1
z 5. októbra 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 395/2009 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 83/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 6 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ako aj použiť symbol zapísaného označenia pôvodu výrobku uvedený v prílohe č. 2; to sa nevzťahuje na poľnohospodársky výrobok, potravinu, víno, aromatizovaný vínny výrobok a liehovinu.“.
2.V § 12 sa na konci pripájajú tieto slová „okrem § 6 ods. 1 a 2“.
3.Doterajší text § 12 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
„(2) Zapísané zemepisné označenie výrobku je oprávnený používať každý, kto na trh uvádza výrobok, ktorý spĺňa špecifikáciu výrobku podľa § 15.
(3) Osoba podľa odseku 2 môže na výrobku uviesť údaj, že ide o zapísané zemepisné označenie výrobku, ako aj použiť symbol zapísaného zemepisného označenia výrobku uvedený v prílohe č. 3; to sa nevzťahuje na poľnohospodársky výrobok, potravinu, víno, aromatizovaný vínny výrobok a liehovinu.“.
2
4.Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 1, za ktorú sa vkladajú prílohy č. 2 a 3, ktoré vrátane nadpisov znejú:
Príloha č. 2
k zákonu č. 469/2003 Z. z.
v znení zákona č. .../2022 Z. z.
SYMBOL ZAPÍSANÉHO OZNAČENIA PÔVODU VÝROBKU
Symbol zapísaného označenia pôvodu výrobku – opis farieb a písma
Použité písmo: Bebas Neue Regular
Špecifikácia použitých farieb:
Modrá farba:
PANTONE 287
CMYK: C 100, M 70, Y 0, K 6
RGB: R 30, G 78, B 157
Červená farba:
PANTONE 186
CMYK: C0, M100, Y100, K0
RGB: R195, G17, B43
Minimálna veľkosť: Ø 17 mm
3
Príloha č. 3
k zákonu č. 469/2003 Z. z.
v znení zákona č. .../2022 Z. z.
SYMBOL ZAPÍSANÉHO ZEMEPISNÉHO OZNAČENIA VÝROBKU
Symbol zapísaného zemepisného označenia výrobku – opis farieb a písma
C:\Users\MIKULI~1\AppData\Local\Temp\48\notesD4C3DF\logoZO.jpg
Použité písmo: Bebas Neue Regular
Špecifikácia použitých farieb:
Modrá farba:
PANTONE 287
CMYK: C 100, M 70, Y 0, K 6
RGB: R 30, G 78, B 157
Červená farba:
PANTONE 186
CMYK: C0, M100, Y100, K0
RGB: R195, G17, B43
Minimálna veľkosť: Ø 17 mm“.
4
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2022.
prezidentka Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky