N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VIII. volebné obdobie
ZÁKON
z ... 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 669/2002 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 561/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 609/2004 Z. z., zákona č. 122/2005 Z. z., zákona č. 622/2005 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 503/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 401/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 242/2019 Z. z., zákona č. 459/2019 Z. z., zákona č. 241/2020 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., 412/2021 Z .z., 432/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z. a zákona č. 151/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 24b odsek 1 znie:
„Do výberového konania na funkcie uvedené v § 24a ods. 10 sa môže prihlásiť štátny občan Slovenskej republike, ak spĺňa predpoklady na vymenovanie podľa § 6 a najmenej desať rokov vykonával funkciu prokurátora, sudcu alebo advokáta alebo bol najmenej desať rokov činný v právnickom povolaní.“.
2.Doterajší text § 231 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Generálny prokurátor môže rozhodnúť o započítaní preukázaného času inej právnickej praxe po získaní vysokoškolského právnického vzdelania asistentovi prokurátora do doby nepretržitého vykonávania funkcie asistenta prokurátora, ak asistent prokurátora vykonával funkciu alebo povolanie, pre ktoré je právnické vzdelanie predpísané a doterajšou praxou získal skúsenosti potrebné na výkon funkcie asistenta prokurátora.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. januára 2023.