TABUĽKA ZHODY
k návrhu zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. .../2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s právom Európskej únie
Právny akt ES/EÚ
Právne predpisy Slovenskej republiky
Smernica Rady 2013/59/EURATOM, ktorou sa stanovujú základné bezpečnostné normy ochrany pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia, a ktorou sa zrušujú smernice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom (Ú. v. L 13, 7.1.2014).
Návrh zákona č. .../2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon NR SR č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon NR SR č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
Článok
Text
Zhoda
Poznámky
Č: 1
Predmet úpravy
Touto smernicou sa ustanovujú jednotné základné bezpečnostné normy ochrany zdravia jednotlivcov vystavovaných pracovnému, lekárskemu a verejnému ožiareniu pred nebezpečenstvami vyplývajúcimi z ionizujúceho žiarenia.
N
Zákon
č. .... /2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane
Čl: 1
Č: 1
§ 1
O: 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a)výkon štátnej správy v oblasti radiačnej ochrany a výkon štátneho dozoru v oblasti radiačnej ochrany (ďalej len „štátny dozor“),
b)podmienky na vykonávanie činnosti
1.vedúcej k ožiareniu,
2.v prostredí s prírodným ionizujúcim žiarením,
c)podmienky na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany,
d)požiadavky na
1.ochranu pracovníkov a obyvateľov pred ožiarením radónom vo vnútornom ovzduší budov, vonkajším ožiarením zo stavebného materiálu a pretrvávajúcim ožiarením, ktoré je dôsledkom núdzovej situácie alebo dôsledkom ľudskej činnosti v minulosti,
2.zaistenie bezpečnosti rádioaktívneho žiariča,
3.monitorovanie radiačnej situácie,
e)obmedzovanie ožiarenia z pitnej vody,1) prírodnej minerálnej vody2),
f)pripravenosť na núdzovú situáciu ožiarenia,
g)povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri zabezpečovaní radiačnej ochrany.
Poznámky:
1) § 17 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
Ú
2
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2) § 2 ods. 4 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Č: 2
O: 2
P: a)
Táto smernica sa vzťahuje najmä na:
a)vvýrobu, produkciu, spracovanie, manipuláciu, ukladanie, použitie, skladovanie, držbu a prepravu rádioaktívneho materiálu, jeho dovoz do Spoločenstva a vývoz zo Spoločenstva;
N
Zákon
č. .... /2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane
Čl: 1
Č: 1
§ 2
O: 1
P: d)
B: 1a.
d) činnosť vedúca k ožiareniu je ľudská aktivita, ktorá môže viesť k zvýšeniu ožiarenia fyzických osôb a riadi sa ako plánovaná situácia ožiarenia; za činnosť vedúcu k ožiareniu sa považuje ožiarenie
1. umelým zdrojom ionizujúceho žiarenia, najmä
1a. výroba, produkcia, spracovanie, držba, nakladanie, použitie, predaj, skladovanie, preprava, dovoz, distribúcia, vývoz, odstraňovanie a ukladanie rádioaktívneho materiálu,
Ú
Č: 2
O: 2
P: b)
b)vvýrobu a prevádzku elektrických zariadení emitujúcich ionizujúce žiarenie a obsahujúcich zložky prevádzkované s potenciálovým rozdielom viac ako 5 kilovoltov (kV);
N
Zákon
č. .... /2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane
Čl: 1
Č: 1
§ 2
O: 1
P: d)
B: 1b.
1b. výroba a prevádzka elektrického prístroja, ktorý vyžaruje ionizujúce žiarenie a obsahuje súčasti, ktoré pracujú s potenciálovým rozdielom väčším ako 5 kV,
Ú
Č: 2
O: 2
P: c)
P: i)
P: ii)
c)ľľudské aktivity, pri ktorých prítomné prírodné zdroje žiarenia, ktoré vedú k výraznému zvýšeniu ožiarenia pracovníkov alebo príslušníkov verejnosti, najmä tieto:
i)pprevádzka lietadla alebo kozmickej lode, pokiaľ ide o ožiarenie posádky;
ii)sspracovanie materiálov obsahujúcich prírodné rádionuklidy;
N
Zákon
č. .... /2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane
Čl: 1
Č:1
§ 1
O:1
P: b)
Čl: 1
§ 2
O: 1
P: d)
B: 2
Čl: 1
§ 2
O: 1
P: d)
B:3
Tento zákon upravuje
b)ppodmienky na vykonávanie činnosti
1.vedúcej k ožiareniu,
2.v prostredí s prírodným ionizujúcim žiarením,
d) činnosť vedúca k ožiareniu je ľudská aktivita, ktorá môže viesť k zvýšeniu ožiarenia fyzických osôb a riadi sa ako plánovaná situácia ožiarenia; za činnosť vedúcu k ožiareniu sa považuje ožiarenie
2. prírodným ionizujúcim žiarením, keď sa prírodné rádionuklidy spracovávajú pre ich rádioaktívne vlastnosti, štiepne vlastnosti alebo množivé vlastnosti,
3. prírodným rádioaktívnym materiálom,
Ú
3
Čl: 1
§ 2
O: 1
P: e)
e) činnosť v prostredí s prírodným ionizujúcim žiarením je pracovná činnosť, ktorá vedie k ožiareniu pracovníka alebo jednotlivca z obyvateľstva prírodnými zdrojmi žiarenia, ktoré nie je zanedbateľné z hľadiska radiačnej ochrany; zahŕňa spracovanie materiálu obsahujúceho prírodné rádionuklidy, nakladanie s materiálom, v ktorom obsah prírodných rádionuklidov bol zvýšený technologickým procesom, prácu v podzemí, a ožiarenie posádky lietadla alebo posádky kozmickej lode a prácu na pracovisku s ožiarením radónom,
Č: 4
O: 7
„autorizácia“ je zaregistrovanie činnosti alebo udelenie licencie na jej vykonávanie;
N
Zákon
č. .... /2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane
Čl: 1
§ 22
O: 1
Kategorizácia
(1) Fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá v úmysle vykonávať činnosť vedúcu k ožiareniu, ktorá nie je podľa § 24 oslobodená od oznamovacej povinnosti, alebo poskytovať službu dôležitú z hľadiska radiačnej ochrany, je povinná
a)
oznámiť vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu podľa § 23,
b)
požiadať o rozhodnutie o registrácii podľa § 25, alebo
c)
požiadať o povolenie podľa § 28, 29 a 33.
