
poštovej prepravy.  
Dňa 17.07.2020  
písomne  
prostredníctvom  
poštovej prepravy.  
Dňa 17.07.2020  
písomne  
prostredníctvom  
poštovej prepravy.  
Dňa 17.07.2020  
písomne  
prostredníctvom  
poštovej prepravy.  
Dňa 17.07.2020  
písomne  
prostredníctvom  
poštovej prepravy.  
Dňa 17.07.2020  
písomne  
prostredníctvom  
poštovej prepravy.  
Dňa 20.07.2020  
písomne  
prostredníctvom  
poštovej prepravy.  
Dňa 20.07.2020  
písomne  
prostredníctvom  
poštovej prepravy.  
Dňa 20.07.2020  
písomne  
prostredníctvom  
poštovej prepravy.  
a 22.07.2020  
písomne  
prostredníctvom  
poštovej prepravy.  
Dňa 20.07.2020  
písomne  
prostredníctvom  
poštovej prepravy.  
a 21.07.2020  
písomne  
prostredníctvom  
poštovej prepravy.  
Dňa 20.07.2020  
písomne  
prostredníctvom  
poštovej prepravy.  
Výzva na účasť v PTK  
nebola prevzatá  
v odbernej lehote -  
zásielka nedoručená!  
Dňa 20.07.2020  
písomne  
4.  
5.  
Slovenská republika  
Dokument Logistik, spol. s r. o.  
Pri Šajbách 1  
6.  
831 06 Bratislava  
Slovenská republika  
DWC Slovakia a.s.  
Mlynské nivy 71  
7.  
821 05 Bratislava  
Slovenská republika  
eDevelopment s.r.o.  
Dlhá 2  
8.  
900 31 Stupava  
Slovenská republika  
GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko  
Karadžičova 8/A  
821 08 Bratislava  
Slovenská republika  
ICZ Slovakia a. s.  
Soblahovská 2050  
911 01 Trenčín  
Slovenská republika  
INTELSOFT EAST, spol. s r.o.  
Cukrovarská 26  
9.  
10.  
11.  
12.  
075 01 Trebišov  
Slovenská republika  
Lomtec.com a.s.  
Líščie údolie 5  
prostredníctvom  
poštovej prepravy.  
Dňa 17.07.2020  
písomne  
Strana 4 z 17  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
841 04 Bratislava  
Slovenská republika  
PosAm, spol. s r.o.  
Bajkalská 28  
821 09 Bratislava  
Slovenská republika  
Software602, a. s.  
Krupinská 4  
851 01 Bratislava  
Slovenská republika  
TEMPEST a.s.  
Krasovského 14  
851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka  
Slovenská republika  
prostredníctvom  
poštovej prepravy.  
Dňa 17.07.2020  
písomne  
prostredníctvom  
poštovej prepravy.  
Dňa 17.07.2020  
písomne  
prostredníctvom  
poštovej prepravy.  
Dňa 17.07.2020  
písomne  
prostredníctvom  
poštovej prepravy.  
prostredníctvom  
poštovej prepravy.  
Dňa 20.07.2020  
písomne  
prostredníctvom  
poštovej prepravy.  
a 21.07.2020  
písomne  
prostredníctvom  
poštovej prepravy.  
Dňa 20.07.2020  
písomne  
prostredníctvom  
poštovej prepravy.  
13.  
14.  
15.  
Vysvetlivky k textu tabuľky:  
P. č. znamená poradové číslo.  
Zoznam hospodárskych subjektov, ktoré prejavili záujem o účasť v rámci prípravných trhových konzultácií  
a súvisiace informácie:  
Identifikácia  
Vyplnená príloha  
Dátum, čas a spôsob  
doručenia odpovede na  
Výzvu na účasť v PTK  
HS  
a
Identifikácia hospodárskeho subjektu  
č. 2  
-
Okruh otázok  
P. č.  
(HS)  
písomná  
prezentácia  
Software602, a. s.  
Krupinská 4  
Dňa 27.07.2010 o 14:13 hod.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej formy  
komunikácie (e-mailom).  
Dňa 27.07.2020 o 21:15 hod.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej formy  
komunikácie (e-mailom).  
Dňa 28.07.2020 o 10:12 hod.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej formy  
komunikácie (e-mailom).  
Dňa 28.07.2020 o 11:16 hod.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej formy  
ÁNO  
predložené  
ÁNO  
predložená  
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
851 01 Bratislava  
Slovenská republika  
DWC Slovakia a.s.  
Mlynské nivy 71  
821 05 Bratislava  
Slovenská republika  
Dokumenta, a.s.  
Strojnícka 103  
ÁNO  
predložené  
ÁNO  
predložená  
ÁNO  
predložené  
ÁNO  
predložená  
821 05 Bratislava  
Slovenská republika  
DIMANO, a. s.  
Prievozská 14  
ÁNO  
predložené  
ÁNO  
predložená  
821 09 Bratislava  
Slovenská republika  
CORA GEO, s. r. o.  
A. Kmeťa 5397/23  
036 01 Martin  
komunikácie (e-mailom).  
