1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
1263
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ...... 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 69/2020 Z. z. a zákona č. 388/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V celom texte zákona sa slová „identifikačné číslo“ nahrádzajú slovami „identifikačné číslo organizácie“ a slová „metrologické overovanie“ sa vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „metrologická kontrola23a)“ v príslušnom tvare.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:
23a) § 19 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.V celom texte zákona sa vypúšťajú slová „pramenitá voda“, „a pramenitá voda“ a „alebo pramenitá voda“ v príslušnom tvare.
3.V § 1 ods. 1 písm. d) druhom bode sa vypúšťajú slová „a rádioaktívneho materiálu“.
4.V § 1 ods. 1 písm. e) sa čiarka za slovami „pitnej vody“ nahrádza slovom „a“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa.
2
5.V § 2 ods. 1 písmeno d) znie:
„d) činnosť vedúca k ožiareniu je ľudská aktivita, ktorá môže viesť k zvýšeniu ožiarenia fyzických osôb a riadi sa ako plánovaná situácia ožiarenia; za činnosť vedúcu k ožiareniu sa považuje ožiarenie
1.umelým zdrojom ionizujúceho žiarenia, najmä
1a.výroba, produkcia, spracovanie, držba, nakladanie, použitie, predaj, skladovanie, preprava, dovoz, distribúcia, vývoz, odstraňovanie a ukladanie rádioaktívneho materiálu,
1b.výroba a prevádzka elektrického prístroja, ktorý vyžaruje ionizujúce žiarenie a obsahuje súčasti, ktoré pracujú s potenciálovým rozdielom väčším ako 5 kV,
2.prírodným ionizujúcim žiarením, keď sa prírodné rádionuklidy spracovávajú pre ich rádioaktívne vlastnosti, štiepne vlastnosti alebo množivé vlastnosti,
3.prírodným rádioaktívnym materiálom,“.
6.V § 2 ods. 1 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e) činnosť v prostredí s prírodným ionizujúcim žiarením je pracovná činnosť, ktorá vedie k ožiareniu pracovníka alebo jednotlivca z obyvateľstva prírodnými zdrojmi žiarenia, ktoré nie je zanedbateľné z hľadiska radiačnej ochrany; zahŕňa spracovanie materiálu obsahujúceho prírodné rádionuklidy, nakladanie s materiálom, v ktorom obsah prírodných rádionuklidov bol zvýšený technologickým procesom, prácu v podzemí, a ožiarenie posádky lietadla alebo posádky kozmickej lode a prácu na pracovisku s ožiarením radónom,“.
Doterajšie písmená e) až bv) sa označujú ako písmená f) až bw).
7.V § 2 ods. 1 písm. ag) sa vypúšťajú slová „možným zvýšeným“ a slová „z radónu“ sa nahrádzajú slovom „radónom“.
8.V § 2 ods. 1 písm. ap) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o ožiarenie radónom, za pracovisko sa považuje priestor, kde priemerná ročná hodnota objemovej aktivity radónu prekročí referenčnú úroveň 300 Bq.m-3,“.
9.V § 2 ods. 1 sa za písmeno ax) vkladá nové písmeno ay), ktoré znie:
„ay) prírodný rádioaktívny materiál je rádioaktívny materiál, ktorý neobsahuje významné množstvo rádionuklidov iného ako prírodného pôvodu a zároveň ktorý nie je vyňatý spod administratívnej kontroly vrátane rádioaktívneho materiálu, v ktorom objemová aktivita alebo hmotnostná aktivita prírodných rádionuklidov bola zvýšená technologickým procesom,“.
Doterajšie písmená ay) až bw) sa označujú ako písmená az) až bx).
10.V § 2 ods. 1 sa za písmeno bb) vkladá nové písmeno bc), ktoré znie:
„bc) rádioaktívne rezíduum je rádioaktívny materiál, ktorý pochádza z vykonávania činnosti vedúcej k ožiareniu a jeho opätovné použitie nie je vylúčené,“.
3
Doterajšie písmená bc) až bx) sa označujú ako písmená bd) až by).
11.V § 2 ods. 1 sa za písmeno bg) vkladá nové písmeno bh), ktoré znie:
„bh) rádiologický ukazovateľ v stavebnom materiáli je hmotnostná aktivita Ra-226, Th-232, K-40 a index hmotnostnej aktivity stavebného materiálu,“.
Doterajšie písmená bh) až by) sa označujú ako písmená bi) až bz).
12.V § 4 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená a) až d).
13.V § 4 ods. 2 písm. a) sa za slová „Regionálny úrad verejného zdravotníctva“ vkladajú slová „Bratislava hlavné mesto“.
14.V § 4 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová „Trnavského kraja a Trenčianskeho kraja,“.
15.V § 5 písm. b) sa vypúšťajú slová „podľa § 4 ods. 1 písm. b) a podľa § 4 ods. 2 písm. a)“.
16.V § 5 písmeno c) znie:
„c) v rámci národného akčného plánu na obmedzovanie ožiarenia obyvateľstva radónom (ďalej len „národný akčný radónový plán“) sa podieľa na informovaní zdravotníckych pracovníkov u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o ochrane zdravia pred ožiarením radónom,“.
17.V § 5 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,“.
18.V § 5 písm. f) sa vypúšťajú slová „v oblasti radiačnej ochrany“ a slová „pri zabezpečení“ sa nahrádzajú slovami „pri zabezpečovaní“.
19.V § 5 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g) určuje zásadné smery a priority pri zabezpečovaní a poskytovaní zdravotnej starostlivosti obyvateľstvu v súvislosti s chorobami z ožiarenia,“.
Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno h).
20.V § 5 písmeno h) znie:
„h) vykonáva kontrolu plnenia zásadných smerov a priorít pri zabezpečovaní a poskytovaní zdravotnej starostlivosti obyvateľstvu v súvislosti s chorobami z ožiarenia.“.
21.V § 6 ods. 1 písm. a) prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a oznámenej podľa § 23 ods. 2“.
4
22.V § 6 ods. 1 písm. b) treťom bode sa vypúšťajú slová „v registrácii alebo“.
23.V § 6 ods. 1 písm. c) úvodná veta znie: „povoľuje, mení a zrušuje povolenia na“.
24.V § 6 ods. 1 písmeno d) sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5. potvrdenie o zaevidovaní činností, ktoré mu boli oznámené podľa § 23 ods. 2,“.
25.V § 6 ods. 1 písm. e) prvý bod znie:
„1. návrhoch podľa § 32 ods. 4 písm. a) prvého až šiesteho bodu,“.
26.V § 6 ods. 1 písm. g) siedmom bode sa slová „jeho aktivita je vyššia ako“ nahrádzajú slovami „je prekročená“.
27.V § 6 ods. 1 písm. j) sa za slovo „zriaďuje“ vkladajú slová „ako poradný orgán hlavného hygienika Slovenskej republiky“ a vypúšťajú sa slová „a právnickej osoby“.
28.V § 6 ods. 1 písm. o) sa slová „regionálny úrad verejného zdravotníctva“ nahrádza slovami „príslušný orgán radiačnej ochrany uvedený v § 4 ods. 2“.
29.V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenami q) a r), ktoré znejú:
„q) eviduje činnosti, ktoré mu boli oznámené podľa § 23 ods. 2,
r) posudzuje
1.organizačné zmeny a pripravenosť v útvare radiačnej ochrany, útvaroch vykonávajúcich kontrolu a hodnotenie radiačnej situácie a usmerňovanie radiačnej ochrany v jadrovom zariadení v rozsahu povinností držiteľa povolenia podľa tohto zákona,
2.medzné dávky pracovníkov stanovené prevádzkovateľom alebo zamestnávateľom externých pracovníkov.“.
