1
Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony predkladá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Navrhovaný materiál je v súlade s požiadavkami smernice Rady 2013/59/Euratom z 5. decembra 2013, ktorou sa ustanovujú základné bezpečnostné normy ochrany pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia, a ktorou sa zrušujú smernice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom a požiadavkami Európskej komisie, ktoré boli identifikované vo formálnom oznámení č. C (2020) 6976 final a dochádza ku pozitívnemu goldplating-u (článok 14 odsek 3 a článok 79 odsek 1 predmetnej smernice).
Cieľom predkladaného návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony je návrh nových transpozičných ustanovení do vnútroštátneho práva pre konkrétne ustanovenia, ktoré Európska komisia nedokázala identifikovať ako úplne transponované.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony uvažuje aj s implementáciou komplexného integrovaného systému v rámci odborných domén spadajúcich pod Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorých cieľom je vytvorenie nových alebo rozvoj existujúcich informačných systémov v rámci Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálnych úradov verejného zdravotníctva, ich vzájomná integrácia, spracovanie a výmena údajov. Navrhované legislatívne zmeny reflektujú procesy nových informačných systémov, interných smerníc, či už poskytovaných alebo ešte len plánovaných služieb.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi ako aj s medzinárodnými zmluvami a medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
Predkladaný návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, nemá vplyvy na životné prostredie, manželstvo, rodičovstvo a rodinu, informatizáciu spoločnosti a na služby verejnej správy pre občana a ani na rozpočet verejnej správy.
Predkladaný nový návrh zákona sa predkladá bez rozporov a boli v ňom zapracované pripomienky vznesené legislatívnou radou vlády Slovenskej republiky.
Účinnosť nového návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa vzhľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho
2
procesu a legisvakanciu navrhuje dňom 15. februára 2023, okrem čl. I bodu 251 § 127 ods. 1 písm. b), ktoré nadobúda účinnosť 1. januára 2027.
3
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Smernica Rady 2013/59/Euratom z 5. decembra 2013, ktorou sa ustanovujú základné bezpečnostné normy ochrany pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia, a ktorou sa zrušujú smernice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom.
Termín začiatku a ukončenia PPK
-
Predpokladaný termín predloženia na pripomienkové konanie
Apríl 2022
Predpokladaný termín začiatku a ukončenia ZP**
-
Predpokladaný termín predloženia na rokovanie vlády SR*
August 2022
2.Definovanie problému
Zákonom č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola do legislatívy Slovenskej republiky transponovaná smernica Rady 2013/59/Euratom z 5. decembra 2013, ktorou sa ustanovujú základné bezpečnostné normy ochrany pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia, a ktorou sa zrušujú smernice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom. Európska komisia dňa 30. októbra 2020 adresovala Slovenskej republike formálne oznámenie č. C (2020) 6976 final k zákonu č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým iniciovala proti Slovenskej republike nové konanie o porušení zmlúv vedené podľa čl. 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie pod číslom 2020/2296. Slovenská republika na formálne oznámenie č. C (2020) 6976 final odpovedala v decembri 2020.
3.Ciele a výsledný stav
Cieľom predkladaného návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony je návrh nových transpozičných ustanovení do vnútroštátneho práva pre konkrétne ustanovenia, ktoré Európska komisia nedokázala identifikovať ako úplne transponované.
4.Dotknuté subjekty
Na základe platných právnych predpisov v oblasti radiačnej ochrany dotknutými subjektmi vo vzťahu k zákonu č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov držitelia registrácií a držitelia povolení vydaných podľa tohto zákona, a rovnako prevádzkovatelia pracovísk s možných zvýšeným ožiarením prírodnými zdrojmi ionizujúceho žiarenia vrátane radónu.
4
5.Alternatívne riešenia
Smernica Rady 2013/59/Euratom z 5. decembra 2013, ktorou sa ustanovujú základné bezpečnostné normy ochrany pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia, a ktorou sa zrušujú smernice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom neuvažuje o alternatívnych riešeniach.
Slovenská republika prijala formálne oznámenie C(2020) 9676 final pod č. 2020/2296 zo dňa 30. 10. 2020 (ďalej len „formálne oznámenie Európskej komisie“), v ktorom Európska komisia vyzvala Slovenskú republiku, aby v požadovanom termíne doručila stanovisko k určeným vnútroštátnym transpozičným ustanoveniam k smernici Rady 2013/59/Euratom z 5. decembra 2013, ktorou sa stanovujú základné bezpečnostné normy ochrany pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia, a ktorou sa zrušujú smernice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom (ďalej len „smernica 2013/59/Euratom“).