Dňa 28.07.2020 o 12:54 hod.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej formy  
ÁNO  
predložené  
ÁNO  
predložená  
Slovenská republika  
ICZ Slovakia a. s.  
Soblahovská 2050  
911 01 Trenčín  
Slovenská republika  
TEMPEST a.s.  
komunikácie (e-mailom).  
Dňa 28.07.2020 o 13:31 hod.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej formy  
komunikácie (e-mailom).  
Dňa 28.07.2020 o 14:03 hod.  
písomne prostredníctvom  
ÁNO  
predložené  
ÁNO  
predložená  
6.  
7.  
ÁNO  
predložené  
ÁNO  
predložená  
Krasovského 14  
Strana 5 z 17  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
851 01 Bratislava - mestská časť  
Petržalka  
elektronickej formy  
komunikácie (e-mailom).  
Slovenská republika  
DATALAN, a. s.  
Krasovského 14  
851 01 Bratislava - mestská časť  
Petržalka  
Slovenská republika  
Dňa 28.07.2020 o 14:59 hod.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej formy  
ÁNO  
predložené  
ÁNO  
predložená  
8.  
komunikácie (e-mailom).  
Vysvetlivky k textu tabuľky:  
P. č. znamená poradové číslo, ktoré pridelil verejný obstarávateľ hospodárskemu subjektu v tom chronologickom  
poradí, v akom boli jednotlivé odpovede hospodárskych subjektov doručené.;  
HS znamená hospodársky subjekt.  
Zainteresované osoby za verejného obstarávateľa skonštatovali, že v stanovej lehote, t. j. do dňa  
28.07.2020 (utorok) do 16:00 hod., 8 hospodárskych subjektov prejavilo záujem o účasť v rámci prípravných  
trhových konzultácií, pričom ide o subjekty, ktorým bola odoslaná/doručená prostredníctvom poštovej  
prepravy Výzva na účasť v rámci PTK. Žiadny iný hospodársky subjekt pôsobiaci na relevantnom trhu IKT,  
okrem vyššie identifikovaných, nereagoval na Výzvu na účasť v rámci PTK, ktorá bola zverejnená v profile  
verejného obstarávateľa a na webovom sídle verejného obstarávateľa.  
Strana 6 z 17  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
Sumarizácia odpovedí hospodárskych subjektov, ktoré prejavili záujem o účasť v rámci prípravných trhových konzultácií, a to na okruh otázok v zmysle Prílohy č. 2  
Oznámenia o začatí PTK a ďalšie súvisiace informácie:  
Okruh otázok verejného obstarávateľa bol vymedzený v nasledovnom rozsahu:  
1) Mal by hospodársky subjekt záujem zúčastniť sa plánovaného verejného obstarávania na predmet zákazky: „Agendový informačný systém REGISTRATÚRA“?;  
2) Považuje hospodársky subjekt dokumenty (Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky), ktoré sprístupnil verejný obstarávateľ, za dostatočné, určité a zrozumiteľné, a to za  
účelom jednoznačného definovania predmetu zákazky a za účelom stanovenia odhadovanej celkovej ceny za predmet zákazky?;  
3) Považuje hospodársky subjekt dokumenty (Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky), ktoré sprístupnil verejný obstarávateľ, za diskriminačné ? Ak áno, v čom konštatuje  
hospodársky subjekt prvky diskriminácie ?;  
4) Má hospodársky subjekt ďalšie, doplňujúce otázky k predmetu zákazky? Ak áno, aké?;  
5) Má hospodársky subjekt ďalšie, doplňujúce pripomienky k predmetu zákazky? Ak áno, aké?;  
6) Aké ďalšie typy a rozsah informácií potrebuje sprístupniť hospodársky subjekt, aby vedel pripraviť relevantnú ponuku?;  
7) Vedel by hospodársky subjekt plniť (poskytnúť) predmet zákazky sám, alebo by musel/preferoval využitie subdodávateľov? Ak áno, v akom rozsahu?;  
8) Aké iné informácie nad rámec poskytnutých dokumentov potrebuje hospodársky subjekt vedieť a poznať pre riadne ocenenie predmetu zákazky?;  
9) Aká je hospodárskym subjektom odhadovaná celková cena za predmet zákazky počas plánovaného trvania zmluvy 6 rokov?;  
10) Má hospodársky subjekt iné, súvisiace poznámky k predmetu zákazky alebo k zverejneným podkladom? Ak áno, aké?;  
11) Priestor pre iné skutočnosti/poznámky/doplnenia/názory hospodárskeho subjektu.  
Strana 7 z 17  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
Identifikácia  
hospodárskeh  
o subjektu  
(HS)  
Odpove  
ď HS na  
otázku  
č. 1  
Odpove  
ď HS na  
otázku  
č. 2  
Odpoveď  
Odpoveď  
HS na  
otázku  
P
.
č.  
Odpoveď HS  
na otázku  
č. 3  
Odpoveď HS Odpoveď HS Odpoveď HS na  
Odpoveď HS  
na otázku  
č. 8  
Odpoveď HS Odpoveď HS  
HS na  
otázku  
č. 4  
na otázku  
č. 5  
na otázku  
č. 6  
otázku  
č. 7  
na otázku  
č. 9  
na otázku  
č. 10  
č. 11  
Software602,  
a. s.  