30.V § 6 ods. 2 písmená d) a e) znejú:
„d) uvádza stále zložky monitorovacej siete do režimu monitorovania v núdzovej situácii, a ak je to potrebné, aktivuje aj pohotovostné zložky radiačnej monitorovacej siete,
e) vykonáva
1.monitorovanie radiačnej situácie, zbiera a spracováva údaje o výsledkoch monitorovania v Slovenskej republike na hodnotenie ožiarenia a hodnotenie vplyvu žiarenia na zdravie obyvateľov,
2.stanovovanie
2a.hodnôt rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody a prírodnej minerálnej vody,
2b.obsahu prírodných rádionuklidov v stavebnom materiáli
2ba. na hodnotenie ožiarenia osôb a na prevenciu prenikania radónu do stavby,
5
2bb. na ochranu pred ožiarením prírodným zdrojom žiarenia v stavbe,
2c.obsahu rádionuklidov v zložkách životného prostredia, v potravinovom reťazci a v iných materiáloch a predmetoch, ak sa výsledky stanovenia použijú na hodnotenie ožiarenia osôb a reguláciu spotreby potravín podľa tohto zákona,
2d.radónového indexu pozemku a stanovenie ožiarenia z prírodného zdroja ionizujúceho žiarenia v stavbe na
2da. prevenciu prenikania radónu do stavby,
2db. ochranu pred ožiarením prírodným zdrojom žiarenia v stavbe,
2e.osobných dávok pracovníkov vystavených ožiareniu radónom alebo z iného prírodného zdroja ionizujúceho žiarenia,
3.meranie
3a.fyzikálnych veličín na účely hodnotenia veľkosti ožiarenia pracovníkov alebo obyvateľov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 162 ods. 4 písm. e),
3b.a hodnotenie obsahu rádionuklidov v rádioaktívnej látke uvoľňovanej z pracoviska s prírodným ionizujúcim žiarením do životného prostredia,“.
31.V § 6 ods. 2 písm. j) sa slová „ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka“ nahrádzajú slovami „Ministerstvom financií Slovenskej republiky“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „raz za päť rokov“.
32.V § 6 ods. 2 písm. k) prvom bode sa slová „na ochranu zdravia“ nahrádzajú slovami „z hľadiska radiačnej ochrany“.
33.V § 6 sa odsek 2 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
„p) reguluje ožiarenie radónom a podieľa sa na informovaní a vzdelávaní odborníkov v stavebníctve podieľajúcich sa na výstavbe budov, na kontrole stavebných materiálov a na vývoji metód a technológie na znižovanie ožiarenia z radónu, učiteľov, pracovníkov realitných kancelárií a laickej verejnosti o radónovej problematike v pobytových priestoroch a na pracoviskách.“.
34.V § 7 ods. 1 úvodnej vete sa slová „podľa § 4 ods. 2 písm. b) e)“ nahrádzajú slovami „podľa § 4 ods. 2 písm. a) d)“ a vypúšťajú sa slová „a úrad v územnom obvode Trnavského kraja a Trenčianskeho kraja“.
35.V § 7 ods. 1 písm. a) treťom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a 2“.
36.V § 7 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:
„8. činnosti v prostredí s prírodným ionizujúcim žiarením okrem kozmického žiarenia,“.
6
37.V § 7 ods. 1 písm. c) úvodná veta znie: „povoľuje, mení a zrušuje povolenia na“.
38.V § 7 ods. 1 písm. d) úvodná veta znie: „registruje, mení a zrušuje rozhodnutia o registrácii na“.
39.V § 7 ods. 1 písm. f) sa slová „ods. 1 a 2“ nahrádzajú slovami „ods. 1, 2 a 7,“.
40.V § 7 ods. 1 sa písmeno g) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3. potvrdenia o zaevidovaní oznámenej činnosti,“.
41.V § 7 ods. 1 písm. i) druhom bode sa slová „priestorov s vysokými aktivitami radónu v ovzduší“ nahrádzajú slovami „pobytových priestorov“.
42.V § 7 ods. 1 písm. i) treťom a štvrtom bode sa slová „so zvýšeným ožiarením“ nahrádzajú slovami „s ožiarením“ a na konci sa pripájajú tieto slová „a radónom“.
43.V § 7 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „ako stála zložka“.
44.V § 7 ods. 2 písmeno c) znie:
„c) vykonáva
1.monitorovanie radiačnej situácie, zbiera údaje o výsledkoch monitorovania v Slovenskej republike na hodnotenie ožiarenia a hodnotenie vplyvu žiarenia na zdravie obyvateľov a poskytuje ich ústrediu radiačnej monitorovacej siete,
2.stanovovanie
2a.hodnôt rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody a prírodnej minerálnej vody,
2b.obsahu prírodných rádionuklidov v stavebnom materiáli,
2ba. na hodnotenie ožiarenia osôb a na prevenciu prenikania radónu do stavby,
2bb. na ochranu pred ožiarením prírodným zdrojom žiarenia v stavbe,
2c.obsahu rádionuklidov v zložkách životného prostredia, v potravinovom reťazci a v iných materiáloch a predmetoch, ak sa výsledky stanovenia použijú na hodnotenie ožiarenia osôb a reguláciu spotreby potravín podľa tohto zákona,
2d.radónového indexu pozemku a stanovenie ožiarenia z prírodného zdroja ionizujúceho žiarenia v stavbe na
2da. prevenciu prenikania radónu do stavby,
2db. ochranu pred ožiarením prírodným zdrojom žiarenia v stavbe,
2e.osobných dávok pracovníkov vystavených ožiareniu radónom alebo z iného prírodného zdroja ionizujúceho žiarenia,
3.meranie
3a.fyzikálnych veličín na účely hodnotenia veľkosti ožiarenia pracovníkov alebo
7
obyvateľov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 162 ods. 4 písm. e),
3b.a hodnotenie obsahu rádionuklidov v rádioaktívnej látke uvoľňovanej z pracoviska s prírodným ionizujúcim žiarením do životného prostredia,“.
45.V § 7 sa odsek 2 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j) reguluje ožiarenie radónom a podieľa sa na informovaní a vzdelávaní odborníkov v stavebníctve podieľajúcich sa na výstavbe budov, na kontrole stavebných materiálov a na vývoji metód a technológie na znižovanie ožiarenia z radónu, učiteľov, pracovníkov realitných kancelárií a laickej verejnosti o radónovej problematike v pobytových priestoroch a na pracoviskách.“.
46.V § 8 písmená a) a b) znejú:
„a) vykonávajú štátny dozor pri
1.vykonávaní činností vedúcich k ožiareniu,
2.poskytovaní služieb dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany,
b) kontrolujú
1.plnenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a prevádzkových predpisov,
2.dodržiavanie limitov a podmienok na pracoviskách podľa písmena a),“.
47.V § 8 písm. c) úvodná veta znie: „povoľujú, menia a zrušujú povolenia na“.
48.V § 8 písm. d) sa za slovo „registrujú“ vkladá čiarka a slová „menia a zrušujú rozhodnutia o registrácii na“.
49.V § 8 písm. j) prvý bod znie:
„1. kópie
1a. potvrdení o zaevidovaní oznámenej činnosti,
1b. rozhodnutí o registrácii,
1c. povolení,“.
50.V § 9 ods. 1 písmeno a) znie:
8
„a) v oblasti radiačnej ochrany povoľuje, mení a zrušuje povolenia na
1.prepravu rádioaktívneho materiálu s aktivitou vyššou, ako je aktivita vyhradených zásielok15) podľa § 28 ods. 7,
2.poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany podľa § 29 ods. 1 písm. a), c) a d),“.
51.V § 9 ods. 1 písm. b) druhý bod znie:
„2. centrálny register schválených typov obalových súborov16) na prepravu rádioaktívnych látok,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:
16) § 15 ods. 4 zákona č. 541/2004 Z. z.“.
52.V § 9 ods. 1 písm. c) prvom bode sa slovo „príprave“ nahrádza slovom „aktualizácii“, a vypúšťajú sa slová „a na informovaní a vzdelávaní verejnosti a odborníkov podieľajúcich sa na výstavbe budov, na kontrole stavebných materiálov a na vývoji metód a technológie na znižovanie ožiarenia z radónu,“.
53.V § 9 ods. 1 písmeno f) znie:
„f) potvrdzuje
1.štandardné formuláre podľa § 103 ods. 7 v súčinnosti s príslušným orgánom radiačnej ochrany,
2.štandardné dokumenty podľa § 103 ods. 8,“.
54.V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:
„h) schvaľuje typy obalových súborov na prepravu rádioaktívnych materiálov okrem jadrových materiálov17a) a rádioaktívnych odpadov z jadrového zariadenia podľa § 32a ods. 2,
i) vydáva záväzné stanovisko k bezpečnostným plánom na prepravu podľa § 104.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:
17a) § 11 zákona č. 541/2004 Z. z.“.
55.V § 9 ods. 2 písmeno a) znie:
„a) povoľuje, mení a zrušuje povolenia na
1.distribúciu, predaj a prenájom zdroja ionizujúceho žiarenia, na ktorého používanie je potrebné oznámenie, registrácia alebo povolenie podľa § 28 ods. 6 písm. a),
2.dovoz zdroja ionizujúceho žiarenia z tretích krajín podľa § 28 ods. 6 písm. b),“.
56.V § 10 ods. 2 písmená b) a c) znejú:
9
„b) zdrojoch ionizujúceho žiarenia,
c) spotrebných výrobkoch s pridaným rádionuklidom,“.
57.V § 10 ods. 3 úvodnej vete sa slovo „zoznam“ nahrádza slovom „register“, v písmene b) sa vypúšťajú slová „možným zvýšeným“ a slová „z radónu“ sa nahrádzajú slovom „radónom“.
58.V § 11 ods. 1 písm. b) úvodnej vete sa slovo „evidenciu“ nahrádza slovom „register“.
59.V § 11 ods. 2 úvodnej vete sa vypúšťa slovo „centrálnych“.
60.V § 11 sa odsek 2 dopĺňa písmenami d) až g), ktoré znejú:
„d) titul, vzdelanie,
e) zamestnanie,
f) pohlavie,
g) dátum a miesto narodenia.“.
61.V § 11 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 6.
62.V § 11 ods. 3 úvodnej vete sa slovo „evidencie“ nahrádza slovom „registrov“.
63.V § 11 ods. 4 sa za slová „spôsobilých osôb“ vkladajú slová „v oblasti radiačnej ochrany“.
64.V § 11 odsek 5 znie:
„(5) Dotknutými osobami zamestnanci, fyzické osoby a fyzické osoby podnikatelia, ktorí nezamestnávajú iné osoby, držitelia povolenia na poskytovanie odbornej prípravy, držitelia povolenia na vykonávanie osobnej dozimetrie a držitelia povolenia na stanovenie dávok pracovníkov z prírodných zdrojov žiarenia; okruh dotknutých osôb je určený potrebami radiačnej ochrany.“.
65.V § 12 ods. 1 písm. c) sa slová „ochrane zdravia“ nahrádzajú slovami „radiačnej ochrane“.
66.V § 12 ods. 1 písmeno d) znie:
„d) radiačnej ochrane pracovníkov a jednotlivcov z obyvateľstva pri vykonávaní činnosti vedúcej k ožiareniu,“.
67.V § 12 ods. 1 sa vypúšťajú písmená e) až g).
68.V § 12 odsek 2 znie:
10
„(2) Príslušný orgán radiačnej ochrany podľa svojej pôsobnosti na svojom webovom sídle ďalej sprístupňuje
a)
rámcový plán previerok pracovísk a významné skutočnosti zistené pri výkone štátneho dozoru,
b)
o fyzických osobách podnikateľoch a právnických osobách, ktoré poskytujú služby dôležité z hľadiska radiačnej ochrany, tieto údaje:
1. obchodné meno,
2. adresu,
3. číslo a dátum vydania rozhodnutia o registrácii alebo povolenia,
c)
údaje z monitorovania radiačnej situácie,
d)
údaje o pitnej vode,
e)
informácie podľa § 7 ods.4,
f)
výročné správy.“.
69.V § 14 ods. 7 sa bodkočiarka nahrádza bodkou a text za bodkočiarkou sa vypúšťa.
70.V § 16 ods. 4 sa slová „§ 91 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 91 ods. 3“.
71.V § 16 ods. 7 sa za slovo „účastníka“ vkladá slovo „biomedicínskeho“.
72.V § 17 odsek 1 znie:
„(1) Na optimalizáciu radiačnej ochrany v núdzovej situácii ožiarenia alebo v existujúcej situácii ožiarenia, úrad môže určiť referenčné úrovne.“.
73.V § 17 ods. 2 druhá veta znie: „Pri optimalizácii radiačnej ochrany sa uprednostňuje optimalizácia ožiarenia nad referenčnou úrovňou, pričom sa naďalej vykonáva aj optimalizácia ožiarenia pod referenčnou úrovňou.“.
74.V § 17 odsek 3 znie:
„(3) Referenčné úrovne na optimalizáciu ožiarenia obyvateľov vyjadrené efektívnou dávkou na obyvateľa sa určujú takto
a)
20 mSv za rok v núdzovej situácii ožiarenia, ktorá vznikne v dôsledku radiačnej havárie inej ako podľa písmena b) alebo v dôsledku nelegálneho použitia zdroja ionizujúceho žiarenia alebo teroristického činu, alebo zlovoľného použitia zdroja ionizujúceho žiarenia,
b)
100 mSv za rok v núdzovej situácii ožiarenia, ktorá vznikne v dôsledku radiačnej havárie v jadrovom zariadení,
c)
v rozsahu 1 20 mSv za rok v existujúcej situácii ožiarenia, ktorá je následkom núdzovej situácie ožiarenia.“.
11
75.V § 17 ods. 6 písm. c) sa pred slovo „dávky“ vkladá slovo „efektívne“.
76.V § 22 odsek 1 znie:
„(1) Fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá v úmysle vykonávať činnosť vedúcu k ožiareniu, ktorá nie je podľa § 24 oslobodená od oznamovacej povinnosti, alebo poskytovať službu dôležitú z hľadiska radiačnej ochrany, je povinná
a)
oznámiť vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu podľa § 23,
b)
požiadať o rozhodnutie o registrácii podľa § 25, alebo
c)
požiadať o povolenie podľa § 28, 29 a 33.“.
77.V § 22 ods. 3 úvodnej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „vedúca k ožiareniu“.
78.V § 23 ods. 1 písm. c) sa za slovo „žiariča“ vkladajú slová „alebo zariadenia, ktoré obsahuje uzavretý žiarič“.
79.V § 23 ods. 5 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „výrobné čísla, ak sú uvedené,“.
80.V § 23 sa odsek 5 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j) meno, priezvisko, kontaktné údaje osoby zodpovednej za vykonávanie oznámenej činnosti.“.
81.V § 23 ods. 6 písm. c) sa slová „údaje o zamestnancovi“ nahrádzajú slovami „meno, priezvisko a kontaktné údaje odborného zástupcu alebo zamestnanca“.
82.V § 23 odsek 7 znie:
„(7) Fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje pracovisko, na ktorom je alebo na ktorom môže byť pracovník vystavený ožiareniu prírodným ionizujúcim žiarením alebo radónom, oznamuje príslušnému orgánu radiačnej ochrany údaje o pracovisku a ďalšie skutočnosti podľa § 123 až 127.“.
83.V § 23 ods. 8 sa za slovo „oznámenie“ vkladajú slová „podľa odsekov 1, 2 a 7“.
84.V § 24 ods. 2 sa vypúšťajú slová „povolenia, registrácie alebo“.
85.V § 24 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
86.V § 25 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo veterinárneho röntgenového prístroja“.
87.V § 25 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) veterinárneho röntgenového prístroja.“.
12
88.V § 25 ods. 2 úvodnej vete sa vypúšťa slovo „stanovenie“ a v písm. a) d) sa na začiatku textu dopĺňa slovo „stanovenie“,
89.V § 25 sa odsek 2 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:
„e) merania fyzikálnych veličín na účely hodnotenia veľkosti ožiarenia pracovníkov alebo obyvateľov z prírodných zdrojov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 162 ods. 4 písm. e),
f) merania a hodnotenie obsahu rádionuklidov v rádioaktívnej látke uvoľňovanej z pracoviska s prírodným ionizujúcim žiarením do životného prostredia.“.
90.V § 26 ods. 1 sa vypúšťajú slová „najmenej 15 dní pred začatím činnosti“.