Ú
Č: 4
O: 16
„príslušný orgán“ je orgán alebo systém orgánov určený členským štátom za orgán s právomocou na účely tejto smernice;
N
Zákon
č. .... /2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane
Čl: 1
§ 4
O: 1
O: 2
(1) Štátnu správu v rozsahu ustanovenom týmto zákonom vykonávajú orgány štátnej správy v oblasti radiačnej ochrany (ďalej len „orgány radiačnej ochrany“), ktorými sú
a)ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“),
b)Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“),
c)regionálne úrady verejného zdravotníctva podľa odseku 2 písm. b) až e),
d)ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo dopravy“),
e)ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“),
f)ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“),
g)Slovenská informačná služba.
(2) Územne príslušným orgánom štátnej správy v oblasti radiačnej ochrany je
a)Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave v územnom obvode Bratislavského kraja,
b)Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre v územnom obvode Nitrianskeho kraja, Trnavského kraja a Trenčianskeho kraja,
c)Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici v územnom obvode Banskobystrického kraja a Žilinského kraja,
d)Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach v územnom obvode Košického kraja a Prešovského kraja.
Ú
4
Č: 4
O: 24
„dozimetrická služba“ je subjekt alebo osoba kompetentná v oblasti kalibrácie, odčítania alebo interpretácie osobných dozimetrov alebo v oblasti merania rádioaktivity v ľudskom tele alebo v v biologických vzorkách alebo hodnotenia dávok, ktorej spôsobilosť v tejto súvislosti uznal príslušný orgán;
N
Zákon
č. .... /2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane
§ 29
O: 1
P: b)
P: c)
Povoľovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany
(1)
Povolenie úradu je potrebné na tieto služby dôležité z hľadiska radiačnej ochrany:
b) vykonávanie osobnej dozimetrie,
c) stanovovanie osobných dávok pracovníkov vystavených ožiareniu radónom alebo prírodným ionizujúcim žiarením,
Ú
Č: 4
O: 36
„ožiarený pracovník“ je osoba, či samostatne zárobkovo činná alebo pracujúca pre zamestnávateľa, ktorá je vystavená žiareniu pri práci vykonávanej v rámci činnosti, ktorú upravuje táto smernica, a ktorá môže dostať dávky prekračujúce niektorý z limitov dávky pre verejné ožiarenie;
N
Zákon
č. .... /2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane
§ 2
P: ar)
ar) pracovník je zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je pri vykonávaní pracovnej činnosti vystavená ožiareniu, ktoré môže prekročiť niektorý z limitov ožiarenia obyvateľa,
pracovník je zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je pri vykonávaní pracovnej činnosti vystavená ožiareniu, ktoré môže prekročiť niektorý z limitov ožiarenia obyvateľa,
Č: 4
O: 43
.„inšpekcia“ je vyšetrovanie vykonávané ktorýmkoľvek príslušným orgánom alebo v jeho mene s cieľom overiť dodržiavanie vnútroštátnych zákonných požiadaviek;
N
Zákon
č. .... /2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane
§ 155
O: 1
(1) Štátny dozor je dozor nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie (ďalej len „inšpekčná činnosť”).
Ú
Č: 4
O: 47
„licencia“ je povolenie vo forme dokladu, ktoré udeľuje príslušný orgán, na vykonávanie činnosti v súlade s osobitnými podmienkami stanovenými v uvedenom doklade;
N
Zákon
č. .... /2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane
§ 30
O: 9 až 19
(9) Úrad vydá povolenie na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu podľa § 28 ods. 1 a 2, ak žiadosť požadované náležitosti, žiadateľ alebo jeho odborný zástupca spĺňa podmienky podľa odseku 3 a žiadateľ preukázal splnenie požiadaviek na zabezpečenie radiačnej ochrany.
(10) Úrad alebo orgán radiačnej ochrany podľa § 4 ods.1 písm. e) vydá povolenie na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu podľa § 28 ods. 6, ak žiadosť požadované náležitosti a žiadateľ preukázal splnenie požiadaviek na zabezpečenie radiačnej ochrany.
(11) Príslušný regionálny úrad vydá povolenie na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu podľa § 28 ods. 3 5, ak žiadosť požadované náležitosti, žiadateľ alebo jeho odborný zástupca spĺňa podmienky podľa odseku 3 a žiadateľ preukázal splnenie požiadaviek na zabezpečenie
Ú
5
radiačnej ochrany.
(12) Úrad vydá povolenie na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany podľa § 29, ak žiadosť požadované náležitosti; ak ide o žiadosť podľa § 29 ods. 1 písm. b) d), ak žiadateľ alebo jeho odborný garant spĺňa podmienky podľa odseku 4.
(13) Orgány radiačnej ochrany podľa § 4 ods. 1 písm. d) g) podľa svojej pôsobnosti vydajú povolenie podľa § 28 ods. 2 písm. i) a j), § 28 ods. 3 písm. a) e) a písm. g), § 28 ods. 4 a § 29 ods. 1 písm. a); ministerstvo dopravy vydá povolenie aj podľa § 28 ods. 7 a § 29 ods. 1 písm. a), c) a d) za podmienok uvedených v odsekoch 10 13, ak v odseku 20 nie je ustanovené inak.
(14) Lehota na vydanie povolenia podľa § 28 ods. 1 je 60 dní odo dňa doručenia žiadosti; v osobitne zložitých prípadoch môže úrad túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní a predĺženie lehoty bezodkladne oznámi žiadateľovi.
