Prioritné výdavkové tituly kapitoly  
Názov kapitoly/subjektu verejnej správy: Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím  
Číslo kapitoly: 1224  
Druh rozpočtu: 12 Zdroje z kapitoly Všeobecná pokladničná správa  
Priority vychádzajúce z limitovaného transferu zo štátneho rozpočtu a potrieb úradu roky 2023-2025  
Položka  
Názov  
Rozpočet 2023  
582 596  
Potreba 2023  
944 979  
Rozpočet 2024  
582 596  
Potreba 2024  
933 779  
Rozpočet 2025  
582 596  
Potreba 2025  
933 779  
600 Bežné výdavky  
Mzdy, platy, osobný príplatok,  
odmeny .....  
Poistné a príspevok do poisťovní  
610  
620  
335 633  
118 331  
128 632  
55 000  
544 385  
191 812  
208 782  
130 000  
1 074 979  
335 633  
118 331  
128 632  
55 000  
544 385  
191 812  
197 582  
55 000  
335 633  
118 331  
128 632  
55 000  
544 385  
191 812  
197 582  
55 000  
630 Tovary a služby  
700 Kapitálové výdavky  
SPOLU  
637 596  
637 596  
988 779  
637 596  
988 779