Krupinská 4  
851 01  
Bratislava  
Slovenská  
republika  
ÁNO  
Popis  
migrácie  
ÁNO  
Registratúrny  
poriadok,  
evidencia do  
registratúry.  
ÁNO  
Vlastnými  
kapacitami -  
sám.  
NIE  
541 505,00  
Eur bez DPH  
1.  
ÁNO  
ÁNO  
ÁNO  
NIE  
NIE  
NIE  
a požiadavky  
na integráciu.  
ÁNO  
Definovanie  
scope  
projektu,  
popis  
aktuálneho  
a cieľového  
stavu, počet  
používateľov,  
spolupráca  
s tretími  
stranami,  
migrácia,  
dátová  
ÁNO  
Ťažko  
realizova-  
teľný  
termín  
dodávky,  
postup  
v prípade  
potreby  
zmeny,  
ÁNO  
Detailnejší  
popis  
Nejedno-  
značná  
odpoveď.  
V závislosti na  
finálnom  
okolitých  
DWC Slovakia  
a.s.  
Mlynské nivy  
71  
821 05  
Bratislava  
Slovenská  
republika  
ÁNO  
Priebeh  
analýzy a  
zapracova-  
nie jej  
výsledkov  
pre dodanie  
IS eREG.  
informačných  
systémov,  
vzťahy medzi  
nimi a IS  
ÁNO  
Značného  
rozsahu.  
3 948 750,0  
0 Eur bez  
DPH  
rozsahu scope  
2.  
ÁNO  
NIE  
NIE  
NIE  
projektu,  
hlavne  
požiadavky  
intergrácie  
a rozsah  
eREG,  
doplnenie  
grafického  
diagramu pre  
pochopenie  
závislostí,  
integrácia.  
úpravy,  
optimalizácie  
, nových  
funkcionalít  
IS eREG.  
štruktúra,  
požiadavky  
na  
prevádzku,  
podporu  
migrácie.  
a smerovanie  
Strana 8 z 17  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
, podmienky  
SLA.  
NIE  
Využitie  
subdodávateľa  
v prípade  
vypracovania  
Registratúrneh  
o poriadku  
a právnej  
Dokumenta,  
a.s.  
Strojnícka  
103  
821 05  
Bratislava  
Slovenská  
republika  
ÁNO  
Účastník  
uviedol  
informáciu  
vo vzťahu  
k vlastném  
u výpočtu  
PHZ.  
ÁNO  
Účastník  
uviedol  
informácie  
o vlastnom  
ponúkanom  
produkte.  
analýzy súladu  
ÁNO  
Migrácia.  
ÁNO  
Migrácia.  
338 530,00  
Eur bez DPH  
3.  
ÁNO  
ÁNO  
NIE  
NIE  
spracúvania  
osobných  
údajov vo  
vzťahu  
k požiadavkám  
legislatívy SR  
a EÚ na  
NIE  
ochranu  
osobných  
údajov.  
ÁNO  
V tabuľke pre  
ocenenie  
predmetu  
zákazky (PHZ)  
nebola  
zahrnutá cena  
za služby  
intergrácie  
MIDDLEWARE  
a DMS.  
DIMANO, a. s.  
Prievozská 14  
821 09  
Bratislava  
Slovenská  
republika  
ÁNO  
Ročný počet  
záznamov  
a spisov, opis,  
vymenovanie  
špec. agiend.  
ÁNO  
Vlastnými  
kapacitami -  
sám.  
ÁNO  
Značného  
rozsahu.  
ÁNO  
Značného  
rozsahu.  
598 880,00  
Eur bez  
DPH.  
4.  
5.  
ÁNO  
ÁNO  
NIE  
NIE  
NIE  
NIE  
NIE  
NIE  
ÁNO  
ÁNO  
NIE  
NIE  
ÁNO  
ÁNO  
NIE  
1 004 000,0  
CORA GEO, s.  
Strana 9 z 17  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
Diskriminačn  
á požiadavka,  
že riešenie  
musí  
podporovať  
databázu MS  
SQL server  
2019.  
Rozsah  
údajov na  
migráciu.  
Vlastnými  
kapacitami -  
sám.  
0 Eur bez  
DPH  
r. o.  
A. Kmeťa  
5397/23  
036 01  
Martin  
Slovenská  
republika  
ÁNO  
Popis  
ICZ Slovakia a.  
s.  
Soblahovská  
2050  
911 01  
Trenčín  
ÁNO  
Účastník  
poukázal na  
určité  
odporujúce si  
skutočnosti.  
ÁNO  
Detailná  
funkčná  
špecifikácia  
.
procesov  
nesúvisiacich  
s IS eREG,  
možnosti  
vetvenia  
procesov.  
ÁNO  
Vlastnými  
kapacitami -  
sám.  
ÁNO  
Značného  
rozsahu.  
934 000,00  
Eur bez DPH  
6.  
ÁNO  
NIE  
NIE  
ÁNO  
NIE  
Slovenská  
republika  
ÁNO  
Ucelený  
popis  
ÁNO  
súčasného  
stavu správy  
registratúry,  
popis  
cieľového  
stavu  
s popisom  
biznisových,  
funkčných  
a procesnýc  
h
TEMPEST a.s.  