Nulový variant:
Ak Slovenská republika neodstráni transpozičný deficit, na ktorý bola Európskou komisiou upozornená z dôvodu nevykonania úplnej implementácie európskej smernice v termínoch, ktoré boli Európskej komisii oznámené a v dôsledku zachovania súčasného stavu v porovnaní s navrhovaným riešením to môže znamenať iniciáciu procesu infridgement-u a uloženia sankcie Slovenskej republike.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 98/2018 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2018 Z. z. o zabezpečení radiačnej ochrany
7.Transpozícia práva EÚ
Navrhovaný materiál je v súlade s požiadavkami smernice Rady 2013/59/Euratom z 5. decembra 2013, ktorou sa ustanovujú základné bezpečnostné normy ochrany pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia, a ktorou sa zrušujú smernice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom a požiadavkami Európskej komisie, ktoré boli identifikované vo formálnom oznámení č. C (2020) 6976 final a dochádza ku pozitívnemu goldplating-u (článok 14 odsek 3 a článok 79 odsek 1 predmetnej smernice).
8.Preskúmanie účelnosti
Transpozičný deficit je sledovaný Európskou komisiou, ktorá pravidelne požaduje odpočet a status materiálu v procese schvaľovania. Harmonogram prijatia novely zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tak ako bol definovaný v odpovedi Slovenskej republiky na formálne oznámenie Európskej komisie je potrebné dodržať a splniť míľniky legislatívneho postupu ako boli opísané v odpovedi na formálne oznámenie Európskej komisie. V opačnom prípade, vzhľadom na to, že prípad porušenia/ infridgement-u a uloženia sankcie Slovenskej republike je otvorený dlhší čas, bola by Európska komisia nútená prejsť na ďalší krok v prebiehajúcom konaní o porušení. Európska komisia bola o prebiehajúcom medzirezortnom pripomienkovom konaní informovaná, a rovnako bude informovaná o ďalšom legislatívnom postupe a schválení predkladaného materiálu, tak aby bola zabezpečená jeho navrhovaná účinnosť od 1.januára 2023. Konečné schválené a prijaté právne predpisy musia byť vložené do databázy Themis spolu s aktualizovaným vysvetľujúcim dokumentom hneď po jeho prijatí. Európska komisia preskúma dodatočné transpozičné ustanovenia spolu s vysvetľujúcim dokumentom a bude Slovenskú republiku informovať v termíne do 6 mesiacov o výsledkoch hodnotenia, a či je možné považovať transpozíciu za kompletnú a stanovené ciele za splnené.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** vyplniť iba v prípade, ak sa záverečné posúdenie vybraných vplyvov uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. jednotnej metodiky.
5
9.Vybrané vplyvy materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy,
v prípade identifikovaného negatívneho
vplyvu
Áno
Nie
Čiastočne
v tom vplyvy na rozpočty obcí a vyšších územných celkov
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy,
v prípade identifikovaného negatívneho vplyvu
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Mechanizmus znižovania byrokracie
a nákladov sa uplatňuje:
Áno
Nie
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
Predkladaný materiál nebude mať negatívny vplyv na podnikateľské prostredie. Očakáva sa pozitívny vplyv na podnikateľské subjekty, zníženie byrokratickej záťaže, ktoré však nie je možné kvantifikovať. Navrhovaný materiál predpokladá zjednodušenie dokumentácie, ktorú je potrebné doložiť k žiadosti na získanie rozhodnutia na vykonanie biomedicínskeho výskumu, čo uľahčí schvaľovací proces a v konečnom dôsledku umožní skrátiť realizačný čas výskumu. Na zníženie administratívnej záťaže a uľahčenie procesu získania rozhodnutia o registrácií orgánov radiačnej ochrany a povolení orgánov radiačnej ochrany, boli zjednodušené dokumenty, ktoré je žiadateľ povinný k žiadostiam prikladať, tak aby boli užívateľsky prívetivé. Časovú a finančnú úsporu však nie je možné číselne vyjadriť.
Predkladaný materiál nezakladá negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy nad rámec vplyvov krytých v rámci schválených limitov dotknutých subjektov verejnej správy na príslušný rozpočtový rok, a ani na rozpočty obcí a vyšších územných celkov.
11.Kontakt na spracovateľa
RNDr. Veronika Drábová, PhD., Odbor radiačnej ochrany ÚVZ SR,
Email:
veronika.drabova@uvzsr.sk
, Tel. č.: 00 421 2 49 28 42 04, Mobil: 00 421 903 618 576
Ing. Ľudmila Auxtová, RÚVZ BB, Email:
auxtova@vzbb.sk
, Tel. č.: 00 421 48 4367 718
12.Zdroje
Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri príprave materiálu a vypracovávaní doložky, analýz vplyvov vychádzali. V prípade nedostupnosti potrebných dát pre spracovanie relevantných analýz vybraných vplyvov, uveďte danú skutočnosť.
Formálne oznámenie Európskej komisie č. C (2020) 6976 final
13.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov z PPK č. ..........
