ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
136. schôdza
Číslo: CRD-1913/2022
598
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
zo 14. októbra 2022
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1188)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1188);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1188) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona gestorskému Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Lukáš Kyselica
Matúš Šutaj Eštok
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 598
zo 14. októbra 2022
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1188)
___________________________________________________________________________
1.K čl. I bodu 2 (§ 6 ods. 2)
V čl. I bode 2 6 ods. 2) sa slová „od podania“ nahrádzajú slovami „odo dňa podania“ a slová „od poskytnutia“ sa nahrádzajú slovami „odo dňa poskytnutia“.
Ide o zmenu formulácie v súlade so zaužívanou terminológiou.
2.K čl. I bodu 2 (§ 6 ods. 2 a 3)
V čl. I bode 2 (§ 6 ods. 2 a 3) sa slová „je možné“ nahrádzajú slovami „možno“.
Ide o zmenu formulácie v súlade so zaužívanou terminológiou.