91.V § 26 ods. 2 sa vypúšťajú slová „(ďalej len „žiadateľ o registráciu“) najmenej 15 dní pred poskytovaním tejto služby“.
92.V § 26 ods. 6 sa slová „úspešne absolvovala vysokoškolské štúdium“ nahrádzajú slovami „získala vysokoškolské vzdelanie“.
93.V § 26 ods. 7 a 9 písm. e) a f) sa slová „meno, priezvisko a bydlisko“ nahrádzajú slovami „meno a priezvisko“.
94.V § 26 ods. 8 písm. b) sa slová „podľa prílohy č. 6“ nahrádzajú slovami „podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 162 ods. 1 písm. i)“.
95.V § 26 ods. 10 písm. a) sa za slovo „vzdelaní“ a písm. b) sa za slovo „doklad“ vkladajú slová „odborného garanta“.
96.V § 26 ods. 10 písm. d) sa slová „vzorový protokol o skúške alebo iný spôsob oznamovania výsledku stanovenia“ nahrádzajú slovami „vzorový protokol o výsledkoch stanovenia“.
97.V § 26 ods. 11 písm. e) sa slová „vzorov protokolov o skúške alebo iného spôsobu oznamovania výsledkov stanovenia“ nahrádzajú slovami „vzorových protokolov o výsledkoch stanovenia“.
98.V § 26 ods. 13 sa vypúšťajú slová „žiadateľ o registráciu alebo ním určený odborný garant spĺňa podmienku odbornej spôsobilosti“.
99.V § 26 ods. 14 úvodná veta znie: „Rozhodnutie o registrácii obsahuje“.
100.V § 26 ods. 14 písm. e) znie:
13
„e) meno, priezvisko a číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti odborného zástupcu pre registrovanú činnosť vedúcu k ožiareniu alebo číslo dokladu o absolvovaní odbornej prípravy odborného garanta pre registrovanú službu dôležitú z hľadiska radiačnej ochrany,“.
101.V § 26 sa odsek 14 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) podmienky na vykonávanie registrovanej činnosti vedúcej k ožiareniu alebo na poskytovanie registrovanej služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany.“.
102.V § 26 ods. 15 sa slovo „registrácie“ nahrádza slovami „rozhodnutia o registrácii“.
103.V § 26 ods. 16 sa slovo „Registrácia“ nahrádza slovami „Rozhodnutie o registrácii“.
104.§ 26 sa dopĺňa odsekmi 17 až 19, ktoré znejú:
„(17) Bez právoplatného rozhodnutia o registrácii nie je možné vykonávať činnosť vedúcu k ožiareniu ani poskytovať službu dôležitú z hľadiska radiačnej ochrany.
(18) Ak orgán radiačnej ochrany podľa § 4 ods. 1 písm. b) a c) vykonáva stanovovanie podľa § 25 ods. 2, musí zamestnávať pracovníka, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v príslušnom odbore a mať doklad o akreditácii; ak nemá doklad o akreditácii, musí splniť požiadavky podľa § 26 ods. 11.
(19) Ak orgán radiačnej ochrany podľa § 4 ods. 1 písm. b) a c), vykonáva stanovovanie podľa § 29 ods. 1 písm. c), musí
a)
zamestnávať pracovníka, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v príslušnom odbore,
b)
mať doklady o akreditácii; ak doklady o akreditácii nemá, musí mať
1.doklady o metrologickej kontrole používaných meradiel,
2.doklady o používaných etalónoch a rádioaktívnych žiaričoch,
3.popis každej používanej metódy odberu, spracovania, merania a vyhodnotenia,
4.popis spôsobu evidencie vzoriek a záznamov,
5.spôsob interpretácie výsledkov stanovení vrátane vzorov protokolov o skúške alebo iného spôsobu oznamovania výsledkov stanovenia, výsledky medzilaboratórnych porovnávacích skúšok alebo skúšok spôsobilosti za posledných päť rokov.”.
105.V § 27 ods. 5 a 6 sa slovo „registrácie“ nahrádza slovami „rozhodnutia o registrácii“ a v druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane príslušnej časti upravenej dokumentácie“.
106.V § 27 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 až 9, ktoré znejú:
„(7) Príslušný orgán radiačnej ochrany vykoná zmenu rozhodnutia o registrácii činnosti vedúcej k ožiareniu, ak žiadosť o zmenu registrácie požadované náležitosti, žiadateľ o zmenu registrácie preukázal splnenie požiadaviek na zabezpečenie radiačnej ochrany a žiadateľ
14
o zmenu registrácie alebo ním určený odborný zástupca spĺňa podmienku odbornej spôsobilosti.
(8) Príslušný orgán radiačnej ochrany vykoná zmenu rozhodnutia o registrácii služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany, ak žiadosť o zmenu registrácie požadované náležitosti, žiadateľ o zmenu registrácie preukázal splnenie požiadaviek.
(9) Ak žiadateľ žiada o zmenu rozhodnutia o registrácii, ktoré bolo zmenené, môže príslušný orgán radiačnej ochrany z vlastného podnetu, alebo na podnet žiadateľa, vydať nové rozhodnutie o registrácii, ak to umožňuje posúdená dokumentácia alebo predložená dokumentácia alebo iné podklady potrebné na vydanie nového rozhodnutia o registrácii.“.
Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 10 až 12.
107.V § 27 ods. 10 úvodnej vete a odseku 11 úvodnej vete sa slovo „registráciu“ nahrádza slovami „rozhodnutie o registrácii,“ v písmene a) sa slovo „registrácie“ nahrádza slovami „rozhodnutia o registrácii“, odseku 12 úvodnej vete sa slovo „Registrácia“ nahrádza slovami „Rozhodnutie o registrácii“ a v písmene c) sa slovo „registrácie“ nahrádza slovami „rozhodnutia o registrácii“.
108.V § 28 ods. 2 písmeno a) znie:
„a) výrobu zdroja ionizujúceho žiarenia alebo výrobu technologického zariadenia, ktorej súčasťou je inštalácia zdroja ionizujúceho žiarenia,“.
109.V § 28 ods. 2 písmeno g) znie:
„g) vykonávanie inštalácie, údržby a opráv zdrojov ionizujúceho žiarenia okrem servisnej činnosti pre generátory žiarenia, ktorá nie je spojená s ožiarením osôb,“.
110.V § 28 ods. 3 písmeno f) znie:
„f) odber, skladovanie a používanie uzavretého žiariča alebo zariadenia obsahujúceho uzavretý žiarič určeného na ožarovanie predmetov bežného používania a iných materiálov a surovín, ožarovanie krvi alebo na prevádzku iného stacionárneho ožarovača určeného na účely výskumu a vývoja alebo na technický účel,“.
111.V § 28 ods. 3 písm. g) sa vypúšťajú slová „vopred nešpecifikovanom“ a slová „(ďalej len „dočasné pracovisko“)“.
112.V § 28 odsek 4 znie:
„(4) Povolenie príslušného regionálneho úradu je potrebné pri lekárskom ožiarení na
a)
používanie röntgenového prístroja v rádiológii okrem prístroja alebo zariadenia podliehajúceho registrácii,
b)
odber, skladovanie a používanie zdroja ionizujúceho žiarenia v radiačnej onkológii,
c)
odber, skladovanie a používanie zdroja ionizujúceho žiarenia v nukleárnej medicíne.“.
15
113.V § 28 ods. 5 písmená a) a b) znejú:
„a) uvoľňovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov, ktoré vznikli alebo sa používali pri činnosti vedúcej k ožiareniu, spod administratívnej kontroly a na uvoľňovanie prírodného rádioaktívneho materiálu, v ktorom bol obsah rádionuklidov zvýšený technologickým procesom spod administratívnej kontroly,
b) zmiešavanie prírodného rádioaktívneho materiálu, v ktorom bol obsah rádionuklidov zvýšený technologickým procesom s nerádioaktívnym materiálom na opätovné použitie alebo recykláciu,“.
114.V § 29 ods. 1 písmeno c) znie:
„c) stanovovanie osobných dávok pracovníkov vystavených ožiareniu radónom alebo prírodným ionizujúcim žiarením,“.
