ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
136. schôdza
Číslo: CRD-1884/2022
579
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 13. októbra 2022
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 1122)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 1122);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 1122) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Lukáš Kyselica
Matúš Šutaj Eštok
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 579
z 13. októbra 2022
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 1122)
___________________________________________________________________________
1.K čl. I, 12. bodu
V čl. I, 12. bode 53 ods. 5) sa slová „cenou nižšou ako 1700 eur“ nahrádzajú slovami „cenou 1 700 eur a menej“.
Pozmeňujúci návrh precizuje navrhované znenie zosúladením výšky obstarávacej ceny tovaru s cenou ustanovenou za rovnaký tovar podľa § 22 ods. 5 platného znenia zákona.
2.K čl. I, 13. bodu
V čl. I, 13. bode, § 53b ods. 4 písm. a) sa slová „za tovar alebo službu“ nahrádzajú slovami „za dodanie tovaru alebo služby“.
Pozmeňujúci návrh terminologicky zjednocuje navrhované ustanovenia s platným znením zákona, ako aj navrhovaným znením § 53b ods. 1 písm. a), ods. 5 i samotným názvom § 53b.
3.K čl. I, 20. bodu
V čl. I, 20. bode, § 70a ods. 5 písm. b) sa vypúšťajú slová „podľa osobitného predpisu28p)“ a slovo „týkajú“ sa nahrádza slovami „týkajú podľa osobitného predpisu28p)“.
Pozmeňujúci návrh precizuje umiestnenie odkazu na použitie osobitného právneho predpisu, ktorým je nariadenie (EÚ) č. 904/2010 a jeho vykonávacie nariadenie (EÚ) 2022/1504 tak, aby sa vzťahovalo na celé ustanovenie § 70a ods. 5 písm. b).
4.K čl. I, 20. bodu
V čl. I, 20. bode, § 70a ods. 8 písm. f) sa slovo „uvedená“ nahrádza slovom „uvedenú“.
Pozmeňujúci návrh gramatickej povahy.
5.K čl. I, 20. bodu
V čl. I, 20. bode, poznámka pod čiarou k odkazu 28p znie:
28p) Čl. 24b a 24e nariadenia Rady (EÚ) č. 904/2010 zo 7. októbra 2010 o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 268, 12. 10. 2010) v platnom znení.
Čl. 4 a Príloha vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2022/1504 zo 6. apríla 2022, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EÚ) č. 904/2010, pokiaľ ide o vytvorenie centrálneho elektronického systému informácií o platbách (CESOP) na boj proti podvodom v oblasti DPH (Ú. v. EÚ L 235, 12. 9. 2022).“.
Pozmeňujúci návrh precizuje citáciu poznámky pod čiarou doplnením názvu konkrétneho vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ), ktorý v návrhu zákona absentoval zároveň doplnením relevantného splnomocňujúceho nariadenia.