(15) Povolenie na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu obsahuje
a)
obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak je žiadateľom právnická osoba,
b)
meno, priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak je žiadateľom fyzická osoba – podnikateľ,
c)
špecifikáciu činnosti,
d)
miesto vykonávania činnosti,
e)
podmienky na vykonávanie činnosti,
f)
meno, priezvisko odborného zástupcu, ak bol určený.
(16) Povolenie na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany obsahuje
a)
obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak je žiadateľom právnická osoba,
b)
meno, priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak je žiadateľom fyzická osoba – podnikateľ,
6
c)
opis služby,
d)
podmienky na poskytovanie služby,
e)
meno, priezvisko odborného garanta, ak bol určený.
(17) Povolenie na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu a povolenie na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany sa vydáva na neurčitý čas.
(18) Vykonávať činnosť vedúcu k ožiareniu a poskytovať službu dôležitú z hľadiska radiačnej ochrany môže držiteľ povolenia začať po nadobudnutí právoplatnosti povolenia.
(19) Ministerstvo dopravy vydá povolenie podľa § 29 ods. 1 písm. a), ak žiadosť požadované náležitosti a ak žiadateľ alebo jeho odborný garant spĺňa podmienky podľa odseku 4.
Č: 4
O: 48
„lekárske ožiarenie“ je ožiarenie pacientov alebo asymtomatických osôb v rámci stanovenia ich lekárskej alebo stomatologickej diagnózy alebo ich liečenia so zámerom prispieť k ich zdraviu, ako aj ožiarenie opatrovateľov, sprevádzajúcich osôb a dobrovoľníkov pri medicínskom alebo biomedicínskom výskume;
N
Zákon č. 576/2004 Z. z.
v znení zákona
č. .... /2022 Z. z.
o radiačnej ochrane
§ 44
O: 1
P: a) až g)
(1) Lekárske ožiarenie je ožiarenie ionizujúcim žiarením
a) osoby s príznakmi choroby,
b) osoby bez príznakov choroby v súvislosti s určením jej choroby,
c) osoby v súvislosti s liečbou,
d) osoby v súvislosti s vykonávaním preventívnej prehliadky podľa osobitného predpisu,
e) osoby v súvislosti s vykonávaním skríningového programu,
f) osoby, ktorá sa dobrovoľne zúčastní na biomedicínskom výskume spojenom s lekárskym ožiarením, liečby humánnym rádioaktívnym liekom alebo liečby s použitím prekurzora rádioaktívneho lieku, alebo
g) osoby, ktorá sprevádza pacienta alebo ho opatruje.
Poznámky:
46a)
§ 2
a
príloha č. 2
zákona č.
577/2004 Z. z.
v znení neskorších predpisov.
Ú
7
Č: 4
O: 49
„expert na lekársku fyziku“ je osoba alebo, ak sa tak ustanovuje vo vnútroštátnych právnych predpisoch, skupiny osôb, ktorá znalosti, odbornú prípravu a skúsenosti s konaním alebo poradenstvom vo veciach týkajúcich sa fyziky žiarenia uplatňovanej na lekárske ožiarenie a ktorej kompetentnosť v tejto súvislosti uznal príslušný orgán;
N
Zákon č. 578/2004 Z. z.
v znení zákona
č. .... /2022 Z. z. o radiačnej ochrane
§ 80
O: 2
V § 80 odsek 2 znie:
„(2) Zdravotnícky pracovník v zdravotníckom povolaní fyzik so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická fyzika u poskytovateľa, ktorý vykonáva lekárske ožiarenie
a) zodpovedá za
1.optimalizáciu radiačnej ochrany pacientov a iných osôb podrobujúcich sa lekárskemu ožiareniu vrátane uplatnenia a používania diagnostických referenčných úrovní,
2.individuálne plánovanie veľkosti ožiarenia cieľového objemu pri liečebnej aplikácii ionizujúceho žiarenia,
3.stanovenie veľkosti ožiarenia pacienta pri jednotlivých postupoch pri lekárskom ožiarení vrátane výpočtu dávky na plod,
4.stanovenie zvyškovej aktivity rádionuklidov v tele pacienta pri jeho prepustení zo zdravotníckeho zariadenia,
5.optimalizáciu radiačnej ochrany zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú lekárske ožiarenie alebo ktorí ošetrujú pacienta s aplikovanou rádioaktívnou látkou,
6.analýzu udalostí, pri ktorých došlo alebo by mohlo dôjsť k havarijnému ožiareniu alebo neplánovanému lekárskemu ožiareniu,
7.poskytovanie informácií pacientovi alebo jeho zákonnému zástupcovi o možných rizikách ožiarenia sprevádzajúcej osoby, opatrujúcej osoby a iných osôb, ktoré by sa mohli dostať do kontaktu s pacientom s aplikovanou rádioaktívnou látkou po jeho prepustení zo zdravotníckeho zariadenia,
b) podieľa sa na
1.zabezpečovaní kvality lekárskeho rádiologického zariadenia,
2.vykonávaní preberacej skúšky lekárskeho rádiologického zariadenia,
3.príprave technických špecifikácií pre návrhy lekárskych rádiologických zariadení a inštalácií,
4.dohľade nad lekárskymi rádiologickými zariadeniami,
5.výbere zariadenia potrebného na vykonávanie meraní v oblasti radiačnej ochrany,
6.odbornej príprave odborníkov vykonávajúcich lekárske ožiarenie a ostatných zamestnancov v oblasti príslušných aspektov radiačnej ochrany.
Ú
8
9
Č: 4
O: 73
„expert na ochranu pred žiarením“ je osoba alebo, ak sa tak ustanovuje vo vnútroštátnych predpisoch, skupina osôb so znalosťami, odbornou prípravou a skúsenosťami potrebnými na poskytovanie poradenstva v oblasti ochrany pred žiarením s cieľom zabezpečiť účinnú ochranu osôb, ktorého kompetentnosť v tejto súvislosti uznal príslušný orgán;
N
Zákon
č. .... /2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane
§ 51
O: 1 - 15
Expert na radiačnú ochranu
(1)
Expert na radiačnú ochranu je osoba schopná poskytovať odborné poradenstvo v oblasti radiačnej ochrany, ktorej odbornosť uznala komisia; členov komisie vymenúva ad hoc hlavný hygienik Slovenskej republiky. Komisia najmenej troch členov, z toho dvaja členovia musia byť nezávislí externí odborníci z príslušnej oblasti radiačnej ochrany s najmenej desaťročnou praxou. Podrobnosti o činnosti komisie upraví štatút, ktorý vydá úrad.
