Rozpočet výdavkov kapitoly  
Názov kapitoly/subjektu verejnej správy: Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím  
Číslo kapitoly: 1224  
Druh rozpočtu: 12 Zdroje z kapitoly Všeobecná pokladničná správa  
Zdroj Ekonomická klasifikácia  
kat. polož. podpolož.  
Názov  
2023  
Návrh podľa  
limitu  
2023  
Starostlivosť o Návrh podľa  
seniorov limitu  
2024  
2024  
Starostlivosť o Návrh podľa  
seniorov limitu  
2025  
2025  
Starostlivosť  
o seniorov  
111 600  
BEŽNÉ VÝDAVKY  
582 596  
335 633  
362 383  
208 752  
582 596  
335 633  
351 183  
582 596  
335 633  
351 183  
610  
611  
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania  
208 752  
208 752  
Základná mzda - v návrhu na rok 2020 je započítaná iba základná mzda na 10  
zamestnancov + riaditeľka, komisárka, v návrhu na rok 2021 je započítaná mzda  
na 11 zamestnancov+ riaditeľka, komisárka v návrhu na rok 2022 je započítaná  
mzda na 12 zamestnancov. Započítané je každoročné ročné navýšenie základnej  
mzdy o 4,6%, bez osobného ohodnotenia a bez odmien  
311 160  
208 752  
311 160  
208 752  
311 160  
208 752  
612  
Príplatky, v tom:  
612001 Osobný príplatok  
612002 Ostatné príplatky okrem osobných  
13 a 14 plat  
614  
615  
Ostatné osobné vyrovnania - paušálne náhrady - bez zdanenia  
24 473  
24 473  
24 473  
Poistné a príspevok do poisťovní ( vátane odvodov z dohôd) 35,2%  
poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovni 7%  
poistné do ostatných zdravotných poisťovní 3%  
poistné do Sociálnej poisťovni 25,2%, z toho:  
625001 Na nemocenské poistenie (1,4%)  
620  
118 331  
23 532  
10 085  
84 714  
73 481  
14 612  
6 262  
118 331  
23 532  
10 085  
84 714  
73 481  
14 612  
6 262  
118 331  
23 532  
10 085  
84 714  
73 481  
14 612  
6 262  
621  
623  
625  
52 607  
52 607  
52 607  
625002 Na starobné poistenie (14%)  
625003 Na úrazové poistenie (0,8%)  
625004 Na invalidné poistenie (3%)  
625005 Na poistenie v nezamestnanosti (1%)  
625006 Na garančné poistenie (0,25%)  
625007 Na poistenie do rezerv. fondu solidarity (4,75%)  
630  
Tovary a služby  
Cestovné náhrady  
128 632  
1 000  
1 000  
80 150  
16 800  
16 800  
128 632  
1 000  
1 000  
68 950  
16 800  
16 800  
128 632  
1 000  
1 000  
68 950  
16 800  
16 800  
631  
631001 Tuzemské  
631002 Zahraničné  
632  
Energie, voda a komunikácie  
22 708  
4 080  
22 708  
4 080  
22 708  
4 080  
Energie prevádzkové náklady spolu, vrátane vodného a stočného, vo výške  
1395€/mesiac)  
632001  
16 748  
16 748  
16 748  
632002 Vodné, stočné  
632003 Poštové služby a telekomunikačné služby, v tom:  
poštové služby  
4 700  
1 700  
3 000  
4 080  
1 580  
3 000  
4 700  
1 700  
3 000  
4 080  
1 580  
3 000  
4 700  
1 700  
3 000  
4 080  
1 580  
3 000  
telefóny pevná linka (10 telefónnych aparátov)  
mobilný telefón 9ks paušál  
632004 Komunikačná infraštruktúra (internet, faxové služby mesačne 106,99€)  
Materiál  
1 260  
4 335  
1 260  
4 335  
1 260  
4 335  
633  
14 320  
4 000  
7 200  
3 120  
3 120  
633001 Interiérové vybavenie  
633002 Výpočtová technika  
Všeobecný materiál, v tom: kancelárske potreby, čistiace potreby, tonery,  
kancelársky papier, iný všeobecný materiál)  
633006  
1 200  
25  
3 120  
1 200  
25  
3 120  
1 200  
25  
3 120  
Knihy, časopisy, noviny, učebnice a kompenzačné pomôcky - počítané iba s  