(v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 8.1 Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:
6
14.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov zo záverečného posúdenia č. .......... (v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:
STANOVISKO KOMISIE
(ZÁVEREČNÉ POSÚDENIE)
K MATERIÁLU
NÁVRH ZÁKONA, KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA ZÁKON Č. 87/2018 Z. Z. O RADIAČNEJ OCHRANE A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV A KTORÝM SA MENIA A DOPĹŇAJÚ NIEKTORÉ ZÁKONY
I. Úvod: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky predložilo dňa 29. júla 2022 Stálej pracovnej komisii na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „Komisia“) na záverečné posúdenie materiál: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony“. Materiál predpokladá pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie, vrátane pozitívnych vplyvov na malé a stredné podniky.
II. Pripomienky a návrhy zmien: Komisia uplatňuje k materiálu nasledovné pripomienky a odporúčania:
K doložke vybraných vplyvov
Komisia odporúča predkladateľovi vyznačiť v Doložke vybraných vplyvov, že ide o transpozíciu práva EÚ.
Komisia žiada predkladateľa, aby v zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov doplnil Doložku vybraných vplyvov v častiach Alternatívne riešenia a Preskúmanie účelnosti. Je potrebné prinajmenšom popísať dôsledky zachovania súčasného stavu v porovnaní s navrhovaným riešením. Taktiež je potrebné uviesť, v akom časovom horizonte a na základe akých kritérií bude následne vyhodnotené, do akej miery bol naplnený cieľ materiálu.
K vplyvom na rozpočet verejnej správy
V Čl. II vlastného materiálu v súvislosti so sadzobníkom správnych poplatkov navrhuje Komisia nové znenie písm. v), takto:
„v) Vydanie rozhodnutia v rámci posudkovej činnosti podľa § 32 zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov 50 eur“
Odôvodnenie: Pri odvolaní sa na § 32 chýba odkaz na konkrétny právny predpis, ku ktorému sa daný paragraf
vzťahuje.
Okrem iného sa návrhom zákona upravujú a dopĺňajú viaceré kompetencie jednotlivých dotknutých subjektov verejnej správy. V časti 10. Poznámky doložky vybraných vplyvov žiada Komisia jednoznačne uviesť, či predložený návrh nezakladá vplyvy na rozpočet verejnej správy. V prípade, ak áno, je potrebné vypracovať analýzu vplyvov na rozpočet tak, aby z nej nevyplýval nekrytý vplyv na rozpočet verejnej správy a aby boli všetky vplyvy kryté v rámci schválených limitov dotknutých subjektov verejnej správy na príslušný rozpočtový rok.
Komisia upozorňuje, že v prípade, ak predkladateľ označí v doložke vybraných vplyvov žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy a žiadne vplyvy na rozpočty obcí a vyšších územných celkov, rozpočtová zabezpečenosť sa neoznačuje.
Komisia upozorňuje predkladateľa, že v predloženom materiáli použil neaktuálnu verziu doložky vybraných vplyvov. Uznesením vlády SR č. 383 z 8. júna 2022 bola s účinnosťou od 10. júna 2022 schválená aktualizácia Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, ktorej súčasťou je aj aktualizovaná verzia doložky vybraných vplyvov. ÚVZ SR predložil materiál na záverečné posúdenie dňa 29. júla 2022.
K vplyvom na podnikateľské prostredie
Komisia žiada predkladateľa vyznačiť v Doložke vybraných vplyvov v časti 9. aj negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie a uviesť ich v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie.
Odôvodnenie: Materiál zakladá bezodkladnú povinnosť informovať vlastníka budovy a príslušný regionálny
úrad o zvýšenom riziku prenikania radónu do budovy, ak zistí prekročenie referenčnej úrovne objemovej aktivity radónu.
7
Komisia žiada predkladateľa o dopracovanie Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie.
Odôvodnenie: Materiál vplyvy na podnikateľské prostredie, ktoré je nutné uviesť a kvantifikovať v analýze
vplyvov. Na kvantifikáciu administratívnych nákladov odporúča Komisia využiť štandardizované časové povinnosti v Kalkulačke nákladov. V prípade potreby konzultácie ohľadne kvantifikácií sa predkladateľ môže obrátiť na analytický tím MH SR prostredníctvom
1in2out@mhsr.sk
K sociálnym vplyvom
Predložený materiál okrem iného napr. definuje požiadavky vzťahujúce sa na pracoviská s ožiarením radónom a ožiarením prírodným ionizujúcim žiarením, a rovnako na ožiarenie radónom pri projektovaní a výstavbe pracovísk na území so zvýšeným výskytom radónu vo vnútornom ovzduší a v pobytových priestoroch určených na dlhodobý pobyt osôb, ďalej napr. definuje aj požiadavky vzťahujúce sa na pobytové priestory s ožiarením radónom. V danej súvislosti odporúča Komisia predkladateľovi zhodnotiť možné sociálne vplyvy predloženého materiálu v analýze sociálnych vplyvov, predovšetkým v oblasti prístupu fyzických osôb k pracoviskám a k priestorom určeným na dlhodobý pobyt osôb v porovnaní s doterajším právnym stavom.
Sociálne vplyvy odporúča Komisia korektne označiť aj v bode 9. Doložky vybraných vplyvov.