(2)
Na vykonávanie činnosti experta na radiačnú ochranu sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
(3)
Žiadateľ o uznanie experta na radiačnú ochranu musí preukázať
a)
znalosti, skúsenosti a zručnosti v príslušnej oblasti radiačnej ochrany podľa odseku 17 v rozsahu zodpovedajúcom vybranej poradenskej činnosti podľa odseku 18,
b)
najmenej desať rokov nepretržitého poskytovania poradenskej činnosti v oblasti radiačnej ochrany pred podaním žiadosti,
(4)
Žiadosť o uznanie experta na radiačnú ochranu obsahuje
a)
meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum a miesto narodenia žiadateľa,
b)
vymedzenie plánovaného poskytovania odborného poradenstva v príslušnej oblasti radiačnej ochrany podľa odseku 17 v rozsahu zodpovedajúcom vybranej poradenskej činnosti podľa odseku 18,
(5)
Žiadateľ k žiadosti podľa odseku 4 priloží
a)
overenú kópiu dokladu o vzdelaní,32)
b)
overenú kópiu dokladu o uznaní dokladu o vzdelaní podľa osobitného predpisu,33)
c)
popis odbornej praxe, doklad o dĺžke odbornej praxe alebo
Ú
10
čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe,
d)
doklady preukazujúce znalosti z príslušných oblastí radiačnej ochrany, ako prehľady odborných publikácií, certifikáty, prednášková činnosť, doklady o absolvovaní odborných kurzov a iných odborných aktivít v oblasti radiačnej ochrany, v ktorej plánuje poskytovať odborné poradenstvo.
(6)
Komisia overuje schopnosť žiadateľa o uznanie experta na radiačnú ochranu poskytovať odborné poradenstvo v oblasti radiačnej ochrany
a)
posúdením
1.úplnosti a správnosti údajov uvedených v žiadosti a jej prílohách,
2.splnenia kvalifikačných predpokladov a odborno-technických predpokladov podľa odseku 5, a
b)
ústnym pohovorom.
(7)
Žiadateľovi o uznanie experta na radiačnú ochranu, ktorého schopnosť poskytovať odborné poradenstvo v oblasti radiačnej ochrany komisia overila a uznala jeho odbornosť, úrad na návrh komisie vydá oprávnenie experta na radiačnú ochranu (ďalej len „certifikát“), ktoré obsahuje
a)
meno, priezvisko a bydlisko osoby,
b)
vymedzenie príslušnej oblasti radiačnej ochrany, v ktorej môže poskytovať odborné poradenstvo,
c)
číslo certifikátu, dátum jeho vydania a platnosť.
(8)
Expertom na radiačnú ochranu sa osoba stáva dňom vydania certifikátu. Platnosť certifikátu je desať rokov odo dňa jeho vydania; platnosť certifikátu nie je možné predĺžiť.
(9)
Úrad zapíše do registra expertov na radiačnú ochranu fyzickú osobu, ktorej vydal certifikát vrátane oblasti radiačnej
11
ochrany, v ktorej je oprávnená poskytovať odborné poradenstvo.
(10)
Expert na radiačnú ochranu je počas platnosti certifikátu povinný
a)
zabezpečiť nestrannosť poskytovania poradenstva,
b)
mať príslušné technické vybavenie, ak je to na poskytovanie poradenstva potrebné.
(11)
Úrad odoberie certifikát, ak expert na radiačnú ochranu
a)
opakovane porušuje ustanovenia tohto zákona,
b)
stratil spôsobilosť na právne úkony,
c)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
d)
bol zapísaný do registra expertov na radiačnú ochranu na základe nepravdivých údajov uvedených v žiadosti, pripojených dokladoch alebo pri ústnom pohovore,
e)
zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
f)
požiadal o vyčiarknutie z registra expertov na radiačnú ochranu.
(12)
Ak úrad odoberie certifikát, v registri expertov na radiačnú ochranu vyznačí odobratie a uvedie dátum a dôvod odobratia.
(13)
Oblasti poskytovania odborného poradenstva sú
a)
radiačná ochrana v jadrových zariadeniach,
b)
radiačná ochrana pri lekárskom ožiarení,
c)
radiačná ochrana na pracoviskách s generátormi ionizujúceho žiarenia a uzavretými žiaričmi okrem pracovísk, na ktorých sa vykonáva lekárske ožiarenie,
d)
radiačná ochrana na pracoviskách s otvorenými žiaričmi okrem pracovísk, na ktorých sa vykonáva lekárske ožiarenie,
e)
radiačná ochrana pracovníkov na pracoviskách s ožiarením
12
prírodným ionizujúcim žiarením,
f)
ochrana obyvateľov pred ožiarením prírodným ionizujúcim žiarením.