115.V § 30 odsek 4 znie:
„(4) Odborným garantom môže byť fyzická osoba, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore príslušnom na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany a absolvovala odbornú prípravu v radiačnej ochrane (ďalej len „odborná príprava“); doklad o absolvovaní odbornej prípravy nemôže byť starší ako päť rokov.“.
116.V § 30 ods. 5 písm. f) sa slovo „bydlisko“ nahrádza slovami „kontaktné údaje, číslo a dátum vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti“.
117.V § 30 sa odsek 5 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g) meno a priezvisko, kontaktné údaje, číslo a dátum vydania dokladu o absolvovaní odbornej prípravy odborného garanta.“.
118.V § 30 ods. 6 písm. b) sa slová „podľa prílohy č. 6“ nahrádzajú slovami podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 162 ods. 1 písm. i)“.
119.V § 30 sa odsek 6 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) doklad preukazujúci jeho odbornú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť ním určeného odborného zástupcu podľa odseku 3.“.
120.V § 30 sa vypúšťa odsek 7.
Doterajšie odseky 8 až 18 sa označujú ako odseky 7 až 17.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25 sa vypúšťa.
121.V § 30 ods. 7 písm. b) sa slová „podľa prílohy č. 6“ nahrádzajú slovami podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 162 ods. 1 písm. i)“.
122.V § 30 sa odsek 7 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
16
„c) doklad o vzdelaní odborného garanta v príslušnom odbore v závislosti od poskytovanej služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany a doklad odborného garanta o absolvovaní odbornej prípravy, ktorý nemôže byť starší ako päť rokov.“.
123.V § 30 ods. 8 úvodnej vete sa za slová „s vysokoaktívnym žiaričom“ vkladajú slová „s polčasom premeny dlhším ako 120 dní“.
124.V § 30 ods. 8 písm. c) sa vypúšťa slovo „inštitucionálneho“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27 sa vypúšťa.
125.V § 30 odseky 12 a 13 znejú:
„(12) Úrad vydá povolenie na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany podľa § 29, ak žiadosť požadované náležitosti; ak ide o žiadosť podľa § 29 ods. 1 písm. b) až d), ak žiadateľ alebo jeho odborný garant spĺňa podmienky podľa odseku 4.“.
(13) Orgány radiačnej ochrany podľa § 4 ods. 1 písm. d) g) podľa svojej pôsobnosti vydajú povolenie podľa § 28 ods. 2 písm. i) a j), § 28 ods. 3 písm. a) e) a písm. g), § 28 ods. 4 a § 29 ods. 1 písm. a); ministerstvo dopravy vydá povolenie aj podľa § 28 ods. 7 a § 29 ods. 1 písm. a), c) a d) za podmienok uvedených v odsekoch 10 13, ak v odseku 20 nie je ustanovené inak.“.
126.V § 30 ods. 15 písm. f) a ods. 16 písm. e) sa vypúšťajú slová „a bydlisko“.
127.§ 30 sa dopĺňa odsekmi 18 a 19, ktoré znejú:
„(18) Vykonávať činnosť vedúcu k ožiareniu a poskytovať službu dôležitú z hľadiska radiačnej ochrany môže držiteľ povolenia začať až po nadobudnutí právoplatnosti povolenia.
(19) Ministerstvo dopravy vydá povolenie podľa § 29 ods. 1 písm. a), ak žiadosť požadované náležitosti a ak žiadateľ alebo jeho odborný garant spĺňa podmienky podľa odseku 4.“.
128.V § 31 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „K žiadosti o vykonanie zmeny je potrebné priložiť doklady, ktoré zmenu odôvodňujú vrátane príslušnej časti upravenej dokumentácie.“.
129.V§ 31 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 až 6, ktoré znejú:
„(4) Príslušný orgán radiačnej ochrany vykoná zmenu povolenia na vykonávanie činnosti vedúcej ožiareniu, ak žiadosť o zmenu povolenia požadované náležitosti, žiadateľ o zmenu povolenia preukázal splnenie požiadaviek na zabezpečenie radiačnej ochrany a on alebo ním určený odborný zástupca spĺňa podmienku odbornej spôsobilosti.
(5) Príslušný orgán radiačnej ochrany vykoná zmenu povolenia na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany, ak žiadosť o zmenu povolenia požadované
17
náležitosti a žiadateľ preukázal splnenie požiadaviek.
(6) Ak žiadateľ žiada o zmenu povolenia, ktoré bolo zmenené, môže príslušný orgán radiačnej ochrany z vlastného podnetu, alebo na podnet žiadateľa, vydať nové povolenie, ak to umožňuje posúdená dokumentácia alebo predložená dokumentácia alebo iné podklady potrebné na vydanie nového povolenia.“.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 7 a 8.
130.V § 31 ods. 8 písmeno c) znie:
„c) rozhodnutím príslušného orgánu radiačnej ochrany o zrušení povolenia.“.
131.V § 32 ods. 3 sa písmeno a) dopĺňa deviatym a desiatym bodom, ktoré znejú:
„9. organizačné zmeny a pripravenosť v útvare radiačnej ochrany, útvaroch vykonávajúcich kontrolu a hodnotenie radiačnej situácie a usmerňovanie radiačnej ochrany v jadrovom zariadení, v rozsahu povinností držiteľa povolenia podľa tohto zákona,
10. medzné dávky pre pracovníkov stanovené prevádzkovateľom alebo zamestnávateľom externých pracovníkov,“.
132.V § 32 ods. 5 písm. a) sa slová „podľa § 28 ods. 3 písm. a) e), a § 28 ods. 4 písm. b), c) a d)“ nahrádzajú slovami „podľa § 28 ods. 3 písm. a) f) a h) a § 28 ods. 4 písm. b) a c)“.
133.V § 32 ods. 6 písm. a) pred slovami „spod administratívnej kontroly“ sa vypúšťajú slová „z pracoviska“.
134.V § 32 ods. 9 písm. b) sa vypúšťa slovo „bydlisko“ a v písm. c) sa vypúšťajú slová „a bydlisko“.
135.V § 32 ods. 9 písm. e) sa slová „podľa prílohy č. 6“ nahrádzajú slovami podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 162 ods. 1 písm. i)“.
136.V § 32 sa vypúšťa odsek 10.
Doterajšie odseky 11 až 13 sa označujú ako odseky 10 až 12.
137.Za § 32 sa vkladá § 32a, ktorý znie:
§ 32a
(1)
Ministerstvo dopravy vydáva záväzné stanovisko k bezpečnostným plánom na prepravu podľa § 104.
(2)
Ministerstvo dopravy v rozsahu svojej pôsobnosti rozhoduje o návrhu na schválenie typu obalového súboru na prepravu rádioaktívnych materiálov okrem jadrových materiálov17a) a rádioaktívnych odpadov z jadrového zariadenia, ak je takéto schválenie potrebné podľa
18
osobitných predpisov.29a)
(3)
Žiadosť o schválenie typu obalového súboru obsahuje
a)
obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak je žiadateľom právnická osoba, alebo meno, priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak je žiadateľom fyzická osoba - podnikateľ,
b)
identifikačné údaje výrobcu obalového súboru v rozsahu podľa písmena a), ak je výrobca rozdielny od žiadateľa,
c)
opis predmetu posudzovania,
d)
dokumentáciu podľa prílohy č. 6.
(4)
Lehota na vydanie záväzného stanoviska podľa odseku 1 je 60 dní odo dňa doručenia žiadosti.
(5)
Lehota na vydanie rozhodnutia podľa odseku 2 je 12 mesiacov odo dňa doručenia žiadosti; v zvlášť zložitých prípadoch môže ministerstvo dopravy túto lehotu predĺžiť o ďalších šesť mesiacov a predĺženie lehoty bezodkladne písomne oznámi žiadateľovi.
(6)
Rozhodnutie o schválení typu obalového súboru podľa odseku 2 sa vydáva najviac na päť rokov.
(7)
Ministerstvo dopravy musí byť informované o sériovom čísle každého obalového súboru vyrobeného podľa ním schváleného typu. Držiteľ rozhodnutia o schválení typu obalového súboru je povinný informovať ministerstvo dopravy.