Odôvodnenie: Daná pripomienka týkajúca sa možných sociálnych vplyvov bola uplatnená aj v procese MPK
avšak predkladateľ sa s ňou vôbec nevysporiadal.
III. Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje
nesúhlasné stanovisko
s materiálom predloženým na záverečné posúdenie.
IV. Poznámka: Predkladateľ zapracuje pripomienky a odporúčania na úpravu uvedené v bode II a uvedie stanovisko Komisie do doložky vybraných vplyvov spolu s vyhodnotením pripomienok.
Nesúhlasné stanovisko Komisie neznamená zastavenie ďalšieho schvaľovacieho procesu. Stanovisko Komisie slúži ako podklad pre informované rozhodovanie vlády Slovenskej republiky a ďalších subjektov v rámci schvaľovacieho procesu. Predkladateľ možnosť dopracovať materiál podľa pripomienok a zaslať ho na opätovné schválenie Komisie, ktorá môže následne zmeniť svoje stanovisko.
VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK
K doložke vybraných vplyvov
Pripomienky a odporúčania boli akceptované a zapracované do materiálu.
K vplyvom na rozpočet verejnej správy
K pripomienke k Čl. II vlastného materiálu v súvislosti so sadzobníkom správnych poplatkov uvádzame, že návrh Komisie v znení, ktoré uvádza nie je možné akceptovať. Položka 150 písm. v) zákona NR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch sa vzťahuje na vydávanie rozhodnutí v rámci posudkovej činnosti orgánov radiačnej ochrany podľa zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Úmyslom predkladateľa je zachovať spôsob, akým v položke č. 150 zákona NR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch upravené všetky správne poplatky vzťahujúce sa na ostatné správne úkony orgánov radiačnej ochrany podľa zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Akceptovanie pripomienky v jej plnom rozsahu by spôsobilo nesúlad s vyššie uvedeným konštatovaním. Predkladateľ však na účel zachovania zavedeného spôsobu a presnejšieho pomenovania spoplatňovaného úkonu, čo je dôležité pre samotnú tvorbu číselníka poplatkov a jeho aplikačné použitie nielen samotným poplatníkom, ktorý žiada o vykonanie úkonu orgán verejnej správy, ale i prevádzkovateľom systému, ktorý napĺňa údaje centrálnej evidencie poplatkov pre ďalšie účely navrhuje nasledovné znenie:
„v) Vydanie rozhodnutia v rámci posudkovej činnosti orgánu radiačnej ochrany 50 eur“.
Toto znenie zaručuje právnu istotu, ktorá ním nie je dotknutá, a rovnako sa odvoláva na § 32 zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov aj bez odkazu na konkrétne ustanovenia osobitného predpisu.
K pripomienke týkajúcej sa nových kompetencií dotknutých subjektov štátnej správy uvádzame nasledovné:
Ustanovenia týkajúce sa presunu kompetencií regionálne príslušného orgánu radiačnej ochrany v Trnavskom a Trenčianskom kraji, ktorým je v súčasnosti Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre je nevyhnutné pre posilnenie nezávislého postavenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako odvolacieho orgánu. Presun kompetencií
8
uvažuje aj s presunom technických, materiálnych, personálnych aj finančných kapacít.
Nové kompetencie príslušných orgánov radiačnej ochrany predstavujú len súpis činností, ktoré tieto subjekty v aplikačnej praxi aj v súčasnosti vykonávajú v súvislosti s poskytovaním platených služieb verejnosti (
Cenník
služieb (uvzsr.sk)
). Uvedené nie je definované ako povinnosť, ale kompetencia, právomoc, okruh pôsobnosti,
rozsah právomoci, príslušnosť po odbornej stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a príslušných regionálnych orgánov radiačnej ochrany. Vplyv bezplatných služieb, ktoré budú poskytovať orgány radiačnej ochrany v rámci implementácie Národného akčného radónového plánu Slovenskej republiky na roky 2022 2026 bol vyčíslený v doložke vybraných vplyvov k tomuto materiálu a bol schválený vládou Slovenskej republiky 19. januára 2022.
Pripomienka týkajúca sa časti 9 Vybrané vplyvy materiálu, 10 Poznámky doložky vybraných vplyvov a aktuálnej verzie doložky vybraných vplyvov schválenej uznesením vlády Slovenskej republiky bola v plnom rozsahu akceptovaná a zapracovaná.
K vplyvom na podnikateľské prostredie
Komisia žiadala predkladateľa vyznačiť v Doložke vybraných vplyvov v časti 9. aj negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie a uviesť ich v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie s odôvodnením, že materiál zakladá bezodkladnú povinnosť informovať vlastníka budovy a príslušný regionálny úrad o zvýšenom riziku prenikania radónu do budovy, ak zistí prekročenie referenčnej úrovne objemovej aktivity radónu.