(14)
Odborné poradenstvo experta na radiačnú ochranu zahŕňa
a)
optimalizáciu ožiarenia a stanovenie medzných dávok,
b)
plánovanie zriadenia nového pracoviska a prípravu technických požiadaviek k návrhu na zriadenie nového pracoviska,
c)
schvaľovanie nového zdroja ionizujúceho žiarenia alebo modifikovaného zdroja ionizujúceho žiarenia a jeho uvedenie do prevádzky z hľadiska ľubovoľných technických kontrol, konštrukčných vlastností, bezpečnostných prvkov a výstražných zariadení významných z hľadiska radiačnej ochrany,
d)
vymedzenie ochranných pásiem,
e)
kategorizáciu pracovníkov,
f)
prípravu prevádzkovej dokumentácie a analýz rizika,
g)
posudzovanie rizika práce a pracovných postupov na jej zaradenie do kategórie rizika pre pracovnú zdravotnú službu alebo na vypracovanie prevádzkovej dokumentácie alebo projektu pracoviska,
h)
posudzovanie pracovných podmienok tehotných pracovníčok a dojčiacich pracovníčok,
i)
radiačnú ochranu pri lekárskom ožiarení a nelekárskom ožiarení,
j)
ochranu pacientov,
k)
zabezpečovanie kvality a kontrolu kvality,
l)
spracovanie technických požiadaviek a zabezpečenie výberu prístrojového vybavenia potrebného na vykonávanie meraní v
13
oblasti radiačnej ochrany,
m)
optimalizáciu radiačnej ochrany pracovníkov, ktorí vykonávajú lekárske ožiarenie,
n)
programy školenia a školenie pracovníkov,
o)
programy monitorovania pracoviska a osobnú dozimetriu pracovníkov,
p)
používanie dozimetrických prístrojov a zariadení na monitorovanie žiarenia,
q)
program monitorovania životného prostredia,
r)
hodnotenie zdravotného rizika, ktoré vyplýva z prekročenia rádiologického ukazovateľa kvality pitnej vody,
s)
opatrenia týkajúce sa nakladania s rádioaktívnym odpadom,
t)
pripravenosť na odozvu na núdzovú situáciu, opatrenia na predchádzanie radiačnej mimoriadnej udalosti,
u)
vyšetrovanie a analýzu významných udalostí a núdzových situácií a navrhovanie nápravných opatrení.
(15) Fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu, môže zmluvne
zabezpečiť plnenie konkrétnych úloh súvisiacich s radiačnou ochranou pracovníkov alebo obyvateľov aj prostredníctvom experta na radiačnú ochranu.
Poznámky:
32)
§ 4 ods. 1
zákona č.
422/2015 Z. z.
o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
33)
§ 4 až 13
zákona č.
422/2015 Z. z.
Č: 4
O: 87
„regulačná kontrola“ je akákoľvek forma kontroly alebo regulácie, ktorá sa uplatňuje na ľudské aktivity na účely presadzovania požiadaviek ochrany pred žiarením;
N
Zákon
č. .... /2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane
Čl: 1
Č: 2
§ 4
O: 1
O: 2
Štátna správa v oblasti radiačnej ochrany
(1) Štátnu správu v rozsahu ustanovenom týmto zákonom vykonávajú orgány štátnej správy v oblasti radiačnej ochrany (ďalej len „orgány radiačnej ochrany“), ktorými sú
a)ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“),
Ú
14
b)Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“),
c)regionálne úrady verejného zdravotníctva podľa odseku 2 písm. b) až e),
d)ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo dopravy“),
e)ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“),
f)ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“),
g)Slovenská informačná služba.
(2) Územne príslušným orgánom štátnej správy v oblasti radiačnej ochrany je
a)Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave v územnom obvode Bratislavského kraja,
b)Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre v územnom obvode Nitrianskeho kraja, Trnavského kraja a Trenčianskeho kraja,
c)Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici v územnom obvode Banskobystrického kraja a Žilinského kraja,
d)Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach v územnom obvode Košického kraja a Prešovského kraja.
Č: 7
O: 2
Hodnoty vybrané za referenčné úrovne závisia od druhu situácie ožiarenia. Pri výbere referenčných úrovní sa zohľadňujú požiadavky rádiologickej ochrany, ako aj sociálne kritériá. Pokiaľ ide o verejné ožiarenie, pri stanovení referenčných úrovní sa zohľadňuje rozmedzie referenčných úrovní uvedené v prílohe I.
N
Zákon
č. .... /2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane
§ 17
O: 3
P: a)
P: b)
P: c)
(3) Referenčné úrovne na optimalizáciu ožiarenia obyvateľov vyjadrené efektívnou dávkou na obyvateľa sa určujú takto:
a)
20 mSv za rok v núdzovej situácii ožiarenia, ktorá vznikne v dôsledku radiačnej havárie a v dôsledku nelegálneho použitia zdroja ionizujúceho žiarenia alebo teroristického činu alebo zlovoľného použitia zdroja ionizujúceho žiarenia,
b)
100 mSv za rok v núdzovej situácii ožiarenia, ktorá vznikne v dôsledku radiačnej havárie v jadrovom zariadení,
c)
v rozsahu 1 až 20 mSv za rok v existujúcej situácii ožiarenia, ktorá je následkom núdzovej situácie ožiarenia.
Ú
Č: 7
O: 3
Pokiaľ ide o existujúce situácie ožiarenia radónom, referenčné úrovne sa stanovujú z hľadiska koncentrácie aktivity radónu vo vzduchu, ako sa uvádza v článku 54 v súvislosti s príslušníkmi verejnosti a v článku 54 v súvislosti s pracovníkmi.
N
Zákon
č. .... /2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane
§ 124
O: 4
(4) Referenčná úroveň je
a) pre priemernú objemovú aktivitu radónu 300 Bq.m-3 za kalendárny rok, alebo
b) pre ožiarenie pracovníka radónom za kalendárny rok 600 000 Bq.h.m-3.
Ú
15
Č: 14
O: 2
Členské štáty zabezpečia prijatie opatrení na zavedenie vzdelávania, odbornej prípravy a preškoľovania, aby sa umožnilo uznávanie expertov na ochranu pred žiarením a expertov na lekársku fyziku, ako aj služieb zdravia pri práci a dozimetrických služieb vo vzťahu k druhu činnosti.
N
Zákon
č. .... /2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane
§ 51
O: 1
O: 2
§ 53
Expert na radiačnú ochranu
(1)
Expert na radiačnú ochranu je osoba schopná poskytovať odborné poradenstvo v oblasti radiačnej ochrany, ktorej odbornosť uznala komisia; členov komisie vymenúva ad hoc hlavný hygienik Slovenskej republiky. Komisia najmenej troch členov, z toho dvaja členovia musia byť nezávislí externí odborníci z príslušnej oblasti radiačnej ochrany s najmenej desaťročnou praxou. Podrobnosti o činnosti komisie upraví štatút, ktorý vydá úrad.