Krasovského  
14  
Implementáci  
a prevádzka  
výsledného  
riešenia,  
testovacie  
a vývojové  
prostredie,  
umožnenie  
vzdialeného  
prístupu.  
ÁNO  
ÁNO  
Vlastnými  
kapacitami -  
sám.  
Požiadavka  
realizácie  
PTK formou  
pracovných  
stretnutí.  
851 01  
ÁNO  
Značného  
rozsahu.  
ÁNO  
Značného  
rozsahu.  
602 000,00  
Eur bez DPH  
Bez  
odpovede.  
7.  
ÁNO  
NIE  
NIE  
Bratislava -  
mestská časť  
Petržalka  
Slovenská  
republika  
požiadaviek  
na finálne  
Strana 10 z 17  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
riešenie.  
DATALAN, a.  
s.  
Krasovského  
14  
851 01  
Bratislava -  
mestská časť  
Petržalka  
Slovenská  
republika  
ÁNO  
ÁNO  
ÁNO  
Rozsah  
ÁNO  
Značného  
rozsahu.  
ÁNO  
Značného  
rozsahu.  
ÁNO  
Značného  
rozsahu.  
Vlastnými  
kapacitami -  
sám.  
968 140,00  
8.  
ÁNO  
ÁNO  
NIE  
Značného  
rozsahu.  
NIE  
Eur bez DPH a požiadavky  
na migráciu.  
Vysvetlivky k textu tabuľky:  
P. č. znamená poradové číslo, ktoré pridelil verejný obstarávateľ hospodárskemu subjektu v tom chronologickom poradí, v akom boli jednotlivé odpovede hospodárskych subjektov  
doručené.;  
HS znamená hospodársky subjekt.  
Verejný obstarávateľ poznamenáva, že konkrétne znenie (autentická podoba) doplňujúcich otázok, pripomienok, informácií, skutočností alebo poznámok, ktoré definovali  
(vymedzili) hospodárske subjekty v rámci predloženej Prílohy č. 2 - Okruh otázok, bolo zapracované v rámci Vysvetlenia č. 1 zo dňa 06.11.2020, ktoré bolo zverejnené  
v profile verejného obstarávateľa a na webovom sídle verejného obstarávateľa dňa 06.11.2020.  
Zainteresované osoby za verejného obstarávateľa skonštatovali (sumarizovali) na základe predloženej Prílohy č. 2 (na základe jednotlivých odpovedí hospodárskych  
subjektov), že:  
1) 8 hospodárskych subjektov prejavilo záujem zúčastniť sa plánovaného verejného obstarávania na budúci predmet zákazky: „Agendový informačný systém  
REGISTRATÚRA“;  
2) 4 hospodárske subjekty považovali sprístupnené dokumenty, t. j. v tomto prípade Prílohu č. 1 - Opis predmetu zákazky, za dostatočné, určité a zrozumiteľné za  
účelom jednoznačného definovania predmetu zákazky a za účelom stanovenia odhadovanej celkovej ceny za predmet zákazky, a 4 hospodárske subjekty vyjadrili  
negatívnu odpoveď;  
3) 7 hospodárskych subjektov považovalo sprístupnené dokumenty, t. j. v tomto prípade Prílohu č. 1 - Opis predmetu zákazky, za nediskriminačné, a 1 hospodársky  
subjekt považoval za diskriminačné požiadavku, ktorej podstata spočívala v tom, že riešenie musí podporovať databázu MS SQL server 2019;  
4) 7 hospodárskych subjektov využilo oprávnenie definovať (vymedziť) doplňujúce otázky k predmetu zákazky, 1 hospodársky subjekt toto svoje oprávnenie nevyužil;  
Strana 11 z 17  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
5) 5 hospodárskych subjektov využilo oprávnenie definovať (vymedziť) doplňujúce pripomienky  
k predmetu zákazky, a 3 hospodárske subjekty toto svoje oprávnenie nevyužili;  
6) 8 hospodárskych subjektov využilo oprávnenie definovať (vymedziť) ďalšie typy a rozsah informácií,  
ktoré sú nevyhnutné sprístupniť, aby vedel hospodársky subjekt pripraviť relevantnú ponuku;  
7) 6 hospodárskych subjektov potvrdilo informáciu, že by dokázali poskytnúť predmet zákazky  
vlastnými kapacitami, t. j. sám, jeden hospodársky subjekt poskytol nejednoznačnú odpoveď  
a jeden hospodársky subjekt potvrdil, že nedokáže poskytnúť predmet zákazky vlastnými  
kapacitami a v prípade konkretizovaných činností/výstupov využije/preferuje subdodávateľov;  
8) 6 hospodárskych subjektov využilo oprávnenie definovať (vymedziť) iné informácie nad rámec  
poskytnutých dokumentov, ktoré potrebuje hospodársky subjekt vedieť a poznať pre riadne  
ocenenie predmetu zákazky, 2 hospodárske subjekty toto svoje oprávnenie nevyužili;  
9) 8 hospodárskych subjektov stanovilo a predložilo odhadovanú cenu za predmet zákazky počas  
plánovaného 6-ročného trvania zmluvy na IS eREg;  
10) 4 hospodárske subjekty využili oprávnenie definovať (vymedziť) iné, súvisiace poznámky  
k predmetu zákazky alebo k zverejneným podkladom; jeden hospodársky subjekt na otázku č. 10  
neodpovedal a 3 hospodárske subjekty toto svoje oprávnenie nevyužili;  
11) 2 hospodárske subjekty definovali (vymedzili) iné skutočnosti, poznámky, doplnenia alebo svoj  
názor a 6 hospodárskych subjektov toto svoje oprávnenie nevyužilo.  