(„§ 36 odsek 3 bezodkladne informovať vlastníka budovy a príslušný regionálny úrad o zvýšenom riziku prenikania radónu do budovy“, poznámka predkladateľa)
K pripomienke uvádza predkladateľ nasledovné:
Predkladateľ si dovoľuje uviesť, že aj po opätovnom prehodnotení možného vplyvu predkladaného materiálu na podnikateľské prostredie, môžeme konštatovať, že v návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sme neidentifikovali negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie.
Vami citovaná požiadavka 36 ods. 3) nie je nad rámec v súčasnosti platného právneho predpisu. Požiadavka/povinnosť „informovať“ o zvýšenom riziku prenikania radónu do budovy je v stávajúcom znení zákona č. 87/2018 Z. z. radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov definovaná v § 133 ods. 2 takto:
Fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje službu podľa
§ 25 ods. 2 písm. d)
, je
povinná bezodkladne informovať vlastníka budovy a príslušný regionálny úrad o zvýšenom riziku prenikania radónu do budovy, ak zistí prekročenie referenčnej úrovne objemovej aktivity radónu 300 Bq.m-3 za kalendárny rok.“
Tento paragraf 133 ) sa novelizačným bodom vypustil, preto bolo potrebné presunúť uvedenú požiadavku medzi všeobecné povinnosti.
V pondelok dňa 13. júna 2022 sa uskutočnilo rozporové konanie aj s Republikovou úniou zamestnávateľov, ktorá neidentifikovala možné negatívne/pozitívne vplyvy toho materiálu.
Záverom uvádzame, že návrh zákona nezavádza nové povinnosti pre podnikateľov. Práve naopak, návrhom zákona sa snažíme znižovať administratívnu záťaž všetkých zúčastnených strán a redukovať ich rozsah povinností vo vzťahu k dozornému orgánu na minimum, a zároveň, zúžiť rozsah dát poskytovaných dozorným a regulačným orgánom.
V zmysle uvedeného bude upravená aj dôvodová správa, aby bolo zrejmé, že ide o špecifikáciu povinnosti držiteľov povolení a registrácií, ktorá je definovaná v stávajúcom znení zákona a bola presunutá do § 36 medzi „Všeobecné povinnosti držiteľov povolení a registrácií“.
K sociálnym vplyvom
Komisia žiadala predkladateľa vyznačiť v Doložke vybraných vplyvov v časti 9. aj negatívne sociálne vplyvy s odôvodnením, že predložený materiál okrem iného napr. definuje požiadavky vzťahujúce sa na pracoviská s ožiarením radónom a ožiarením prírodným ionizujúcim žiarením, a rovnako na ožiarenie radónom pri projektovaní a výstavbe pracovísk na území so zvýšeným výskytom radónu vo vnútornom ovzduší a v pobytových priestoroch určených na dlhodobý pobyt osôb, ďalej napr. definuje aj požiadavky vzťahujúce sa na pobytové priestory s ožiarením radónom.
K pripomienke uvádza predkladateľ nasledovné:
Predkladateľ si dovoľuje uviesť, že aj po opätovnom prehodnotení možných sociálnych vplyvov predkladaného materiálu, môžeme konštatovať, že v návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sme neidentifikovali žiadne sociálne vplyvy.
Pre ilustráciu uvádzame porovnanie aktuálne platného znenia a navrhovaného znenia ustanovení týkajúcich sa Vami pripomienkovaných požiadaviek týkajúcich sa ožiarenia radónom pri projektovaní a výstavbe pracovísk na území so zvýšeným výskytom radónu vo vnútornom ovzduší a v pobytových priestoroch určených na
9
dlhodobý pobyt osôb.
Aktuálne znenie ustanovenia § 131 je nasledovné:
㤠131
Projektovanie a výstavba bytových budov s možným zvýšeným výskytom radónu
(1) Každý, kto projektuje alebo stavia bytovú budovu,
6)
ktorá podzemné podlažie alebo prvé nadzemné
podlažie určené na bývanie osôb, projektuje stavebné úpravy takej budovy alebo vykonáva stavebné úpravy takej budovy, je povinný vykonať také preventívne opatrenia, aby objemová aktivita radónu vo vnútornom ovzduší budovy počas pobytu osôb neprekračovala referenčnú úroveň 300 Bq.m-3 v priemere za kalendárny rok, ak taká budova je situovaná alebo bude situovaná na území so zvýšeným výskytom radónu.