(2)
Na vykonávanie činnosti experta na radiačnú ochranu sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
Kontinuálne odborné vzdelávanie
(1)
Odborná príprava a aktualizačná odborná príprava súčasťou kontinuálneho odborného vzdelávania osôb uvedených v odseku 2.
(2)
Absolvovanie odbornej prípravy je podmienkou pre osobu, ktorá je
a)
poverená funkciou odborného garanta pri poskytovaní služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany podľa § 25 ods. 2 a § 29 ods.1 písm. b) až d),
b)
poverená funkciou odborného zástupcu na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu, ktorá sa registruje podľa § 25 ods. 1 a bude žiadať o uznanie odbornej spôsobilosti,
c)
poverená funkciou odborného zástupcu na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu, ktorá sa povoľuje podľa § 28 ods. 1 5 a 7 a ktorá bude žiadať o vykonanie skúšky o odbornej spôsobilosti,
d)
poverená funkciou osoby s priamou zodpovednosťou,
e)
poverená zamestnávateľom externých pracovníkov plnením úloh súvisiacich s radiačnou ochranou zamestnancov podľa § 70 ods. 3,
f)
poverená funkciou odborného garanta pri poskytovaní služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany podľa § 29 ods.1 písm. a)
Ú
16
v rezorte dopravy.
(3)
Aktualizačnú odbornú prípravu je povinná absolvovať osoba uvedená v odseku 2 písm. b) f) a osoba poverená funkciou odborného garanta držiteľa registrácie na stanovenie hodnôt rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody a prírodnej minerálnej vody každých päť rokov v rozsahu podľa § 54.
(4)
Odborná príprava a aktualizačná odborná príprava pozostáva zo všeobecnej časti a špecifickej časti.
(5)
Všeobecná časť je zameraná na získanie znalostí z právnych predpisov, poznatkov o vlastnostiach a škodlivých účinkoch ionizujúceho žiarenia, o spôsoboch ochrany zdravia pred ionizujúcim žiarením, o základných princípoch, zásadách a postupoch radiačnej ochrany, o organizácii práce a požiadavkách na vedenie dokumentácie.
(6)
Špecifická časť je zameraná na špecifické otázky v závislosti od charakteru vykonávanej činnosti vedúcej k ožiareniu alebo poskytovanej služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany.
(7)
Obsah všeobecnej časti a špecifickej časti odbornej prípravy a rozsah vedomostí a znalostí, ktoré je potrebné preukázať pri skúške odbornej spôsobilosti príslušný orgán radiačnej ochrany upraví v štatúte a požiadavky uverejní na svojom webovom sídle.
(8)
Odbornú prípravu v radiačnej ochrane môže poskytovať len fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá na jej vykonávanie povolenie podľa § 29 ods. 1 písm. a); o absolvovaní odbornej prípravy je povinná vydať potvrdenie, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 7.
Č: 14
O: 3
Členské štáty môžu prijať opatrenia na zavedenie vzdelávania, odbornej prípravy a preškoľovania, aby sa umožnilo uznávanie odborných zástupcov pre ochranu pred žiarením, ak je ich uznávanie ustanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch.
D
Zákon
č. .... /2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane
§ 53
Kontinuálne odborné vzdelávanie
(1)
Odborná príprava a aktualizačná odborná príprava súčasťou kontinuálneho odborného vzdelávania osôb uvedených v odseku 2.
(2)
Absolvovanie odbornej prípravy je podmienkou pre osobu, ktorá je
a)
poverená funkciou odborného garanta pri poskytovaní služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany podľa § 25 ods. 2 a § 29 ods.1 písm. b) až d),
b)
poverená funkciou odborného zástupcu na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu, ktorá sa registruje podľa § 25 ods. 1 a bude žiadať o uznanie odbornej spôsobilosti,
Ú
17
§ 45
O: 1 až 5
c)
poverená funkciou odborného zástupcu na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu, ktorá sa povoľuje podľa § 28 ods. 1 5 a 7 a ktorá bude žiadať o vykonanie skúšky o odbornej spôsobilosti,
d)
poverená funkciou osoby s priamou zodpovednosťou,
e)
poverená zamestnávateľom externých pracovníkov plnením úloh súvisiacich s radiačnou ochranou zamestnancov podľa § 70 ods. 3,
f)
poverená funkciou odborného garanta pri poskytovaní služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany podľa § 29 ods.1 písm. a) v rezorte dopravy.
(3)
Aktualizačnú odbornú prípravu je povinná absolvovať osoba uvedená v odseku 2 písm. b) f) a osoba poverená funkciou odborného garanta držiteľa registrácie na stanovenie hodnôt rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody a prírodnej minerálnej vody každých päť rokov v rozsahu podľa § 54.
(4)
Odborná príprava a aktualizačná odborná príprava pozostáva zo všeobecnej časti a špecifickej časti.
(5)
Všeobecná časť je zameraná na získanie znalostí z právnych predpisov, poznatkov o vlastnostiach a škodlivých účinkoch ionizujúceho žiarenia, o spôsoboch ochrany zdravia pred ionizujúcim žiarením, o základných princípoch, zásadách a postupoch radiačnej ochrany, o organizácii práce a požiadavkách na vedenie dokumentácie.
(6)
Špecifická časť je zameraná na špecifické otázky v závislosti od charakteru vykonávanej činnosti vedúcej k ožiareniu alebo poskytovanej služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany.
(7)
Obsah všeobecnej časti a špecifickej časti odbornej prípravy a rozsah vedomostí a znalostí, ktoré je potrebné preukázať pri skúške odbornej spôsobilosti príslušný orgán radiačnej ochrany upraví v štatúte a požiadavky uverejní na svojom webovom sídle.
(8)
Odbornú prípravu v radiačnej ochrane môže poskytovať len fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá na jej vykonávanie povolenie podľa § 29 ods. 1 písm. a); o absolvovaní odbornej prípravy je povinná vydať potvrdenie, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 7.