Zainteresované osoby za verejného obstarávateľa zároveň skonštatovali na základe predložených odpovedí  
jednotlivých hospodárskych subjektov a taktiež na základe definovaných (vymedzených) doplňujúcich  
otázok, pripomienok, informácií, skutočností alebo poznámok, nevyhnutnosť spracovania a zverejnenia  
vysvetlenia a taktiež nevyhnutnosť aktualizácie opisu predmetu zákazky v podobe jeho úpravy a/alebo  
doplnenia. Verejný obstarávateľ v nadväznosti na vyššie uvedené vypracoval Vysvetlenie č. 1, ktoré bolo  
odoslané/doručené prostredníctvom elektronickej formy komunikácie (e-mailom) 8 hospodárskym  
subjektom pôsobiacim na relevantnom trhu IKT, ktorí prejavili záujem o účasť v rámci prípravných trhových  
konzultácií a taktiež bolo zverejnené v profile verejného obstarávateľa a na webovom sídle verejného  
obstarávateľa dňa 06.11.2020. Aktualizácia (úprava/doplnenie) bola zapracovaná v rámci dvoch  
dokumentov Vysvetlenia č. 1 a to:  
Prílohy č. 1 - Opis predmetu zákazky - Aktualizovaná v zmysle vysvetlenia;  
Prílohy č. 2 - Okruh otázok v zmysle vysvetlenia a PHZ.  
Zoznam hospodárskych subjektov, ktorým bolo odoslané/doručené Vysvetlenie č. 1 a súvisiace  
informácie:  
Identifikácia hospodárskeho subjektu  
Dátum, čas a spôsob odoslania/doručenia  
P. č.  
(HS)  
Vysvetlenia č. 1  
Software602, a. s.  
Krupinská 4  
Dňa 06.11.2020 o 13:06 hod. písomne  
prostredníctvom elektronickej formy  
komunikácie (e-mailom).  
1.  
851 01 Bratislava  
Slovenská republika  
DWC Slovakia a.s.  
Mlynské nivy 71  
821 05 Bratislava  
Slovenská republika  
Dokumenta, a.s.  
Strojnícka 103  
Dňa 06.11.2020 o 13:08 hod. písomne  
prostredníctvom elektronickej formy  
komunikácie (e-mailom).  
2.  
3.  
Dňa 06.11.2020 o 13:10 hod. písomne  
prostredníctvom elektronickej formy  
komunikácie (e-mailom).  
821 05 Bratislava  
Slovenská republika  
Strana 12 z 17  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
DIMANO, a. s.  
Prievozská 14  
821 09 Bratislava  
Slovenská republika  
CORA GEO, s. r. o.  
A. Kmeťa 5397/23  
036 01 Martin  
Dňa 06.11.2020 o 13:12 hod. písomne  
prostredníctvom elektronickej formy  
komunikácie (e-mailom).  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
Dňa 06.11.2020 o 13:14 hod. písomne  
prostredníctvom elektronickej formy  
komunikácie (e-mailom).  
Slovenská republika  
ICZ Slovakia a. s.  
Soblahovská 2050  
911 01 Trenčín  
Slovenská republika  
TEMPEST a.s.  
Dňa 06.11.2020 o 13:15 hod. písomne  
prostredníctvom elektronickej formy  
komunikácie (e-mailom).  
Dňa 06.11.2020 o 13:16 hod. písomne  
prostredníctvom elektronickej formy  
komunikácie (e-mailom).  
Krasovského 14  
851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka  
Slovenská republika  
DATALAN, a. s.  
Krasovského 14  
851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka  
Slovenská republika  
Dňa 06.11.2020 o 13:18 hod. písomne  
prostredníctvom elektronickej formy  
komunikácie (e-mailom).  
Vysvetlivky k textu tabuľky:  
P. č. znamená poradové číslo, ktoré pridelil verejný obstarávateľ hospodárskemu subjektu v tom chronologickom  
poradí, v akom mu bolo Vysvetlenie č. 1 odoslané/doručené.;  
HS znamená hospodársky subjekt.  
Zoznam hospodárskych subjektov, ktoré doručili odpoveď na Vysvetlenie č. 1 a súvisiace informácie:  
Vyplnená  
príloha č. 2  
Dátum, čas a spôsob  
doručenia odpovede na  
Vysvetlenie č. 1  
-
Identifikácia hospodárskeho subjektu  
P. č.  
Okruh otázok  
v zmysle  
vysvetlenia a  
PHZ  
Poznámka  
(HS)  
ICZ Slovakia a. s.  