(2) Každý, kto žiada o povolenie zmeny v užívaní stavby z nebytovej budovy
7)
na bytovú budovu,
6)
je povinný
postupovať podľa odseku 1; to sa nevzťahuje na bytovú budovu, v ktorej prvé nadzemné podlažie od povrchu zeme oddeľuje vrstva voľne prúdiaceho vzduchu alebo nebytovej budovy postavenej po 26. júni 1992, podpivničenej v celom pôdoryse a zabezpečenej proti prenikaniu vzduchu z podzemného podlažia.“
Upravené a navrhované znenie § 129 je:
§ 129
Projektovanie a výstavba budov s možným ožiarením radónom vo vnútornom ovzduší
Projektant, ktorý projektuje budovu, projektuje stavebné úpravy alebo vykonáva stavebné úpravy budovy podľa § 124 ods. 1 písm. b) a c) a ods. 2 je povinný vykonať preventívne opatrenia podľa § 162 ods. 4, aby počas pobytu pracovníka na pracovisku objemová aktivita radónu vo vnútornom ovzduší pracoviska neprekračovala referenčnú úroveň 300 Bq.m-3 v priemere za kalendárny rok. „
Vami citované a rozporované požiadavky vzťahujúce sa na pracoviská s ožiarením prírodnými zdrojmi ionizujúceho žiarenia, vrátane ožiarenia radónom, ako aj na pobytové priestory slúžiace na dlhodobý pobyt osôb a iné pobytové priestory uvedené v predloženom materiáli v paragrafoch 123 134 úplne v súlade s ustanoveniami aktuálne platného znenia zákona v PRVÁ HLAVA OŽIARENIE Z PRÍRODNÝCH ZDROJOV ŽIARENIA PRI PRÁCI v paragrafoch 123 134. Cieľom navrhovaných úprav je len precizovanie textu, implementácia medzinárodných požiadaviek, a žiaľ aj oprava nedostatkov a chýb v súčasnosti platnom znení zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
STANOVISKO KOMISIE
(ZÁVEREČNÉ POSÚDENIE)
K MATERIÁLU
NÁVRH ZÁKONA, KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA ZÁKON Č. 87/2018 Z. Z. O RADIAČNEJ OCHRANE A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV A KTORÝM SA MENIA A DOPĹŇAJÚ NIEKTORÉ ZÁKONY
I. Úvod: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky predložilo dňa 23. augusta 2022 Stálej pracovnej komisii na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „Komisia“) na opätovné záverečné posúdenie materiál: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony“. Materiál predpokladá pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie, vrátane pozitívnych vplyvov na malé a stredné podniky.
II. Pripomienky a návrhy zmien: Komisia neuplatňuje k materiálu pripomienky a odporúčania.
III. Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje
súhlasné stanovisko
s materiálom predloženým na záverečné posúdenie.
IV. Poznámka: Stanovisko Komisie zo záverečného posúdenia uvedie predkladateľ v časti 14. doložky vybraných vplyvov.
10
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladateľ:
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Predkladaný materiál nebude mať negatívny vplyv na podnikateľské prostredie. Očakáva sa pozitívny vplyv na podnikateľské subjekty, zníženie byrokratickej záťaže, ktoré však nie je možné kvantifikovať. Navrhovaný materiál predpokladá zjednodušenie dokumentácie, ktorú je potrebné doložiť k žiadosti na získanie rozhodnutia na vykonanie biomedicínskeho výskumu, čo uľahčí schvaľovací proces a v konečnom dôsledku umožní skrátiť realizačný čas výskumu. Na zníženie administratívnej záťaže a uľahčenie procesu získania rozhodnutia o registrácií orgánov radiačnej ochrany a povolení orgánov radiačnej ochrany, boli zjednodušené dokumenty, ktoré je žiadateľ povinný k žiadostiam prikladať, tak aby boli užívateľsky prívetivé. Časovú a finančnú úsporu však nie je možné číselne vyjadriť.
3.1 Náklady regulácie
3.1.1 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Tabuľka č. 1: Zmeny nákladov (ročne) v prepočte na podnikateľské prostredie (PP), vyhodnotenie mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov.
Nahraďte rovnakou tabuľkou po vyplnení Kalkulačky nákladov podnikateľského prostredia, ktorá je povinnou prílohou tejto analýzy a nájdete ju na
webovom sídle MH SR
, (ďalej len
„Kalkulačka nákladov“):
TYP NÁKLADOV
Zvýšenie nákladov v € na PP
Zníženie nákladov v € na PP
A. Dane, odvody, clá a poplatky, ktorých cieľom je znižovať negatívne externality
0
0
B. Iné poplatky
0
0
C. Nepriame finančné náklady
0
0
D. Administratívne náklady
0
0
Spolu = A+B+C+D
0
0
z toho
E. Vplyv na mikro, malé a stredné podniky
0
0
F. Úplná harmonizácia práva EÚ
0
0
VÝPOČET mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov
IN
OUT
G. Náklady okrem výnimiek = B+C+D-F
0
0
11
3.1.2 Výpočty vplyvov jednotlivých regulácií na zmeny v nákladoch podnikateľov
Tabuľka č. 2: Výpočet vplyvov jednotlivých regulácií (nahraďte rovnakou tabuľkou po vyplnení Kalkulačky nákladov):
P.č.
Zrozumiteľný a stručný opis regulácie vyjadrujúci dôvod zvýšenia/zníženia nákladov na PP
Číslo normy
(zákona, vyhlášky a pod.)
Lokalizácia (§, ods.)