(8)
Rozhodnutie vydané podľa odseku 2 obsahuje informácie podľa osobitných predpisov.29a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:
29a) Napríklad Dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) (oznámenie č. 243/1996 Z. z.), Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečných tovarov po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (oznámenie 331/2010 Z. z.), Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) z 9. mája 1980 (oznámenie č. 61/1991 Zb.).“.
138.V § 33 ods. 2 sa slová „podľa prílohy č. 6“ nahrádzajú slovami podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 162 ods. 1 písm. i)“.
139.V § 33 ods. 3 písm. b) sa slová „aby sa pri bežnom používaní zabezpečilo minimalizovanie ožiarenia a pravdepodobnosti následkov zneužitia alebo následkov havarijného ožiarenia“ nahrádzajú slovami „aby sa minimalizovalo ožiarenie pri bežnom používaní a aby sa minimalizovala pravdepodobnosť vzniku následkov ožiarenia pri nesprávnom používaní alebo nehode,“.
140.V § 34 odsek 5 znie:
„(5) Riedenie rádioaktívnej látky uvoľňovanej z pracoviska na dosiahnutie uvoľňovacej úrovne, je zakázané.“.
19
141.V § 36 ods. 1 písm. b) druhom bode sa číslo „15“ nahrádza číslom „30“.
142.V § 36 ods. 1 písm. f) sa slová „preberacej skúšky, pravidelnej skúšky dlhodobej stability a kontroly prevádzkovej bezpečnosti“ nahrádzajú slovom „skúšok“.
143.V § 36 ods. 1 písm. j) sa slová „podľa prílohy č. 6 časti 6“ nahrádzajú slovami podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 162 ods. 1 písm. i)“.
144.V § 36 ods. 1 písm. l) sa slovo „obmedzovať“ nahrádza slovom „minimalizovať“.
145.V § 36 ods. 1 písm. m) sa vypúšťa slovo „inštitucionálny“.
146.V § 36 ods. 1 písmeno w) znie:
„w) zabezpečiť
1. informovanie a školenie pracovníkov kategórie A a B v oblasti radiačnej ochrany najmenej raz ročne,
2 aktualizačnú odbornú prípravu odborného zástupcu, osoby poverenej zamestnávateľom externých pracovníkov plnením úloh súvisiacich s radiačnou ochranou zamestnancov podľa § 70 ods. 3 a osoby zodpovednej za zabezpečenie radiačnej ochrany (ďalej len „osoba s priamou zodpovednosťou“) najmenej jedenkrát za päť rokov,
3. aktualizačnú odbornú prípravu osoby poverenej funkciou odborného garanta držiteľa registrácie na stanovenie hodnôt rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody a prírodnej minerálnej vody najmenej jedenkrát za päť rokov,“.
147.V § 36 ods.1 písm. y) znie:
„y) zabezpečiť pred zrušením pracoviska likvidáciu zdroja ionizujúceho žiarenia a likvidáciu rádioaktívneho odpadu a vykonať dekontamináciu pracovných plôch a priestorov, technologických a technických zariadení, v ktorých sa vykonávala činnosť s otvoreným žiaričom na úroveň nižšiu ako sú uvoľňovacie úrovne podľa prílohy č. 5,“.
148.V § 36 ods. 1 písmeno ae) znie:
„ae) oznamovať najmenej 24 hodín vopred príslušnému regionálnemu úradu alebo príslušnému orgánu radiačnej ochrany podľa § 4 ods. 1 písm. d) až g) v rozsahu jeho pôsobnosti
1. vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu na dočasnom pracovisku,
2. nadobudnutie zdroja ionizujúceho žiarenia alebo jeho odovzdanie inej osobe,
3. zrušenie pracoviska,“.
20
149.V § 36 ods. 1 písm. af) sa na konci pripájajú tieto slová „a § 107“.
150.§ 36 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Držiteľ registrácie, ktorý poskytuje službu podľa § 25 ods. 2 písm. d), je povinný bezodkladne informovať vlastníka budovy a príslušný regionálny úrad o zvýšenom riziku prenikania radónu do budovy, ak zistí prekročenie referenčnej úrovne objemovej aktivity radónu 300 Bq.m-3 za kalendárny rok.“.
151.V § 37 sa vypúšťa písmeno f).
152.V § 38 ods. 2 písm. d) sa slová „ich vymretí“ nahrádza slovami „dosiahnutí oslobodzovacej úrovne“.
153.V § 39 písm. d) sa slová „podľa prílohy č. 6 časti 6“ nahrádzajú slovami podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 162 ods. 1 písm. i)“.
154.V § 40 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a pridelené osobné dozimetre,“.
155.V § 41 ods. 1 písm. f) sa slovo „plodu“ nahrádza slovami „nenarodeného dieťaťa“.
156.V § 41 ods. 1 písmeno g) znie:
„g) dôležitosti oznámenia úmyslu dojčiť dieťa vzhľadom na možné riziká ožiarenia dojčaťa po príjme rádionuklidov alebo po telesnej kontaminácii, ak sa pracovníčka, ktorá dojčí, môže pri práci kontaminovať rádioaktívnou látkou.“.
157.V § 41 ods. 2 sa slová „podľa odseku 1 písm. a), b) a e)“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 1 písm. a), b), e) až g)“.
158.V § 41 ods. 3 sa slovo „zamestnávateľ“ nahrádza slovom „prevádzkovateľ“.
159.V § 42 ods. 3 písm. i) sa slová „podľa prílohy č. 6 časti 6“ nahrádzajú slovami podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 162 ods. 1 písm. i)“.
160.V § 42 ods. 3 písmeno k) znie:
„k) kontrolu vykonávania skúšok zdrojov ionizujúceho žiarenia podľa § 85,“.
161.V § 44 ods. 1 a 4 sa číslo „49“ nahrádza číslom „48“.
162.V § 45 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa slovo „bydlisko“ a ods. 4 sa vypúšťa slovo „ukončené“.
163.V § 46 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.
21
164.§ 47 až 49 vrátane nadpisov znejú:
㤠47
Uznávanie odbornej spôsobilosti v osobitných prípadoch
(1)
Príslušný orgán radiačnej ochrany môže od požiadavky na vykonanie skúšky pred skúšobnou komisiou upustiť, ak žiadateľ o uznanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie funkcie odborného zástupcu pre registrovanú činnosť podľa § 25 ods. 1 písm. a), b) a f) predloží doklad o absolvovaní odbornej prípravy nie starší ako dva roky.
(2)
Žiadateľ o uznanie odbornej spôsobilosti pre registrovanú činnosť podľa § 25 ods. 1, ktorý absolvoval štúdium zubného lekárstva po 31. decembri 2018, nemusí vykonať skúšku pred skúšobnou komisiou, ak predloží doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, ktorého súčasťou je osvedčenie o absolvovaní vzdelávania v radiačnej ochrane počas štúdia v rozsahu schválenom osnovami štúdia, a potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy podľa § 54 ods. 1 písm. d).
§ 48
Uznávanie odbornej spôsobilosti získanej v cudzine
(1)
Príslušný orgán radiačnej ochrany môže od požiadavky na vykonanie skúšky pred skúšobnou komisiou upustiť, ak osoba, ktorá v úmysle vykonávať funkciu odborného zástupcu alebo funkciu osoby s priamou zodpovednosťou, a ktorá získala odbornú spôsobilosť v inom členskom štáte alebo štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarskej konfederácii, požiada o uznanie odbornej spôsobilosti.
(2)
K žiadosti o uznanie odbornej spôsobilosti žiadateľ priloží doklad o odbornej spôsobilosti vydaný príslušným orgánom iného členského štátu alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarskej konfederácii a ďalšie doklady umožňujúce posúdenie, či obsah a rozsah získaných teoretických a praktických vedomostí zodpovedá požiadavkám na odbornú spôsobilosť.
(3)
Skúšobná komisia podľa § 46 posúdi predložené doklady. O priebehu a výsledku posúdenia podľa odseku 2 vyhotoví zápisnicu.