Soblahovská 2050  
911 01 Trenčín  
Slovenská republika  
TEMPEST a.s.  
Krasovského 14  
851 01 Bratislava - mestská časť  
Petržalka  
Dňa 19.11.2020 o 09:32 hod.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej formy  
ÁNO  
predložená  
1.  
2.  
X
komunikácie (e-mailom).  
Dňa 19.11.2020 o 14:42 hod.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej formy  
Rozhodnutie  
účastníka  
nepokračovať  
v PTK.  
NIE  
komunikácie (e-mailom).  
Slovenská republika  
Dňa 20.11.2020 o 08:59  
hod. písomne  
prostredníctvom  
elektronickej formy  
DWC Slovakia a.s.  
Mlynské nivy 71  
821 05 Bratislava  
Účastník  
definoval  
doplňujúce  
otázky.  
ÁNO  
predložená  
3.  
4.  
Slovenská republika  
komunikácie (e-mailom).  
Dňa 20.11.2020 o 11:56 hod.  
písomne prostredníctvom  
elektronickej formy  
Dokumenta, a.s.  
Strojnícka 103  
821 05 Bratislava  
ÁNO  
predložená  
X
Slovenská republika  
komunikácie (e-mailom).  
Strana 13 z 17  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
Dňa 20.11.2020 o 15:17  
hod. písomne  
prostredníctvom  
elektronickej formy  
komunikácie (e-mailom).  
DIMANO, a. s.  
Prievozská 14  
821 09 Bratislava  
Slovenská republika  
Účastník  
definoval  
doplňujúce  
otázky.  
ÁNO  
predložená  
5.  
Vysvetlivky k textu tabuľky:  
P. č. znamená poradové číslo, ktoré pridelil verejný obstarávateľ hospodárskemu subjektu v tom chronologickom  
poradí, v akom boli jednotlivé odpovede hospodárskych subjektov na Vysvetlenie č. 1 doručené.;  
HS znamená hospodársky subjekt.  
Zainteresované osoby za verejného obstarávateľa skonštatovali, že v stanovej lehote, t. j. do dňa  
20.11.2020 (piatok) do 16:00 hod., 4 hospodárske subjekty odpovedali verejnému obstarávateľovi na  
Vysvetlenie č. 1 vrátane predloženia vyplnenej Prílohy č. 2 - Okruh otázok v zmysle vysvetlenia a PHZ. Jeden  
hospodársky subjekt informoval verejného obstarávateľa o rozhodnutí nepokračovať v rámci prípravných  
trhových konzultácií bez uvedenia dôvodu. Zainteresované osoby taktiež skonštatovali, že žiadny iný  
hospodársky subjekt pôsobiaci na relevantnom trhu IKT, okrem vyššie identifikovaných, nereagoval na  
Vysvetlenie č. 1, ktoré bolo zverejnené v profile verejného obstarávateľa a na webovom sídle verejného  
obstarávateľa.  
Sumarizácia odpovedí hospodárskych subjektov na Vysvetlenie č. 1, t. j. na okruh otázok v zmysle Prílohy  
č. 2 predmetného vysvetlenia a ďalšie súvisiace informácie:  
Okruh otázok verejného obstarávateľa bol vymedzený v nasledovnom rozsahu:  
1) Považuje hospodársky subjekt sprístupnený dokument: Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky -  
Aktualizovaná za dostatočný, určitý a zrozumiteľný, a to za účelom jednoznačného definovania  
predmetu zákazky a za účelom stanovenia odhadovanej celkovej ceny za predmet zákazky?  
2) Považuje hospodársky subjekt sprístupnený dokument: Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky -  
Aktualizovaná za diskriminačný? Ak áno, v čom konštatuje hospodársky subjekt prvky  
diskriminácie?  
3) Má hospodársky subjekt ďalšie, doplňujúce otázky k predmetu zákazky (Príloha č. 1 - Opis predmetu  
zákazky - Aktualizovaná)? Ak áno, aké otázky?  
4) Aká je hospodárskym subjektom (účastníkom PTK) odhadovaná celková cena za predmet zákazky  
počas plánovaného trvania zmluvy 6 rokov (72 mesiacov) + 3 roky opcia na uplatnenie ročnej  
podpory?  
Identifikácia  
P. č. hospodárskeho subjektu  
Odpoveď HS  
na otázku č. 1  
Odpoveď HS  
na otázku č. 2  
Odpoveď HS na  
otázku č. 3  
Odpoveď HS na  
otázku č. 4  
(HS)  
ICZ Slovakia a. s.  
Soblahovská 2050  
911 01 Trenčín  
Slovenská republika  
DWC Slovakia a.s.  
Mlynské nivy 71  
821 05 Bratislava  
Slovenská republika  
1 286 000,00 Eur  
bez DPH  
1.  
ÁNO  
NIE  
NIE  
NIE  
ÁNO  
Spracovávanie  
dokumentov, ktoré  
podliehajú  
2 209 265,00 Eur  
bez DPH  
2.  
NIE  
Strana 14 z 17  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
niektorému zo  
stupňov utajenia,  
spracovanie GDPR  
a bezpečnostný  
projekt, anonymizácia  
osobných údajov,  
podmienky SLA.  