Pôvod regulácie:
SK/EÚ úplná harm./EÚ harm. s možnosťou voľby
Účinnosť
regulácie
Kategória dotk. subjektov
Počet subjektov v dotk. kategórii
Počet subjektov MSP v dotk. kategórii
Vplyv na 1 podnik. v €
Vplyv na kategóriu dotk. subjektov v €
Druh vplyvu
In (zvyšuje náklady) /
Out (znižuje náklady)
12
Doplňujúce informácie k spôsobu výpočtu vplyvov jednotlivých regulácií na zmenu
nákladov
Osobitne pri každej regulácii s vplyvom na PP zhodnotenom v tabuľke č. 2 uveďte doplňujúce informácie tak, aby mohol byť skontrolovaný spôsob a správnosť výpočtov. Uveďte najmä, ako ste vypočítali vplyvy a z akého zdroja ste čerpali početnosti (uveďte aj link na konkrétne štatistiky, ak dostupné na internete). Jednotlivé regulácie môžu mať jeden alebo viac typov nákladov (A. Dane, odvody, clá a poplatky, ktorých cieľom je znižovať negatívne externality, B. Iné poplatky, C. Nepriame finančné náklady, D. Administratívne náklady). Rozčleňte ich a vypočítajte v súlade s metodickým postupom.
3.2 Vyhodnotenie konzultácií s podnikateľskými subjektmi pred predbežným pripomienkovým konaním
Uveďte formu konzultácií vrátane zdôvodnenia jej výberu a trvanie konzultácií, termíny stretnutí. Uveďte spôsob oslovenia dotknutých subjektov, zoznam konzultujúcich subjektov, tiež link na webovú stránku, na ktorej boli konzultácie zverejnené.
Uveďte hlavné body konzultácií a ich závery.
Uveďte zoznam predložených alternatívnych riešení problematiky od konzultujúcich subjektov, ako aj návrhy od konzultujúcich subjektov na zníženie nákladov regulácií na PP, ktoré neboli akceptované a dôvod neakceptovania.
Alternatívne namiesto vypĺňania bodu 3.2 môžete uviesť ako samostatnú prílohu tejto analýzy Záznam z konzultácií obsahujúci požadované informácie.
3.3 Vplyvy na konkurencieschopnosť a produktivitu
Dochádza k vytvoreniu resp. k zmene bariér na trhu?
Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (napr. špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)?
Ovplyvňuje zmena regulácie cezhraničné investície (príliv/odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)?
Ovplyvní dostupnosť základných zdrojov (financie, pracovná sila, suroviny, mechanizmy, energie atď.)?
Ovplyvňuje zmena regulácie inovácie, vedu a výskum?
Ako prispieva zmena regulácie k cieľu Slovenska mať najlepšie podnikateľské prostredie spomedzi susediacich krajín EÚ?
Konkurencieschopnosť:
Na základe uvedených odpovedí zaškrtnite a popíšte, či materiál konkurencieschopnosť:
zvyšuje nemení znižuje
Produktivita:
Aký má materiál vplyv na zmenu pomeru medzi produkciou podnikov a ich nákladmi?
Na základe uvedenej odpovede zaškrtnite a popíšte, či materiál produktivitu:
zvyšuje nemení znižuje
13
3.4 Iné vplyvy na podnikateľské prostredie
Ak materiál vplyvy na PP, ktoré nemožno zaradiť do predchádzajúcich častí, či pozitívne alebo negatívne, tu ich uveďte. Patria sem:
a)sankcie alebo pokuty, ako dôsledok porušenia právne záväzných ustanovení;
b)vplyvy súvisiace so žiadosťami o alebo prijímaním dotácií, fondov, štátnej pomoci a čerpaním iných obdobných foriem podpory zo strany štátu, keďže sprievodným javom uchádzania sa či získania benefitov, na ktoré nie je právny nárok priamo zo zákona, ale vzniká na základe prejavu vôle dotknutého subjektu;
c)regulované ceny podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách;
d)iné vplyvy, ktoré predpokladá materiál, ale nemožno ich zaradiť do častí 3.1 a 3.3.
14
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona:
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
2.Názov návrhu zákona:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
3.Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a) v primárnom práve
b) v sekundárnom práve
Smernica Rady 2013/59/Euratom z 5. decembra 2013, ktorou sa ustanovujú základné bezpečnostné normy ochrany pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia, a ktorou sa zrušujú smernice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom (Ú. v. L 13, 17. 1. 2014) v platnom znení, gestor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
c) v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
Nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)uviesť lehotu na prebranie príslušného právneho aktu Európskej únie, príp. aj osobitnú lehotu účinnosti jeho ustanovení
Termín transpozície smernice Smernica Rady 2013/59/Euratom z 5. decembra 2013, ktorou sa ustanovujú základné bezpečnostné normy ochrany pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia, a ktorou sa zrušujú smernice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom bol 06. februára 2018.
b)uviesť informáciu o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej komisie, alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení, spolu s uvedením konkrétnych vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie nápravy so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie
Formálne oznámenie č. 2020/2296 - C (2020) 6976 final
c)uviesť informáciu o právnych predpisoch, v ktorých preberané smernice prebrané spolu s uvedením rozsahu ich prebrania, príp. potreby prijatia ďalších úprav
15
Zákon NR SR č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon NR SR č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5.Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:
Úplne.