(4)
Ak skúšobná komisia uzná odbornú spôsobilosť získanú v inom členskom štáte alebo štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarskej konfederácii, postupuje podľa § 49 ods. 3.
(5)
Ak príslušný orgán radiačnej ochrany odbornú spôsobilosť podľa odseku 1 neuzná, musí žiadateľ absolvovať odbornú prípravu a skúšku odbornej spôsobilosti.
§ 49
Vydávanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti
(1)
Príslušný orgán radiačnej ochrany vydá fyzickej osobe, ktorá splnila požiadavky podľa § 44 ods. 1, osvedčenie o odbornej spôsobilosti do 30 dní odo dňa úspešného vykonania skúšky overujúcej odbornú spôsobilosť.
(2)
Príslušný orgán radiačnej ochrany vydá fyzickej osobe uvedenej v § 47 osvedčenie o
22
odbornej spôsobilosti bez vykonania skúšky, ak skúšobná komisia na základe posúdenia predložených dokladov uzná, že žiadateľ o uznanie odbornej spôsobilosti získal teoretické aj praktické vedomosti v požadovanom rozsahu pre príslušnú registrovanú činnosť do 30 dní odo dňa podania žiadosti o uznanie odbornej spôsobilosti.
(3)
Príslušný orgán radiačnej ochrany vydá fyzickej osobe uvedenej v § 48 osvedčenie o odbornej spôsobilosti bez vykonania skúšky, ak skúšobná komisia na základe posúdenia predložených dokladov uzná jej odbornú spôsobilosť získanú v inom členskom štáte alebo štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarskej konfederácii do 30 dní odo dňa podania žiadosti o uznanie odbornej spôsobilosti.
(4)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti obsahuje meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum a miesto narodenia, druh odbornej spôsobilosti podľa § 44, na ktorú sa osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydáva, evidenčné číslo, dátum vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti a informáciu o platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
(5)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa vydáva na neurčitý čas.
(6)
Príslušný orgán radiačnej ochrany vyznačí vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v registri odborne spôsobilých osôb.
(7)
Register odborne spôsobilých osôb obsahuje
a)
evidenčné číslo, dátum vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti a informáciu o platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti,
b)
druh odbornej spôsobilosti podľa § 44, na ktorú sa osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydáva,
c)
meno, priezvisko, titul a kontaktné údaje odborne spôsobilej osoby,
d)
vyznačenie dátumu a dôvodu odobratia alebo zániku osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
(8)
Držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti je povinný absolvovať každých päť rokov od dátumu vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti aktualizačnú odbornú prípravu v rozsahu určenom v § 54 ods. 2.
(9)
Príslušný orgán radiačnej ochrany odoberie osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ak
a)
dodatočne zistí, že žiadosť o uznanie odbornej spôsobilosti alebo jej príloha obsahovala nepravdivé údaje,
b)
držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti závažným spôsobom alebo opakovane porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
c)
držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti neabsolvoval aktualizačnú odbornú prípravu.
(10)
Ak príslušný orgán radiačnej ochrany odoberie osvedčenie o odbornej spôsobilosti, v registri odborne spôsobilých osôb vyznačí odobratie a uvedie dátum a dôvod odobratia.
(11)
Osoba, ktorej príslušný orgán radiačnej ochrany odobral osvedčenie o odbornej spôsobilosti, môže opätovne požiadať o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti najskôr po uplynutí
a)
šiestich mesiacov odo dňa odobratia osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa odseku 9 písm. a) a c),
23
b)
jedného roka odo dňa odobratia osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa odseku 9 písm. b).
(12)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti zaniká smrťou držiteľa osvedčenia o odbornej spôsobilosti alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.“.
165. V § 50 odsek 3 znie:
„(3) Ak osoba s priamou zodpovednosťou neabsolvuje aktualizačnú odbornú prípravu, nemôže vykonávať sústavný dozor.“.
166.§ 51 vrátane nadpisu znie:
㤠51
Expert na radiačnú ochranu
(1)
Expert na radiačnú ochranu je fyzická osoba schopná poskytovať odborné poradenstvo v oblasti radiačnej ochrany, ktorej odbornosť uznala komisia zriadená podľa § 6 ods. 1 písm. j); členov komisie vymenúva ad hoc hlavný hygienik Slovenskej republiky. Komisia najmenej troch členov, z toho dvaja členovia musia byť nezávislí externí odborníci z príslušnej oblasti radiačnej ochrany s najmenej desaťročnou praxou. Podrobnosti o činnosti komisie upraví štatút, ktorý vydá úrad.
(2)
Na vykonávanie činnosti experta na radiačnú ochranu sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
(3)
Žiadateľ o uznanie experta na radiačnú ochranu musí preukázať
a)
znalosti, skúsenosti a zručnosti v príslušnej oblasti radiačnej ochrany podľa odseku 17 v rozsahu zodpovedajúcom vybranej poradenskej činnosti podľa odseku 18,
b)
najmenej desať rokov nepretržitého poskytovania poradenskej činnosti v oblasti radiačnej ochrany pred podaním žiadosti,
(4)
Žiadosť o uznanie experta na radiačnú ochranu obsahuje
a)
meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum a miesto narodenia žiadateľa,
b)
vymedzenie plánovaného poskytovania odborného poradenstva v príslušnej oblasti radiačnej ochrany podľa odseku 17 v rozsahu zodpovedajúcom vybranej poradenskej činnosti podľa odseku 18,
(5)
Žiadateľ k žiadosti podľa odseku 4 priloží
a)
overenú kópiu dokladu o vzdelaní,32)
b)
overenú kópiu dokladu o uznaní dokladu o vzdelaní podľa osobitného predpisu,33)
c)
popis odbornej praxe, doklad o dĺžke odbornej praxe alebo čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe,
d)
doklady preukazujúce znalosti z príslušných oblastí radiačnej ochrany, ako prehľady odborných publikácií, certifikáty, prednášková činnosť, doklady o absolvovaní odborných kurzov a iných odborných aktivít v oblasti radiačnej ochrany, v ktorej plánuje poskytovať odborné poradenstvo.
24
(6)
Komisia overuje schopnosť žiadateľa o uznanie experta na radiačnú ochranu poskytovať odborné poradenstvo v oblasti radiačnej ochrany
a)
posúdením
1.úplnosti a správnosti údajov uvedených v žiadosti a jej prílohách,
2.splnenia kvalifikačných predpokladov a odborno-technických predpokladov podľa odseku 5, a
b)
ústnou skúškou.
(7)
Žiadateľovi o uznanie experta na radiačnú ochranu, ktorého schopnosť poskytovať odborné poradenstvo v oblasti radiačnej ochrany komisia overila a uznala jeho odbornosť, úrad na návrh komisie vydá oprávnenie experta na radiačnú ochranu (ďalej len „certifikát“), ktoré obsahuje
a)
meno, priezvisko a bydlisko osoby,
b)
vymedzenie príslušnej oblasti radiačnej ochrany, v ktorej môže poskytovať odborné poradenstvo,
c)
číslo certifikátu, dátum jeho vydania a platnosť.
(8)
Expertom na radiačnú ochranu sa osoba stáva dňom vydania certifikátu. Platnosť certifikátu je desať rokov odo dňa jeho vydania; platnosť certifikátu nie je možné predĺžiť.
(9)
Úrad zapíše do registra expertov na radiačnú ochranu fyzickú osobu, ktorej vydal certifikát vrátane oblasti radiačnej ochrany, v ktorej je oprávnená poskytovať odborné poradenstvo.
(10)
Expert na radiačnú ochranu je počas platnosti certifikátu povinný
a)
zabezpečiť nestrannosť poskytovania poradenstva,
b)
mať príslušné technické vybavenie, ak je to na poskytovanie poradenstva potrebné.
(11)
Úrad odoberie certifikát, ak expert na radiačnú ochranu
a)
opakovane porušuje ustanovenia tohto zákona,
b)
stratil spôsobilosť na právne úkony,
c)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
d)
bol zapísaný do registra expertov na radiačnú ochranu na základe nepravdivých údajov uvedených v žiadosti, pripojených dokladoch alebo pri ústnom pohovore,
e)
zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
f)
požiadal o vyčiarknutie z registra expertov na radiačnú ochranu.