Dokumenta, a.s.  
Strojnícka 103  
821 05 Bratislava  
463 486,00 Eur bez  
DPH  
3.  
4.  
ÁNO  
ÁNO  
NIE  
NIE  
Bez odpovede.  
Slovenská republika  
ÁNO  
Modul zaručenej  
konverzie  
dokumentov, počet  
integračných služieb -  
„1 alebo 2 sady“.  
DIMANO, a. s.  
Prievozská 14  
821 09 Bratislava  
Slovenská republika  
1 070 660,00 Eur  
bez DPH  
Vysvetlivky k textu tabuľky:  
P. č. znamená poradové číslo, ktoré pridelil verejný obstarávateľ hospodárskemu subjektu v tom chronologickom  
poradí, v akom boli jednotlivé odpovede hospodárskych subjektov na Vysvetlenie č. 1 doručené.;  
HS znamená hospodársky subjekt.  
Verejný obstarávateľ poznamenáva, že konkrétne znenie (autentická podoba) doplňujúcich otázok, ktoré  
definovali (vymedzili) hospodárske subjekty v rámci predloženej Prílohy č. 2 - Okruh otázok v zmysle  
vysvetlenia a PHZ bolo zapracované v rámci Vysvetlenia č. 2 zo dňa 07.01.2021, ktoré bolo zverejnené  
v profile verejného obstarávateľa a na webovom sídle verejného obstarávateľa dňa 07.01.2021.  
Zainteresované osoby za verejného obstarávateľa skonštatovali (sumarizovali) na základe predloženej  
Prílohy č. 2 (na základe jednotlivých odpovedí hospodárskych subjektov), že:  
1) 3 hospodárske subjekty považovali sprístupnený dokument, t. j. v tomto prípade Prílohu č. 1 - Opis  
predmetu zákazky - Aktualizovaná, za dostatočný, určitý a zrozumiteľný za účelom jednoznačného  
definovania predmetu zákazky a za účelom stanovenia odhadovanej celkovej ceny za predmet  
zákazky, a jeden hospodársky subjekt vyjadril negatívnu odpoveď;  
2) 4 hospodárske subjekty považovali sprístupnený dokument, t. j. v tomto prípade Prílohu č. 1 - Opis  
predmetu zákazky - Aktualizovaná, za nediskriminačný;  
3) 2 hospodárske subjekty využili oprávnenie definovať (vymedziť) doplňujúce otázky k predmetu  
zákazky, jeden hospodársky subjekt neodpovedal a jeden hospodársky subjekt toto svoje  
oprávnenie nevyužil;  
4) 4 hospodárske subjekty stanovili a predložili odhadovanú celkovú cenu za predmet zákazky počas  
plánovaného trvania zmluvy 6 rokov (72 mesiacov) + 3 roky opcia na uplatnenie ročnej podpory.  
Zainteresované osoby za verejného obstarávateľa zároveň skonštatovali na základe predložených odpovedí  
jednotlivých hospodárskych subjektov a taktiež na základe definovaných (vymedzených) doplňujúcich  
otázok nevyhnutnosť spracovania a zverejnenia ďalšieho v poradí vysvetlenia. Verejný obstarávateľ  
v nadväznosti na vyššie uvedené vypracoval Vysvetlenie č. 2, ktoré bolo zverejnené v profile verejného  
obstarávateľa a na webovom sídle verejného obstarávateľa dňa 07.01.2021, a ktoré bolo  
odoslané/doručené prostredníctvom elektronickej formy komunikácie (e-mailom) 7 hospodárskym  
subjektom pôsobiacim na relevantnom trhu IKT, ktorí prejavili naďalej záujem o účasť v rámci prípravných  
trhových konzultácií.  
Strana 15 z 17  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
Zainteresované osoby za verejného obstarávateľa sa zhodli na názore, že je nevyhnutné požiadať  
o informáciu (odôvodnenie), prečo hospodárske subjekty Software602 Slovensko, s.r.o., CORA GEO, s. r. o.  
a DATALAN, a.s., ako doposiaľ známi relevantní účastníci prípravných trhových konzultácií, nevypracovali  
a nepredložili verejným obstarávateľom očakávanú Prílohu č. 2 - Okruh otázok v zmysle vysvetlenia a PHZ  
v lehote, ktorú stanovil verejný obstarávateľ do 20.11.2020 do 16:00 hod. Účastník PTK Software602  
Slovensko, s.r.o. e-mailom zo dňa 26.11.2020 o 17:06 hod. oznámil, že nepovažoval za povinnosť  
identifikovanú prílohu predložiť a Vysvetlenie č. 1 vzal v plnom rozsahu na vedomie. Účastník PTK CORA  
GEO, s. r. o. e-mailom zo dňa 26.11.2020 o 17:06 hod. oznámil, že Vysvetlenie č. 1 vzal v plnom rozsahu na  
vedomie a podľa názoru účastníka nemali sprístupnené podklady vplyv na jeho ďalší postup. Účastník PTK  
DATALAN, a.s. na žiadosť verejného obstarávateľa o informáciu (odôvodnenie) neodpovedal.  