nákupom odbornej literatúry Poradca podnikateľa  
Softvér - EPI - počítané pre 1 počítač/rok (využívať bude 10 zamestnancov)  
633009  
633013  
2 670  
440  
2 670  
440  
2 670  
440  
633016 Reprezentačné  
633018 Licencie - predĺženie licencie na 1 rok  
Dopravné  
634  
6 730  
16 116  
6 730  
16 116  
6 730  
16 116  
634001 Palivo, mazivá, oleje, špciálne kvapaliny  
3 500  
13 200  
3 500  
13 200  
3 500  
13 200  
Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené, prezutie gúm (letné, zimné 2 autá  
150€, 2.prehliadka pri 30tis.km 270€, prehliadka pri 15tis. km 160€ )  
634002  
1 580  
1 400  
1 500  
1 416  
1 580  
1 400  
1 500  
1 416  
1 580  
1 400  
1 500  
1 416  
634003 Poistenie - zákonné + havarijné 2 OMV  
Karty, známky, poplatky (diaľničné nálepky domáce na 2 služobné OMV  
634005  
250  
250  
250  
Rutinná a štandardná údržba  
635  
636  
Výpočtovej techniky (v prípade potreby opravy počítačov, tlačiarní)  
635002  
Nájomné za nájom  
28 929  
21 600  
28 929  
21 600  
28 929  
21 600  
636001 Budov, objektov alebo ich častí, v tom:  
28 929  
21 600  
28 929  
21 600  
28 929  
21 600  
prenájom priestorov počítané podľa roku 2019 vo výške 1 započítaná  
požadovanou ročnou 2% inflačná doložka  
28 929  
21 600  
28 929  
21 600  
28 929  
21 600  
636002  
Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (prenájom  
multifunkčnej tlačiarne na 1 rok)  
636007 nájom 2 domén  
637  
Služby  
64 930  
7 234  
64 930  
7 234  
64 930  
7 234  
637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie  
900  
900  
900  
Propagácia, reklama a inzercia, v tom vizitky zamestnancom , letáky o činnosti  
úradu, inzercia )  
637003  
1 000  
1 000  
1 000  
637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom  
30 000  
30 000  
30 000  
Špeciálne služby (BOZP, preškolenie zamestnancov - oprávnenie viesť služobné  
motorové vozidlo)  
637005  
637012 Poplatky a odvody banke  
potrebách navrhovaná hodnota stravného lístka á 4.30 € na základe ponúkaných  
30  
30  
30  
služieb v oblasti úradu)  
637014  
637015  
5 000  
3 000  
5 147  
2 087  
5 000  
3 000  
5 147  
2 087  
5 000  
3 000  
5 147  
2 087  
Ostatné poistenia  
637016 Prídel do sociálneho fondu – 1%  
637023 Kolky  
Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (mzdová agenda, účtovníctvo,  
správa webového portálu, programovanie,upratovanie priestorov)  
Reprezentačné výdavky ( náklady spojené s realizáciou reprezentatívnych akcií na  
úrade, okrúhlych stolov, tlačových konferencií, odborných seminárov a iných  
aktivít konaných za účelom zvyšovania povedomia o právach osôb so zdravotným  
postihnutím (v tom cattering, nákaldy spojené s delegáciou hostí, stravovanie,  
tlmočenie)  
637027  
25 000  
25 000  
25 000  
637036  
Bežné transfery  
640  
642  
Transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám  
642015 Na nemocenské dávky  
649003 Medzinárodné príspevky na členstvo  
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:  
582 596  
362 383  
582 596  
351 183  
351 183  
582 596  
351 183  
351 183  
700  
711  
KAPITALOVÉ VÝDAVKY  
kapitálové výdavky  
55 000  
5 000  
75 000  
75 000  
55 000  
5 000  
55 000  
5 000  
711001  
711003  
Software  
50 000  
50 000  
50 000  
BEŽNÉ + KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY  
637 596  
437 383  
637 596  
637 596