(Návrh)
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z .................... 2023,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 99/2018 Z. z. o zabezpečení radiačnej ochrany
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 162 ods. 1 písm. i) ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2018 Z. z. o zabezpečení radiačnej ochrany sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 1 ods. 1 písm. a) sa dopĺňa dvanástym bodom, ktorý znie:
„12. podrobnosti o obsahu a vedení dokumentácie.“.
2.V § 2 ods. 3 sa slová „prílohy č. 6 zákona“ nahrádzajú slovami „prílohy č. 5“.
3.V § 20 ods. 6 sa slová „prílohy č. 6 zákona“ nahrádzajú slovami „prílohy č. 5“.
4.Za § 35 sa vkladá § 35a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„ § 35a
Podrobnosti o obsahu a vedení dokumentácie
V prílohe č. 4a sú uvedené podrobnosti o
a)dokumentácii k žiadosti o registráciu podľa § 25 ods. 1 zákona,
b)dokumentácii k žiadosti o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu,
c)dokumentácii k žiadosti o vydanie povolenia na poskytovanie služieb dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany,
d)dokumentácii k žiadosti o vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia,
e)programe zabezpečenia radiačnej ochrany,
f)vedení dokumentácie.“.
5.Za prílohu č. 4 sa vkladá príloha č. 4a, ktorá vrátene nadpisu znie:
„Príloha č. 4a
k vyhláške č. 99/2018 Z z.
DOKUMENTÁCIA K ŽIADOSTI
Presunúť Prílohu č. 6 zo zákona.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. februára 2023.