NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
___________________________________________
Číslo: CRD-2076/2022
1205a
I n f o r m á c i a
o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 171/2022 Z. z. (tlač 1205) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci bol určený ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 171/2022 Z. z. (tlač 1205)
V zmysle § 80 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov podáva informáciu o výsledku prerokovania vyššie uvedeného zákona a návrhy na ďalší postup.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1686 zo 4. októbra 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
2
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výboru, ktorému bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
III.
Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 171/2022 Z. z. (tlač 1205) prerokoval a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky schváliť:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 570 zo 4. októbra 2022.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet dňa 4. októbra 2022 o vládnom návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci dňa 5. októbra 2022 o vládnom návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
IV.
Z uznesenia výboru Národnej rady Slovenskej republiky uvedeného v III. bode informácie nevyplývajú žiadne pozmeňujúce návrhy.
V.
O návrhu spoločnej správy výborov, vrátane záverečného stanoviska k návrhu zákona gestorský výbor na svojej 83. schôdzi dňa 5. októbra 2022 nerokoval, nakoľko nebol uznášaniaschopný.
3
Výbor poveril spoločného spravodajcu Vladimíra Ledeckého, aby podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky podal informáciu o výsledku rokovania výborov a predložil návrh na ďalší postup.
Bratislava 5. októbra 2022
Vladimír Ledecký v.r
predseda výboru