§ 45
Uznávanie odbornej spôsobilosti
18
(1)
Žiadosť o uznanie odbornej spôsobilosti obsahuje
a)
meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia žiadateľa,
b)
špecifikáciu oblasti radiačnej ochrany podľa § 44 ods. 3, v ktorej žiadateľ žiada uznať odbornú spôsobilosť.
(2)
K žiadosti podľa odseku 1 žiadateľ priloží
a)doklad o vzdelaní,32) doklad o uznaní dokladu o vzdelaní podľa osobitných predpisov33) alebo doklad o uznaní odbornej kvalifikácie,
b)doklad o dĺžke odbornej praxe alebo čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe,
c)doklad o absolvovaní odbornej prípravy podľa § 54 ods. 1 nie starší ako dva roky.
(3)
Na vykonávanie funkcie odborného zástupcu sa vyžaduje
a)
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v príslušnom študijnom odbore v závislosti od vykonávanej činnosti alebo ukončené úplné stredné odborné vzdelanie v príslušnom študijnom odbore v závislosti od vykonávanej činnosti, ak v odsekoch 4 a 5 nie je ustanovené inak,
b)
absolvovanie odbornej prípravy v závislosti od vykonávanej činnosti a v rozsahu určenom v § 54,
c)
najmenej jeden rok odbornej praxe.
(4)
Na vykonávanie funkcie odborného zástupcu v jadrovom zariadení sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v prírodovednom odbore alebo v technickom odbore; úrad môže po posúdení obsahu štúdia uznať aj absolvovanie iného odboru, ak sa preukáže, že zaručuje dostatočný rozsah vedomostí v príslušnej oblasti.
(5)
Na vykonávanie funkcie odborného zástupcu pri vykonávaní lekárskeho ožiarenia sa vyžaduje
a)
odborná spôsobilosť zdravotníckeho pracovníka podľa osobitného
19
§ 47
O: 1 až 2
§ 48
O: 1 až 5
predpisu34) na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní rádiologický technik, lekár, zubný lekár alebo fyzik, alebo
b)
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v prírodovednom odbore alebo technickom odbore, ak úrad po posúdení obsahu štúdia uznal, že zaručuje dostatočný rozsah vedomostí v oblasti lekárskeho ožiarenia.
§ 47
Uznávanie odbornej spôsobilosti v osobitných prípadoch
(1) Príslušný orgán radiačnej ochrany môže od požiadavky na vykonanie skúšky pred skúšobnou komisiou upustiť, ak žiadateľ o uznanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie funkcie odborného zástupcu pre registrovanú činnosť podľa § 25 ods. 1 písm. a), b) a f) predloží doklad o absolvovaní odbornej prípravy nie starší ako dva roky.
(2) Žiadateľ o uznanie odbornej spôsobilosti pre registrovanú činnosť podľa § 25 ods. 1, ktorý absolvoval štúdium zubného lekárstva po 31. decembri 2018, nemusí vykonať skúšku pred skúšobnou komisiou, ak predloží doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, ktorého súčasťou je osvedčenie o absolvovaní vzdelávania v radiačnej ochrane počas štúdia v rozsahu schválenom osnovami štúdia, a potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy podľa § 54 ods. 1 písm. d).
§ 48
Uznávanie odbornej spôsobilosti získanej v cudzine
(1)
Príslušný orgán radiačnej ochrany môže od požiadavky na vykonanie skúšky pred skúšobnou komisiou upustiť, ak osoba, ktorá v úmysle vykonávať funkciu odborného zástupcu alebo funkciu osoby s priamou zodpovednosťou, a ktorá získala odbornú spôsobilosť v inom členskom štáte alebo štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarskej konfederácii, požiada o uznanie odbornej spôsobilosti.
(2)
K žiadosti o uznanie odbornej spôsobilosti žiadateľ priloží doklad o odbornej spôsobilosti vydaný príslušným orgánom iného členského štátu
20
§ 52
O: 1 až 5
alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarskej konfederácii a ďalšie doklady umožňujúce posúdenie, či obsah a rozsah získaných teoretických a praktických vedomostí zodpovedá požiadavkám na odbornú spôsobilosť.
(3)
Skúšobná komisia podľa § 46 posúdi predložené doklady. O priebehu a výsledku posúdenia podľa odseku 2 vyhotoví zápisnicu.
(4)
Ak skúšobná komisia uzná odbornú spôsobilosť získanú v inom členskom štáte alebo štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarskej konfederácii, postupuje podľa § 49 ods. 3.
(5)
Ak príslušný orgán radiačnej ochrany odbornú spôsobilosť podľa odseku 1 neuzná, musí žiadateľ absolvovať odbornú prípravu a skúšku odbornej spôsobilosti.
§ 52
Uznávanie dokladov, oprávnení alebo certifikátov z iného členského štátu
(1)
Osoba, ktorá získala oprávnenie pôsobiť ako expert na radiačnú ochranu v inom členskom štáte alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarskej konfederácii, môže požiadať úrad o uznanie tohto oprávnenia.
(2)
Osoba, ktorá získala oprávnenie pôsobiť ako expert na lekársku fyziku v inom členskom štáte alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarskej konfederácii, môže požiadať úrad o uznanie tohto oprávnenia; úrad môže toto oprávnenie uznať ako dostatočné na pôsobenie žiadateľa ako experta na
radiačnú ochranu v oblasti podľa § 51 ods. 17 písm. b).
(3)
Fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá v inom členskom štáte alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarskej konfederácii, poskytuje službu dôležitú z hľadiska radiačnej ochrany, ktorá sa registruje, môže v Slovenskej republike poskytovať službu, ak
a)
predloží doklad vydaný príslušným orgánom iného členského štátu alebo
21
štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskej konfederácie, ktorým preukáže splnenie požiadaviek uvedených v § 26 ods. 9 a 10, a ak úrad na základe žiadosti o uznanie tohto dokladu službu dôležitú z hľadiska radiačnej ochrany registruje, alebo
b)
predloží iné doklady, ktorými preukáže splnenie požiadaviek uvedených v § 26 ods. 9 a 10, a ak úrad jej spôsobilosť poskytovať službu na základe predložených dokladov uznal a registroval ju.