Zoznam hospodárskych subjektov, ktorým bolo odoslané/doručené Vysvetlenie č. 2 a súvisiace  
informácie:  
Identifikácia hospodárskeho subjektu  
Dátum, čas a spôsob odoslania/doručenia  
P. č.  
(HS)  
Vysvetlenia č. 2  
Software602, a. s.  
Krupinská 4  
Dňa 07.01.2021 o 11:42 hod. písomne  
prostredníctvom elektronickej formy  
komunikácie (e-mailom).  
1.  
851 01 Bratislava  
Slovenská republika  
DWC Slovakia a.s.  
Mlynské nivy 71  
821 05 Bratislava  
Slovenská republika  
Dokumenta, a.s.  
Strojnícka 103  
Dňa 07.01.2021 o 11:43 hod. písomne  
prostredníctvom elektronickej formy  
komunikácie (e-mailom).  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
Dňa 07.01.2021 o 11:44 hod. písomne  
prostredníctvom elektronickej formy  
komunikácie (e-mailom).  
821 05 Bratislava  
Slovenská republika  
DIMANO, a. s.  
Dňa 07.01.2021 o 11:46 hod. písomne  
prostredníctvom elektronickej formy  
komunikácie (e-mailom).  
Prievozská 14  
821 09 Bratislava  
Slovenská republika  
CORA GEO, s. r. o.  
A. Kmeťa 5397/23  
036 01 Martin  
Slovenská republika  
ICZ Slovakia a. s.  
Soblahovská 2050  
911 01 Trenčín  
Dňa 07.01.2021 o 11:47 hod. písomne  
prostredníctvom elektronickej formy  
komunikácie (e-mailom).  
Dňa 07.01.2021 o 11:48 hod. písomne  
prostredníctvom elektronickej formy  
komunikácie (e-mailom).  
Slovenská republika  
DATALAN, a. s.  
Krasovského 14  
851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka  
Slovenská republika  
Dňa 07.01.2021 o 11:53 hod. písomne  
prostredníctvom elektronickej formy  
komunikácie (e-mailom).  
Vysvetlivky k textu tabuľky:  
P. č. znamená poradové číslo, ktoré pridelil verejný obstarávateľ hospodárskemu subjektu v tom chronologickom  
poradí, v akom bolo Vysvetlenie č. 2 hospodárskemu subjektu odoslané/doručené.;  
HS znamená hospodársky subjekt.  
Strana 16 z 17  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
Záver:  
Prípravné trhové konzultácie boli vyhodnotené ako úspešné, nakoľko má verejný obstarávateľ za to, že  
očakávaný účel a podstata predmetných prípravných trhových konzultácií boli dosiahnuté. Verejný  
obstarávateľ taktiež poznamenal, že informácie a skutočnosti, ktoré vyplynuli alebo ktoré sa vymenili  
v súvislosti s účasťou oprávnených, hospodárskych subjektov na predmetných prípravných trhových  
konzultáciách boli, okrem iného, nápomocné a smerodajné pri definovaní/precizovaní/aktualizácii opisu  
predmetu zákazky. Taktiež boli získané dôležité údaje pre účely stanovenia predpokladanej hodnoty  
zákazky. Verejný obstarávateľ zároveň informuje, že po úspešnom priebehu predmetných prípravných  
trhových konzultácií, pristúpi k sumarizácii a príprave všetkých podkladov, ktoré sú nevyhnutné pre „ostré“  
zahájenie procesu verejného obstarávania predmetu budúcej zákazky v podmienkach verejného  
obstarávateľa - Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky.  
Poznámka verejného obstarávateľa:  
Identifikácia hospodárskych subjektov bola pre účely zverejnenia/sprístupnenia tohto dokumentu  
(príslušnej zápisnice) v profile verejného obstarávateľa nahradená slovným spojením „Konkrétny  
hospodársky subjekt“, a akékoľvek cenové vyjadrenie bolo pre účely zverejnenia/sprístupnenia tohto  
dokumentu (príslušnej zápisnice) v profile verejného obstarávateľa nahradené slovným spojením  
Konkrétna cena v Eur bez DPH“ a to so zreteľom na dôležitý význam týchto informácií/údajov, na dôsledné  
dodržiavanie/rešpektovanie/uplatňovanie povinností vyplývajúcich najmä z ustanovení § 25 a § 10 ods. 2  
zákona o verejnom obstarávaní (princípy a zásady verejného obstarávania) a so zreteľom na nevyhnutnú  
potrebu tzv. anonymizácie.  
V Bratislave, dňa 14.01.2021  
Za verejného obstarávateľa:  
(zainteresované osoby za Odbor právnych služieb a verejného obstarávania, za Parlamentný inštitút, za  
Odbor obrany, bezpečnosti a ochrany a za Odbor informačných a komunikačných technológií)  
JUDr. Petra Cupaníková  
Mgr. Martin Ďurech  
Mgr. Jozef Kovaľ  
Ing. Karol Guniš  
Mgr. Martin Roman  
Mgr. Milan Marko  
Mgr. Ľubica Eleková  
Mgr. Natália Švecová  
Mgr. Pavol Urbánek  
Mgr. Peter Sedláček, PhD.  
Strana 17 z 17