16
Dôvodová správa
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Legislatívno-technická úprava, precizovanie textu.
K bodu 2
Úprava terminológie v súvislosti s transpozíciou Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2184 zo 16. decembra 2020 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (prepracované znenie).
K bodu 3
Podľa smernice Rady 2013/59/Euratom sa požiadavky na zaistenie bezpečnosti vzťahujú len na rádioaktívne žiariče (1. 5. kategórie), nie na akýkoľvek rádioaktívny materiál. Úprava je nevyhnutná na zosúladenie zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s požiadavkami smernice Rady 2013/59/Euratom.
K bodu 4
Legislatívno-technická úprava po úprave terminológie v súvislosti s transpozíciou smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2184 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu.
K bodu 5
Ustanovením sa precizuje pôvodná úprava a dopĺňa sa ožiarenie prírodným rádioaktívnym materiálom, v ktorom obsah rádionuklidov bol zvýšený technologickým procesom. Táto činnosť vedúca k ožiareniu v súčasnom znení zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov chýbala.
K bodu 6
Ustanovením sa dopĺňa definícia činnosti v prostredí s prírodným ionizujúcim žiarením, ktorá v súčasnom znení zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov chýbala.
K bodu 7
Úpravou § 2 ods. 1 písm. ag) sa precizuje doterajšie znenie vzhľadom na jeho nepresnosť a nesúlad s požiadavkami smernice Rady 2013/59/Euratom. Navrhované znenie je v súlade s terminológiou využívanou aj pre iné rizikové fyzikálne faktory.
K bodu 8
Ustanovením sa precizuje pôvodná úprava a dopĺňa sa definícia pracoviska s ožiarením radónom, ktorá v súčasnom znení zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov chýbala.
K bodu 9
Ustanovením sa precizuje pôvodná úprava a dopĺňa sa definícia technologicky upraveného rádioaktívneho prírodného materiálu, ktorá v súčasnom znení zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov chýbala.
17
K bodu 10
Ustanovením sa precizuje pôvodná úprava a dopĺňa sa definícia rádioaktívneho rezídua, ktorá v súčasnom znení zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov chýbala.
K bodu 11
Ustanovením sa precizuje pôvodná úprava a dopĺňa sa definícia rádiologických ukazovateľov v stavebnom materiáli, ktorá v súčasnom znení zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov chýbala.
K bodu 12
Ustanovením sa presúvajú kompetencie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako územne príslušného orgánu štátnej správy v oblasti radiačnej ochrany v územnom obvode Trnavského kraja a Trenčianskeho kraja na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre. Zmena je nevyhnutná pre posilnenie nezávislého postavenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako druhostupňového odvolacieho orgánu.
K bodu 13
Ustanovením sa upravuje nesprávny názov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave.
K bodu 14
Ustanovením sa ustanovujú kompetencie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre ako územne príslušného orgánu štátnej správy v oblasti radiačnej ochrany v územnom obvode Trnavského kraja a Trenčianskeho kraja. Zmena je nevyhnutná pre posilnenie nezávislého postavenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako odvolacieho orgánu.
K bodu 15
Legislatívno-technická úprava súvisiaca so zmenou § 4 ods. 2, kde sa vypúšťa písmeno a).
K bodu 16
Ustanovením sa precizuje pôvodná úprava, ktorá je nevyhnutná pre naplnenie článku 76 smernice Rady 2013/59/Euratom, ktorým bola členským štátom uložená povinnosť zabezpečiť, aby boli regulačné orgány oddelené od prevádzkovateľov zdrojov ionizujúceho žiarenia, aby sa zabezpečila účinná nezávislosť od nenáležitého vplyvu pri vykonávaní ich regulačných funkcií.
K bodu 17 a 18
Ustanovením sa precizuje pôvodná úprava.
K bodu 19
Ustanovením sa dopĺňa kompetencia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky určovať zásadné smery pri zabezpečovaní a poskytovaní zdravotnej starostlivosti obyvateľstvu v súvislosti s chorobami z ožiarenia.
K bodu 20
Ustanovením sa precizuje pôvodná úprava.
18
K bodu 21
Ustanovenie upravuje výkon štátneho dozoru nad činnosťami vedúcimi k ožiareniu, ktoré boli v zmysle zavedeného odstupňovaného prístupu oznámené, a pre ktoré chýbala požiadavka podliehať štátnemu dozoru v oblasti radiačnej ochrany podľa zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
K bodu 22
Legislatívno-technická úprava, precizovanie textu.
K bodu 23
Ustanovenie upravuje kompetenciu orgánov radiačnej ochrany meniť a zrušovať povolenia (podľa § 31), ktoré vydali, ak dochádza k závažnému alebo opakovanému porušovaniu všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo ak