(4)
Dozimetrická služba so sídlom v inom členskom štáte alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarskej konfederácii, môže v Slovenskej republike poskytovať službu osobnej dozimetrie, ak
a)
požiada úrad o uznanie oprávnenia vydané príslušným orgánom iného členského štátu alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskej konfederácie, a o spôsobilosti poskytovať službu osobnej dozimetrie predloží potrebné doklady,
b)
spĺňa požiadavky na poskytovanie služby osobnej dozimetrie podľa § 64 ods. 8 až 11 a § 66 ods. 3,
c)
úrad jej spôsobilosť poskytovať službu osobnej dozimetrie na základe predložených dokladov uznal a vydal povolenie na jej poskytovanie.
(5)
Fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá v inom členskom štáte alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarskej konfederácii, poskytuje službu dôležitú z hľadiska radiačnej ochrany, ktorá sa povoľuje podľa § 29 ods. 1 písm. c), môže túto službu poskytovať v Slovenskej republike, ak
a)
požiada úrad o uznanie oprávnenia vydaného príslušným orgánom iného členského štátu alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskej konfederácie, a o spôsobilosti na stanovovanie osobných dávok pracovníkov vystavených ožiareniu radónom alebo prírodným ionizujúcim žiarením predloží potrebné doklady,
22
b)
spĺňa požiadavky na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany, uvedené v § 30 a vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom podľa § 162 ods. 1 písm. i),
c)
úrad jej spôsobilosť poskytovať službu dôležitú z hľadiska radiačnej ochrany, na základe predložených dokladov uznal a vydal povolenie na jej poskytovanie.
Poznámky:
32)
§ 4 ods. 1
zákona č.
422/2015 Z. z.
o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
33)
§ 4 až 13
zákona č.
422/2015 Z. z.
34)
§ 33 ods. 8
a
§ 39 ods. 3
zákona č.
578/2004 Z. z.
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Č: 15
O: 1
Odborná príprava ožiarených pracovníkov a informácie, ktoré sa im poskytujú
Členské štáty vyžadujú, aby prevádzkovateľ informoval ožiarených pracovníkov o:
N
Zákon
č. .... /2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane
§ 41
O: 1
Informovanie a školenie pracovníkov
(1)Prevádzkovateľ, ak v odseku 2 nie je ustanovené inak, je povinný pracovníkov vrátane žiakov a študentov okrem oboznamovania podľa osobitného predpisu informovať o
Ú
Č: 15
O: 1P: e)
e)význame dodržiavania technických, lekárskych a administratívnych požiadaviek.
V prípade externých pracovníkov zabezpečuje ich zamestnávateľ poskytnutie informácií požadovaných v písmenách a), b) a e).
N
Zákon
č. .... /2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane
§ 41
O: 1
P: e)
P: f)
P: g)
§ 41
O: 2
e)dôležitosti dodržiavať zdravotné, technické a administratívne požiadavky radiačnej ochrany,
f)význame a potrebe včasného oznámenia tehotenstva z dôvodu rizika ožiarenia nenarodeného dieťaťa,
g)dôležitosti oznámenia úmyslu dojčiť dieťa vzhľadom na možné riziká ožiarenia dojčaťa po príjme rádionuklidov alebo po telesnej kontaminácii, ak sa pracovníčka, ktorá dojčí, môže pri práci kontaminovať rádioaktívnou látkou.
(2)Prevádzkovateľ, ak na pracovisku vymedzené kontrolované pásmo, v ktorom vykonávajú činnosť externí pracovníci, je povinný externých pracovníkov okrem oboznamovania podľa osobitného predpisu informovať v mene ich zamestnávateľa podľa odseku 1 písm. a), b), e) až g).
Ú
Č: 15
O: 2
Členské štáty vyžadujú od prevádzkovateľa alebo v prípade externých
N
Zákon
č. .... /2022 Z. z., ktorým sa mení a
§ 41
O: 1
P: f)
Informovanie a školenie pracovníkov
(1)Prevádzkovateľ je povinný pracovníkov vrátane externých pracovníkov, žiakov a študentov okrem oboznamovania podľa osobitného
Ú
23
pracovníkov od zamestnávateľa, aby informoval ožarované pracovníčky o dôležitosti včasného oznámenia tehotenstva vzhľadom na riziká ožiarenia nenarodeného dieťaťa.
dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane
predpisu informovať o
f) význame a potrebe včasného oznámenia tehotenstva z dôvodu rizika ožiarenia nenarodeného dieťaťa,
Č: 15
O: 3
Členské štáty vyžadujú od prevádzkovateľa alebo v prípade externých pracovníkov od zamestnávateľa, aby informoval ožarované pracovníčky o dôležitosti oznámenia úmyslu dojčiť dieťa vzhľadom na riziká ožiarenia dojčaťa po príjme rádionuklidov alebo telesnej kontaminácie.
N
Zákon
č. .... /2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane
§ 41
O: 1
P: g)
Informovanie a školenie pracovníkov
(1)Prevádzkovateľ je povinný pracovníkov vrátane externých pracovníkov, žiakov a študentov okrem oboznamovania podľa osobitného predpisu informovať o
g) dôležitosti oznámenia úmyslu dojčiť dieťa vzhľadom na možné riziká ožiarenia dojčaťa po príjme rádionuklidov alebo po telesnej kontaminácii, ak sa pracovníčka, ktorá dojčí, môže pri práci kontaminovať rádioaktívnou látkou.
Ú
Č: 23
Určenie činností zahŕňajúcich prírodný rádioaktívny materiál
Členské štáty zabezpečia určenie kategórií alebo druhov činnosti zahŕňajúci prírodný rádioaktívny materiál a vedúcich k ožiareniu pracovníkov alebo príslušníkov verejnosti, ktoré nemožno zanedbať z hľadiska ochrany pred žiarením. Takéto určovanie prebieha prostredníctvom