Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Anna Andrejuvová, Gábor Grendel a Juraj Šeliga predkladajú návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov upravuje postavenie prokurátorov, ich práva a povinnosti, vznik, zmenu a zánik služobného pomeru a nároky z toho vyplývajúce, zodpovednostné vzťahy, disciplinárne konanie a samosprávu prokurátorov, postavenie právnych čakateľov prokuratúry, ich práva a povinnosti, vznik a zánik služobného pomeru a ich disciplinárnu zodpovednosť a postavenie asistentov prokurátora.
Cieľom predloženého návrhu zákona je zrovnoprávniť posudzovanie praxe pre všetkých kandidátov do výberového konania na prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry. V súčasnosti pri posudzovaní podmienky dĺžky praxe paradoxne znevýhodnení prokurátori, ktorí okrem 10 ročnej praxe potrebujú naplniť aj podmienku 7-ročného výkonu praxe prokurátora. Rovnako ako pri právnych čakateľov prokuratúry sa umožňuje generálnemu prokurátorovi započítať aj inú právnickú prax do výkonu funkcie asistenta prokurátora.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na verejné financie. Návrh zákona nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, nebude mať žiadne sociálne vplyvy ani vplyvy na životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, na služby verejnej správy pre občana, manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
B.Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Zrovnoprávňuje sa posudzovanie praxe pre všetkých kandidátov do výberového konania na prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry. V súčasnosti pri posudzovaní podmienky dĺžky praxe paradoxne znevýhodnení prokurátori, ktorí okrem 10 ročnej praxe potrebujú naplniť aj podmienku 7-ročného výkonu praxe prokurátora.
K bodu 2
Rovnako ako pri právnych čakateľov prokuratúry sa umožňuje generálnemu prokurátorovi započítať inú právnickú prax do výkonu funkcie asistenta prokurátora.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť zákona od 15. januára 2023.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona:
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Anna Andrejuvová, Gábor Grendel a Juraj Šeliga
2. Názov návrhu zákona:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona v práve Európskej únie upravený:
a)v primárnom práve
-nie je
b)v sekundárnom práve
-nie je
c)v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
-nie je
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
-žiadne
5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:
-úplne
Doložka vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
6. Vplyvy na služby verejnej správy pre občana
x
7. Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
x
A.3. Poznámky
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.