(12)
Ak úrad odoberie certifikát, v registri expertov na radiačnú ochranu vyznačí odobratie a uvedie dátum a dôvod odobratia.
(13)
Oblasti poskytovania odborného poradenstva sú
a)
radiačná ochrana v jadrových zariadeniach,
b)
radiačná ochrana pri lekárskom ožiarení,
25
c)
radiačná ochrana na pracoviskách s generátormi ionizujúceho žiarenia a uzavretými žiaričmi okrem pracovísk, na ktorých sa vykonáva lekárske ožiarenie,
d)
radiačná ochrana na pracoviskách s otvorenými žiaričmi okrem pracovísk, na ktorých sa vykonáva lekárske ožiarenie,
e)
radiačná ochrana pracovníkov na pracoviskách s ožiarením prírodným ionizujúcim žiarením,
f)
ochrana obyvateľov pred ožiarením prírodným ionizujúcim žiarením.
(14)
Odborné poradenstvo experta na radiačnú ochranu zahŕňa
a)
optimalizáciu ožiarenia a stanovenie medzných dávok,
b)
plánovanie zriadenia nového pracoviska a prípravu technických požiadaviek k návrhu na zriadenie nového pracoviska,
c)
schvaľovanie nového zdroja ionizujúceho žiarenia alebo modifikovaného zdroja ionizujúceho žiarenia a jeho uvedenie do prevádzky z hľadiska ľubovoľných technických kontrol, konštrukčných vlastností, bezpečnostných prvkov a výstražných zariadení významných z hľadiska radiačnej ochrany,
d)
vymedzenie ochranných pásiem,
e)
kategorizáciu pracovníkov,
f)
prípravu prevádzkovej dokumentácie a analýz rizika,
g)
posudzovanie rizika práce a pracovných postupov na jej zaradenie do kategórie rizika pre pracovnú zdravotnú službu alebo na vypracovanie prevádzkovej dokumentácie alebo projektu pracoviska,
h)
posudzovanie pracovných podmienok tehotných pracovníčok a dojčiacich pracovníčok,
i)
radiačnú ochranu pri lekárskom ožiarení a nelekárskom ožiarení,
j)
ochranu pacientov,
k)
zabezpečovanie kvality a kontrolu kvality,
l)
spracovanie technických požiadaviek a zabezpečenie výberu prístrojového vybavenia potrebného na vykonávanie meraní v oblasti radiačnej ochrany,
m)
optimalizáciu radiačnej ochrany pracovníkov, ktorí vykonávajú lekárske ožiarenie,
n)
programy školenia a školenie pracovníkov,
o)
programy monitorovania pracoviska a osobnú dozimetriu pracovníkov,
p)
používanie dozimetrických prístrojov a zariadení na monitorovanie žiarenia,
q)
program monitorovania životného prostredia,
r)
hodnotenie zdravotného rizika, ktoré vyplýva z prekročenia rádiologického ukazovateľa kvality pitnej vody,
s)
opatrenia týkajúce sa nakladania s rádioaktívnym odpadom,
t)
pripravenosť na odozvu na núdzovú situáciu, opatrenia na predchádzanie radiačnej mimoriadnej udalosti,
26
u)
vyšetrovanie a analýzu významných udalostí a núdzových situácií a navrhovanie nápravných opatrení.
(15)
Fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu, môže zabezpečiť plnenie konkrétnych úloh súvisiacich s radiačnou ochranou pracovníkov alebo obyvateľov aj prostredníctvom experta na radiačnú ochranu.“.
167.V § 52 nadpise sa slová „odbornej spôsobilosti“ nahrádzajú slovami „dokladov, oprávnení alebo certifikátov“.
168.§ 52 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá v inom členskom štáte alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarskej konfederácii, poskytuje službu dôležitú z hľadiska radiačnej ochrany, ktorá sa povoľuje podľa § 29 ods. 1 písm. c), môže túto službu poskytovať v Slovenskej republike, ak
a)
požiada úrad o uznanie oprávnenia vydaného príslušným orgánom iného členského štátu alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskej konfederácie, a o spôsobilosti na stanovovanie osobných dávok pracovníkov vystavených ožiareniu radónom alebo prírodným ionizujúcim žiarením predloží potrebné doklady,
b)
spĺňa podmienky na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany podľa § 30 a podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 162 ods. 1 písm. i),
c)
úrad jej spôsobilosť poskytovať službu dôležitú z hľadiska radiačnej ochrany, na základe predložených dokladov uznal a vydal povolenie na jej poskytovanie.“.
169.§ 53 a 54 vrátane nadpisov znejú:
㤠53
Kontinuálne odborné vzdelávanie
(1)
Odborná príprava a aktualizačná odborná príprava súčasťou kontinuálneho odborného vzdelávania osôb uvedených v odseku 2.
(2)
Absolvovanie odbornej prípravy je podmienkou pre osobu, ktorá je
a)
poverená funkciou odborného garanta pri poskytovaní služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany podľa § 25 ods. 2 a § 29 ods.1 písm. b) až d),
b)
poverená funkciou odborného zástupcu na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu, ktorá sa registruje podľa § 25 ods. 1 a bude žiadať o uznanie odbornej spôsobilosti,
c)
poverená funkciou odborného zástupcu na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu, ktorá sa povoľuje podľa § 28 ods. 1 5 a 7 a ktorá bude žiadať o vykonanie skúšky o odbornej spôsobilosti,
d)
poverená funkciou osoby s priamou zodpovednosťou,
e)
poverená zamestnávateľom externých pracovníkov plnením úloh súvisiacich s radiačnou
27
ochranou zamestnancov podľa § 70 ods. 3,
f)
poverená funkciou odborného garanta pri poskytovaní služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany podľa § 29 ods.1 písm. a) v rezorte dopravy.
(3)
Aktualizačnú odbornú prípravu je povinná absolvovať osoba uvedená v odseku 2 písm. b) f) a osoba poverená funkciou odborného garanta držiteľa registrácie na stanovenie hodnôt rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody a prírodnej minerálnej vody každých päť rokov v rozsahu podľa § 54.
(4)
Odborná príprava a aktualizačná odborná príprava pozostáva zo všeobecnej časti a špecifickej časti.
(5)
Všeobecná časť je zameraná na získanie znalostí z právnych predpisov, poznatkov o vlastnostiach a škodlivých účinkoch ionizujúceho žiarenia, o spôsoboch ochrany zdravia pred ionizujúcim žiarením, o základných princípoch, zásadách a postupoch radiačnej ochrany, o organizácii práce a požiadavkách na vedenie dokumentácie.
(6)
Špecifická časť je zameraná na špecifické otázky v závislosti od charakteru vykonávanej činnosti vedúcej k ožiareniu alebo poskytovanej služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany.
(7)
Obsah všeobecnej časti a špecifickej časti odbornej prípravy a rozsah vedomostí a znalostí, ktoré je potrebné preukázať pri skúške odbornej spôsobilosti príslušný orgán radiačnej ochrany upraví v štatúte a požiadavky uverejní na svojom webovom sídle.
(8)
Odbornú prípravu v radiačnej ochrane môže poskytovať len fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá na jej vykonávanie povolenie podľa § 29 ods. 1 písm. a); o absolvovaní odbornej prípravy je povinná vydať potvrdenie, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 7.
§ 54
Rozsah odbornej prípravy
(1)
Odborná príprava sa vykonáva podľa charakteru vykonávanej činnosti vedúcej k ožiareniu alebo poskytovanej služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany v rozsahu
a)
16 hodín pre osobu poverenú funkciou odborného zástupcu na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu v jadrovom zariadení podľa § 28 ods. 1 a osobu s priamou zodpovednosťou v jadrovom zariadení,
b)
16 hodín pre osobu poverenú funkciou odborného zástupcu na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu, ktorá sa povoľuje podľa § 28 ods. 2 5, alebo ktorá sa registruje podľa § 25 ods. 1 písm. a), ak v písmene d) nie je ustanovené inak,
c)
8 hodín pre osobu poverenú funkciou odborného